Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

August Emanuel Reuss
(1811-1873)

portrét

August Emanuel Reuss, rakouský mineralog, geolog a paleontolog, se narodil roku 1811 v Bílině. Studoval přírodní vědy a lékařství na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (dnešní UK), kde dosáhl i doktorátu filozofie a lékařství. Kromě své lékařské praxe v Bílině prováděl i četné přírodovědecké výzkumy Českého středohoří, Štýrska, Tyroska a Lombardska. Roku 1849 byl jmenován profesorem mineralogie na pražské univerzitě, kde přednášel i geologii; na Královském českém stavovském technickém učiliště (polytechnice) přednášel geologii a paleontologii. Pracoval rovněž v Českém zemském museu v Praze (dnešní NM), roku 1863 se stal profesorem na vídeňské univerzitě. Zemřel roku 1873 ve Vídni. A. E. Reuss se zasloužil především o mineralogický, geologický a paleontologický výzkum české křídy a terciéru.