Zápis z jednání SKAS květen 2020

Program jednání květen 2020:

Přítomni: Jakub Petříček, Jan Pačes, Jan Klouda, Albert Damaška, David Hurný, Kateřina Marcollová, Lucie Kunstmüllerová, Ema Fischerová, Barbora Lepková, Václav Bočan (distančně), Jaromír Novák
Hosté: nikdo
Omluveni a vyloučeni z kvóra: Aneta Hušková, Daniel Vašek, Jan Kretschmer

 1. Schválení zapisovatele
  Hlasování: 11/0/0. Novák schválen zapisovatelem.
   
 2. Schválení programu
  Hlasování: 11/0/0. Program schválen.
   
 3. Program ASF
  Klouda shrnuje jednání studijní komise z 19. 5. 2020. Jednání se týkalo zejména změny Pravidel pro organizaci studia, konkrétně rozdělení prvního ročníku bakalářského studia (počínaje akademickým rokem 2020/2021) na dva úseky studia vymezené letním a zimním semestrem, což umožní základní kontrolu plnění studijních povinností již po zimním semestru a ukončení studia studentům, kteří nemají zájem studovat na PřF UK a neplní ani základní povinnosti. Probíhá krátká diskuze nad počtem kreditů nutných pro postup do dalšího úseku studia (tj. kreditů získaných v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studia). Klouda informuje, že studijní komise se shodla na počtu 12 kreditů. V rámci SKAS panuje všeobecná shoda, že tato podmínka je akceptovatelná a nepovede k dramatickému zvýšení nároků na studenty. Pačes informuje, že legislativní komisi nebyl návrh předložen, ale nepředpokládá větší legislativní překážky spojené s tímto opatřením. Probíhá diskuze nad legislativní stránkou nového opatření (toto se týká pouze bakalářského studia). Petříček apeluje na informování studentů nastupujících do prvního ročníku bakalářského studia všemi cestami, zejména pak na zdůraznění této změny v Příručce prváka.
   
 4. Zprávy z Kolegia
  Informace z Kolegia děkana byly sděleny a diskuze k nim proběhly na interní facebookové stránce SKAS a v průběhu tohoto jednání k nim nikdo nevznesl další připomínky.
   
 5. Finanční podpora studentským aktivitám
  Petříček informuje o podporách studentským spolkům v období mezi posledním a tímto jednáním SKAS. Pro toto jednání nejsou žádné žádosti ke schválení.
   
 6. Příručka prváka
  Marcollová upozorňuje na absenci termínů pro letošní editaci Příručky prváka, kromě termínů 14. 7. pro online verzi. Zároveň upozorňuje, že zatím nedochází k přislíbeným úpravám některých kapitol a je třeba dále příslušné odpovědné osoby kontaktovat a vyzývat je k úpravám kapitol v jejich gesci. 
  Probíhá diskuze nad jednotlivými kapitolami. Jednotlivé kapitoly je nutné poslat odpovědným osobám pro případné připomínky (zejména jde o schválení příslušných kapitol proděkankou Martínkovou, proděkanem Chromým či vedoucí studijního oddělení Fraňkovou). Pačes krátce informuje o způsobu vyměřování poplatků pro studium. 
  V kapitole Studium na sekcích je třeba zejména aktualizovat informace o programech a oborech vzhledem ke změnám souvisejícím s akreditacemi (zejména na základě informací ze Studijních plánů – Karolinky či od proděkanky Martínkové). Zároveň probíhá diskuze nad sjednocením formátu jednotlivých kapitol (což by bylo vhodné, ale není to nutné). 
  Marcollová apeluje na dokončení editací do konce května a zejména na doplnění informací o změně v Pravidlech pro organizaci studia (diskutované v bodě 3 tohoto zápisu) ve spolupráci s proděkankou Martínkovou, po jejich případném schválení na nadcházejícím jednání ASF.
 1. Příručka pro zaměstnance
  Bočan informuje o Příručce pro zaměstnance, která bude on-line v anglickém jazyce a má sloužit jako ucelený snadno dostupný zdroj informací pro Ph.D. studenty a zaměstnance. Jde o iniciativu probíhající zejména v gesci rozvojové komise, jejíž členové pracují na jednotlivých kapitolách.
   
 2. Instagram SKAS
  Petříček otevírá diskuzi o vytvoření instagramového účtu SKAS. Probíhá diskuze nad dalšími sociálními sítěmi (Twitter či Facebook) a jejich oblibou mezi studenty, na něž by měl obsah primárně cílit. Ve SKAS převažuje názor, že by bylo vhodnější prezentovat aktivity SKAS na již existujících účtech fakulty než vytvářet další infomační kanál. Petříček upozorňuje, že velké množství SKASů jiných fakult či univerzit již tyto platformy využívá a bylo by vhodné diskutovat toto téma mimo vlastní jednání SKAS.
   
 3. Informace z ASUK
  Informace z ASUK jsou SKAS distribuovány kontinuálně s využitím interní stránky SKAS na Facebooku. Hurný informuje o aktuální situaci s vyměřováním poplatků za delší studium a zejména s navracením poplatků již vyměřených za studium probíhající v době pandemie a s ní spojenými omezeními (blíže viz zápisy ASUK). Probíhá diskuze nad stipendijním fondem. Panuje shoda nad potřebou otevřít diskuzi zejména s ohledem na zvyšující se poplatky za delší studium ale stagnující výší prospěchových stipendií.  
   
 4. Koleje a menzy
  Hurný otevírá téma dlouhodobé nespokojenosti s fungováním kolejí a menz zejména vzhledem k cenotvorbě a neadekvátním reakcím na zpětnou vazbu. Apeluje na získání zpětné vazby ze stran studentů Přírodovědecké fakulty a s tím související vyjádření SKAS či ASF k dalšímu fungování těchto institucí. Vzhledem k již dříve diskutované problematické situaci kolejí a menz, kterou navíc prohloubila zejména stránce aktuální krize, lze v nejbližší době očekávat celouniverzitní diskuzi nad strategií dalšího provozu a rozvoje těchto institucí a bylo by vhodné zaujmout k této problematice stanovisko na základě ohlasu studentů (již existují petice a otevřené dopisy vyjadřující se k fungování kolejí a menz). V rámci SKAS panuje shoda na nezbytnosti dalšího provozu a zároveň zajištění adekvátních služeb zejména u kolejí a je třeba toto stanovisko prezentovat vedení univerzity. Zároveň by bylo vhodné otevřít toto téma na nejbližším kolegiu děkana.
   
 5. Hodnocení studia (anketa)
  Kunstmüllerová informuje o aktuální situaci ohledně ankety hodnocení výuky. Problémem je zejména váznoucí komunikace ze strany zprostředkovatelů ankety z Filozofické fakulty i přes opakované urgence ze strany vedení Přírodovědecké fakulty. Panuje shoda o nutnosti situaci diskutovat na jednání SKAS přímo s proděkankou Martínkovou a na základě toho zvolit další postup.
   
 6. Facebooková skupina 
  Na základě podmětu Kunstmüllerové se diskutuje, jakým způsobem řešit nevhodné příspěvky, zejména osobní urážky či poškozování dobrého jména univerzity.
   
 7. Různé
  Klouda informuje o iniciativě založit fakultní Twitter.

Zapsal: Jaromír Novák (19. 5. 2020)
Ověřil: Jakub Petříček (20. 5. 2020)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS květen 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.