krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Podmínky pro absolvování kurzu

      Kurz je určen především zájemcům o gemologii z řad klenotníků, zlatníků a starožitníků, dále pracovníkům státní správy, které se dostávají v rámci plnění svých pracovních povinností do styku s drahými kameny a přírodninami používanými ve šperkařství a pro výrobu uměleckých předmětů a v neposlední řadě též studentům a sběratelům. Absolvování vysoké školy přírodovědného zaměření není podmínkou. Doporučeno je mít alespoň ukončené středoškolské vzdělání.

      Podmínkou účasti na kurzu je zaplacení kurzovného ve výši 10 000 Kč nejpozději do zahájení kurzu na účet Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty číslo:

38533021/0100   variabilní symbol: 90905258

      Kurzovné je možné na tento účet zaslat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Prosím neopomeňte zkontrolovat, zda je z platby možné identifikovat plátce.
      V této částce je zahrnuto kurzovné, náklady spjaté s tvorbou elektronických učebních pomůcek a vydáním osvědčení. V částce nejsou zahrnuty náklady spojené s exkurzí a škody způsobené při praktických cvičeních.

      Vzhledem ke kapacitním možnostem si organizátor kurzu vyhrazuje právo umožnit zúčastnit se prvního běhu kurzu maximálně 15 účastníkům, vzhledem k omezenému počtu přístrojů, které jsou nutné při praktické výuce. Při vyšším počtu přihlášených než je uvedeno výše bude zohledněno, kdy se zájemce přihlásil a zaplatil kurzovné. O přijetí do kurzu bude zájemce písemně nebo elektronicky vyrozuměn. Při dostatečném počtu zájemců bude tento kurz otevřen v příštím roce, případně v dalších letech.

      Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je 100% aktivní účast na přednáškách a cvičeních v průběhu obou semestrů, zvládnutí praktického určování základních typů drahých kamenů a přírodnin pomocí základních gemologických metod.
      Teoretické znalosti účastníků kurzu budou ověřeny písemným testem na závěr kurzu a praktickou zkouškou, kde bude ověřena schopnost posluchače poznat nejběžnější drahé kameny včetně využití základních typů gemologických pomůcek a přístrojů.
      Účastníci kurzu, kteří splní požadované podmínky a vykonají úspěšně závěrečnou praktickou a teoretickou zkoušku dostanou osvědčení o absolvovaní kurzu Gemologie na UK dle par. 60 odst. 1 Zákona o vysokých školách.

Webmaster: Jiří Kühn