Zápis z jednání SKAS prosinec 2019

 

Zápis jednání prosinec 2019:

Přítomni: Václav Bočan, Barbora Lepková, Kateřina Marcollová, Jaromír Novák, Daniel Vašek, Ema Fischerová, Jakub Petříček, Aneta Hušková, Lucie Kunstmüllerová

Omluveni a vyloučeni z kvóra: Jan Kretschmer. Albert František Damaška, Jan Klouda, David Hurný, Jan Pačes

 

 1. Schválení zapisovatele

Hlasování: 8/0/0. Zapisovatelem schválen Novák.

 

 1. Schválení programu

Hlasování: 8/0/0. Program schválen.

 

 1. Host: Kristýna Flašarová – příspěvek na fakultním fb 

Flašarová se nedostavila, po telefonické domluvě s ní se SKAS tímto bodem nebude nadále zabývat. O problematice bude zástupce SKAS případně informovat na nejbližším jednání ASF.

 

 1. Zápis o hlasování per rollam 

Hlasování per rollam proběhlo v souladu s Jednacím řádem ASF. Termín pro hlasování per rollam předsednictvo SKAS vyhlásilo na 3 pracovní dny, tedy od středy 27.11. 9:00 do pondělí 2.12. 2019 do 10:00.


Usnesení per rollam: “Studentská komora Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK se svým podpisem připojuje k dopisu premiérovi České republiky formulovaným iniciativou Svoboda bez hranic, který vznikl v souvislosti s listopadovými událostmi v Hongkongu.”

Pro hlasovali: Novák, Pačes, Marcollová, Vašek, Hušková, Damaška, Lepková, Kustmüllerová, Fischerová, Hurný, Klouda, Bočan

Hlasování: 8/0/0. Zápis o hlasování per rollam byl schválen.
 

Vašek upozorňuje na to, že ke SKAS se informace o dopisu dostala velmi pozdě. Je třeba diskutovat informační kanály, zejména mezi jednotlivými zastupitelskými orgány fakulty a univerzity. Probíhá komunikace se zástupci SKASASF UK.

 

 1. Program ASF

Bočan informuje o průběhu voleb do zaměstnanecké komory ASF. Předběžné výsledky voleb byly zveřejněny na webových stránkách ASF. Definitivní výsledky voleb budou k dispozici po vypořádání případných stížností na průběh voleb (prozatím nepřišla žádná stížnost).

Vašek bude informovat na ASF o otevřeném dopisu, ke kterému se senátoři SKAS připojili (viz 4. bod tohoto zápisu).
 

 1. Zprávy z Kolegia

Kretschmer dodal informace z jednání KD 9. 12. 2019 písemně. Tyto budou v případě zájmu projednány na dalším zasedání SKAS.

Kunstmüllerová stručně informuje o jednání KD 16. 12. 2019. Žádná problematika spadající do agendy SKAS, detailní informace viz příslušný zápis z KD

 

 1. Finanční podpora studentským aktivitám
  1. Žádost spolku Hydrant

Probíhá krátká diskuze nad žádostí. Členové SKAS se seznámili s předloženou žádostí. Činnost spolku byla také představena na předchozím jednání SKAS.

Hlasování: 9/0/0. Příspěvek schválen v plné výši (10 000,-).

 1. Žádost Mladí biologové

Členové SKAS se seznámili s předloženou žádostí. Bočan informuje o charakteru akce, která se na rozdíl od již pořádaných zaměřuje na studenty či mladší ročníky víceletých gymnázií. Probíhá diskuze nad možností pořádání obdobné akce na jiných sekcích.

Hlasování: 9/0/0. Příspěvek schválen v plné výši (10 000,-).

 

 1. Studijní agenda – odložený bod z minulého jednání

Vašek informuje o problematice nedostupnosti závěrečných prací před obhajobou. Práce jsou dostupné až po obhajobě v Repozitáři závěrečných prací. Probíhá diskuze nad případným zpřístupněním prací ještě před obhajobou. Toto by umožnilo dalším členům akademické obce se snáze seznámit s prací k obhájení. Zároveň je ale třeba zvážit případný vliv na průběh obhajob a postup v případě prací vyloučených ze zveřejnění nebo s prodlouženou lhůtou pro zveřejnění. 

 

Problematická je i opakovaná možnost nahrání práce do SIS zahrnující porovnávání textů prací s využitím systémů pro kontrolu originality, bez záznamu o počtu a výsledku takto provedených kontrol. To může vést k potenciálnímu zneužití systému při plagiátorství. Jak zpřístupněním prací, tak jejich nahráváním do systému se bude zabývat studijní komise ASF.

 

 1. Vyhodnocení ankety – Velemlok 

Obdobně jako v minulém roce bude vybráno za každou sekci deset kandidátních předmětů (resp. vyučujících), ze kterých bude posléze vybrán jeden k ocenění. Bylo by vhodné zpracovat metodiku hodnocení ankety pro udělování ceny Velemlok, popř. aktualizovat již zpracovanou z minulého roku.

 

 1. Dotazník Erasmus – aktuální informace

Kunstmüllerová informuje o tom, že dotazník je již připravený k distribuci mezi studenty, která pravděpodobně proběhne začátkem příštího roku. Petříček apeluje na předání výsledků ankety dotazníku členům SKAS a jejich prodiskutování na některém z dalších jednání.

 

 1. Fakultní spolky na webu fakulty – aktuální informace

K dnešnímu dni SKAS získal informace určené k umístění na web od 19 spolků. Petříček aktivně řeší jakým způsobem umístit informace na stávající webové stránky. Je rozhodnuto, že půjde o další kartu na hlavní stránce webu fakulty, nyní se řeší přesné znění textu této karty a čeká se na schválení umístění informací na webové stránky vedením fakulty. Petříček bude ohledně samotné realizace jednat s proděkanem Langhammerem, do jehož agendy toto spadá.

 

 1. Fakultní ples

Bočan informoval o průběhu organizační schůzky k plesu. S případnými návrhy na program plesu se lze obracet přímo na vedoucího OVV Andrleho. Výzvu k podávání návrhů na program plesu by bylo vhodné rozšířit mezi studenty skrz facebook SKAS. Akademický senát by měl dostat k nahlédnutí a schválení seznam sponzorů.

 

 1. Různé

Nikdo z přítomných neměl další body k řešení.

 

Zapsal: Jaromír Novák (18. 12. 2019)

Ověřil: Jakub Petříček (18. 12. 2019)

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS prosinec 2019" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.