krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Sylaby základních přednášek a cvičení


Obecná mineralogie

M. Chvátal, D. Matějka

Rozsah: 8 hodin, tj. 2 přednášky po 4 hodinách

Účelem kurzu bude přiblížit posluchačům zejména ty pojmy z obecné mineralogie, jejichž pochopení je nutné pro porozumění dalšímu výkladu v rámci předmětu "Gemologie".

 1. přednáška: Základní principy obecné mineralogie:
  • co je to minerál (definice a výklad),
  • co je to krystal; tvar krystalů a principy, kterým se řídí; vnitřní stavba krystalů a co z ní vyplývá; polymorfní modifikace,
  • chemické vlastnosti minerálů (izomorfie).
  • základní mineralogická literatura.
 2. přednáška: Fyzikální vlastnosti minerálů:
  • makroskopické vlastnosti: hustota, tvrdost, barva, vryp atd. a jejich určování,
  • nejdůležitější metody studia minerálů: optické metody (teorie optických vlastností minerálů plus ukázky v mikroskopu), rentgenové metody (plus návštěva rtg laboratoře a ukázka analýzy), metody elektronové mikroanalýzy (plus návštěva laboratoře).

Systematická mineralogie

M. Chvátal, D. Matějka

Rozsah: 12 hodin, tj. 3 přednášky po 4 hodinách

Účelem kurzu bude přiblížit posluchačům zejména ty minerály a jejich skupiny, které jsou významnými horninotvornými minerály a důležitými nerostnými surovinami. Nepůjde tedy jen o drahé kameny - posluchač by měl získat základní přehled o nejdůležitějších minerálech v širším smyslu slova, včetně jejich vlastností, vzniku a výskytu v přírodě a praktickém použití.

 1. přednáška: principy systematické mineralogie, rozšíření minerálů v přírodě; prvky, sirníky, halovce.
 2. přednáška: oxidy a hydroxidy, uhličitany, boritany, sírany, fosforečnany; úvod ke křemičitanům.
 3. přednáška: křemičitany.

Minerály budou prezentovány na kvalitních a typických vzorcích (posluchač by se měl naučit poznat alespoň základní minerály). Přednášky je možno doplnit návštěvou Mineralogického muzea UK-PřF, v němž jsou vystaveny špičkové muzejní ukázky minerálů z českých i zahraničních lokalit.

Veškerá probíraná látka bude prezentována přístupným způsobem s maximálním ohledem na začátečníky. Náplň obou kurzů je možno modifikovat podle přání a potřeb posluchačů.

Základy gemologie

J. Hyršl, R. Hanus, I. Kolaříková
 1. Definice drahokamů, jejich klasifikace. Historie využití drahokamů, typy opracování, názvosloví brusů. Užívané jednotky (karát aj.), oceňování drahokamů. Možnosti studia v cizině, světové laboratoře, literatura (knihy a časopisy).
 2. Fyzikální vlastnosti drahokamů - barva, tvrdost, hustota, štěpnost, luminiscence, index lomu, dvojlom, disperze, lesk, speciální optické jevy (asterismus, chatoyance, alexandritový efekt, hra barev, aj.). Odhad váhy z rozměrů kamene.
 3. Gemologické přístroje - refraktometr, reflektometr, polariskop, dichroskop, spektroskop, UV lampa, termální tester, lupa, mikroskop (včetně typů osvětlení).
 4. Diamant - vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace (zirkonie, moissanit, aj.), úpravy. Oceňování diamantů - tzv. 4 C (váha, čistota, barva a brus).
 5. Korund - safír a rubín. Vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace, úpravy.
 6. Beryl - smaragd, akvamarín, morganit, goshenit, bixbit. Vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace, úpravy.
 7. Křemen, chalcedon, opál. Vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace, úpravy.
 8. Zirkon, chryzoberyl, topaz, spinel, olivín, živce. Vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace, úpravy.
 9. Granáty a turmalíny. Vlastnosti, lokality, typické inkluze. Syntetiky a imitace, úpravy.
 10. Neprůhledné kameny - jadeit (klasifikace - typy A, B, C a D), nefrit, tyrkis, lapis lazuli, čaroit, aj. Vlastnosti, lokality. Syntetiky a imitace, úpravy.
 11. Organické drahokamy - perly (přírodní, pěstované, imitace), jantar, korály, slonovina.
 12. Syntetické drahokamy a imitace. Typy syntéz (sublimace, růst z taveniny, hydrotermální růst, použití tavidel, HTHP, aj.), nomenklatura imitací.

Metody mineralogického výzkumu pro gemology

V. Goliáš

V kurzu "metody mineralogického výzkumu" budou probrány základní principy a metodika určení fyzikálních parametrů drahých kamenů důležitých k jejich určení a zařazení do mineralogického systému. Během přednášek bude každý z fyzikálních parametrů teoreticky vyložen, bude podán přehled metod používaných k jeho zjištění a krátce předvedeny nejvíce užívané přístroje. Metody klíčové k určení drahých kamenů budou předmětem praktických cvičení. Zde si posluchači procvičí praktické provedení jednotlivých stanovení fyzikálních parametrů na sadě drahých kamenů.

Přednáška se dotkne těchto témat:

1. Barva kamenů
co je barva, minerály barevné & zbarvené
metody určování barev:
vizuální určení barvy
přímohledný spektroskop - kvalitativní určení barev na základě světelné absorpce

2. Pleochroismus
makroskopické projevy pleochroismu, dichroskop – princip a použití

3. Izotropie / anizotropie kamenů
princip optického jevu, stanovení anizotropie polariskopem,

4. Metody určování indexu lomu
co je index lomu, makroskopické projevy různého indexu lomu na drahých kamenech
Metody určování indexu lomu:
Beckeho linka: princip optického jevu, používané imerzní kapaliny a jejich indexy lomu, technika provedení
Metoda dvojího ostření: optický princip
Reflektometr: princip přístroje
Prizmatický refraktometr: princip, optické schéma přístroje, hranice použitelnosti

5. Objemová hmotnost
metoda dvojího vážení
pyknometrická metoda

6. Fluorescence v ultrafialovém záření
fyzikální princip jevu, fluorescenční barvy, fluoreskující minerály a syntetické materiály

7. Radioaktivita drahých kamenů
přirozeně radioaktivní kameny, kameny s radioaktivitou vyvolanou uměle, změny barev vyvolané ozářením, metody měření radioaktivity, hygienická doporučení

8. Pomocné metody určování drahých kamenů
RTG difrakce
elektronová mikroanalýza
tvrdost, anizotropie tvrdosti
štěpnost
magnetické vlastnosti

9. Obecný postup při určování drahých kamenů
postup aplikace jednotlivých fyzikálních metod pro úspěšné určení drahých kamenů

Během cvičení budou získány praktické dovednosti určení následujících fyzikálních parametrů:

1. Barva kamenů
Rozlišení členů skupiny granátu pomocí ručního přímohledného spektroskopu

2. Pleochroismus a anizotropie
Určení pleochroických barev dichroskopem a optické anizotropie polariskopem na sadě drahých kamenů

3. Určení indexu lomu
Pozorování Beckeho linky na sadě drahých kamenů v imerzním oleji
Měření na efraktometru

4. Objemová hmotnost
Stanovení objemové hmotnosti dvojím vážením (voda/vzduch)
Stanovení objemové hmotnosti pyknometricky

Přírodniny používané jako šperkové kameny, umělecké a dárkové předměty

Jaroslav Marek

Přednáška poskytne základní přehled přírodnin, využívaných ve šperkařství, výrobě uměleckých předmětů a k obchodování, kromě drahých kamenů. V rámci praktických ukázek se absolvent kurzů naučí poznávat základní typy těchto přírodnin, odkud pocházejí a v jaké cenové hladině se pohybují ceny. Stručně bude seznámen také s legislativou, týkající se dovozu a vývozu těchto přírodnin.

Schránky, kostry a výtvory organismů, organické hmoty a fosilie jako šperkové, umělecké a dárkové předměty

 1. Koráli (mořský korál a pěnový korál), fosilní koráli
 2. Perleť (mlži, plži, hlavonožci), fosilní perleť - korit, ammolit
 3. Perly mořské (přírodní, kultivované, barokní) a sladkovodní
 4. Želvovina
 5. Kost (slonovina, mrožovina, rostlinná "kost"), fosilní kost a mamutovina
 6. Pryskyřice (jantar a jeho odrůdy, ambroid - lisovaný jantar, kopál, damara, šelak)
 7. Fosilní dřevo (prokřemenělé, opalizované)
 8. Gagat, kenel, švartna

U všech uvedených přírodnin bude uvedena stručná informace o vzhledu, vlastnostech, druzích a odrůdách a místech výskytu. Budou ukázány jednoduché metody orientačního rozpoznání, informace o umělém barvení a jiném "vylepšení" kvality, falzech a náhražkách. Ilustrace a dle možnosti i presentace vzorků.
Podle možnosti bude uveden výskyt na českém trhu, přibližné ceny (pokud je možné je zjistit), místa odkud materiál pochází atd.

Zkameněliny

Základní informace o zkamenělinách, rozpoznání nejběžnějších skupin rostlinných (psilofyta, přesličky, plavuně, kapradiny, dřevo, šišky) a živočišných zkamenělin (numuliti, houby, koráli různých typů, červi, mechovky, ramenonožci, mlži, plži, nautilidi, amoniti, belemniti, trilobiti, raci a krabi, hmyz a pavouci, lilijice, ježovky, hvězdice, hadice, graptoliti (praví a dendroidní). Z obratlovců ryby, obojživelníci, plazi, dinosauři, vejce dinosaurů, mamuti, nosorožci, opice a lidé). Ilustrace a presentace vzorků.

Nejčastěji vyvážený seriál z domácích lokalit (jehož vývoz by se měl sledovat) - jedná se většinou o lokality, z nichž je vývoz úřady zakázán. Materiál starší, většinou zcizený z muzeí a sbírek: Ediacarská fauna - (australská i ruská), Burgesská fauna, Chen-jang, Bundenbach, Solnhofen, Holzmaden, dinosauří lokality v Gobi a Číně, baltský a dominikánský jantar, Messel). Ilustrace a dle možnosti i presentace vzorků.
Bude poskytnut přehled dostupné literatury a atlasy fosilií.

Webmaster: Jiří Kühn