Zakladatel a opatrovatel těchto stránek opustil dne 30. října 2019 tento svět. Stránky tak přestávají být doplňovány a končí. Dělal je rád a s chutí.

Toto jsou jen dožívající stránky splečnosti,
které byly založené v roce 2000.


V roce 2011 byly v krásnějším provedení
spuštěny nové stránky naší společnosti na adrese :

Česká zoologická společnost

www.zoospol.cz

Jen tyto nově založené stránky
jsou tedy oficielní

 

 

 

ČESKÁ
ZOOLOGICKÁ
SPOLEČNOST

 

Czech Zoological Society

 

 

Pokud zakladatel
a dosavadní opatrovatel
dostane informace,
budou tyto stránky dále ale
aktualizovány také

 

 

Sídlo: 128 44 Praha 2, Viničná 7
Spojení e-mailovou poštou: chalupsk@natur.cuni.cz
Předseda: RNDr. Václav Pižl CSc.

Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni.
Není to společnost amatérská. Členové musí být touto svou činností známi, případně při ucházení se o členství musí předložit doklady
o své činnosti např. v podobě vědeckých prací
apod. V současnosti má ČZS 250 členů. Údaj se vztahuje k 31. prosinci 2008.

ČZS je pokračováním Československé zoologické společnosti, která byla založena 7.března 1927.
Po rozdělení Československa na dva samostatné státy změnila svůj název. U jejího zrodu stáli významní čeští zologové jako (podle abecedy):
V.BREINDL, V.JANDA, J.KOMÁREK, O.JÍROVEC, K.SCHÄFERNA, J.ŠTORKÁN, J.VEJDOVSKÝ, J.WENIG aj.
(
Presenční listina z prvního či druhého sezení.)

V rámci ČZS pracují tyto složky územní (pobočky) a zájmové (sekce) (podle abecedy)


Brněnská pobočka
Pražská pobočka
Severomoravská pobočka

Ichtyologická sekce
Ornitologická sekce
Pedagogická sekce
Sekce ochrany fauny
Sekce půdní zoologie

 

Od r.1934 ČZS vydává odborný časopis, jehož název se měnil s probíhajícími společenskými změnami. Nejdříve se jmenoval Zpráva o činnosti Československé zoologické společnosti za léta 1927-1932 (Svazek 1, 1927-1932), později Věstník Československé společnosti zoologické (Svazky 2-53, 1933-1989), v dalších letech Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae (Svazky 54-56, 1990-1992) a od roku 1993 po rozdělení se Slovenskem (Svazek 57 a další) má současný název Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Články byly zpočátku uveřejňovány v češtině, později s cizojazyčnými souhrny. Od 60tých let začaly být publikovány články cizojazyčné a od r.1990 jsou zveřejňovány příspěvky již jen v angličtině či v nějakém světovém jazyce. Adresa redakce: Dr.David Král, 128 00 Praha 2, Viničná 7.

Kromě toho ČZS vydává příležitostně od r.1971 Zprávy Čs. zoologické společnosti, věnované zejména zveřejňování souhrnů ze sjezdů a konferencí, adresářům společnosti atd., které naposled vyšly v r.1995 jako dvojsvazek č.25-26. Od r.1992 vychází zpravidla dvakrát ročně nenáročný Informační zpravodaj, přinášející zprávy o současné činnosti a akcích ČZS.

Od r.1951 pořádá ČZS celostátní sjezdy či konference v nepravidleném rozpětí od dvou do šesti let. Poslední devátý sjezd se konal v r.1997 v Českých Budějovicích. Od r.1969 se konají "Zoologické dny" a to pravidelně každý rok. Samostatně svá každoroční setkání pořádají pak některé sekce.

ČZS vlastní rozsáhlou knihovnu zahraničních zoologických časopisů, získávanou po léta výměnou. Sídlí na téže adrese jako sekretariát společnosti. Je neveřejná, přístupná jen členům. Jejím správcem je Dr. Vladimír Vohralík. Na něho je možné se obrátit se žádostmi o výpůjčky. Tel. 221 951 847 .

Literatura o zoolozích a ČZS:

OPATRNÝ, Evžen a PETRUŠKA, František: "Dějiny české zoologie", Olomouc 1998
SKUHRAVÁ, Marcela et al.: "Česká zoologická společnost", 70.výročí založení, Praha 1997
SKUHRAVÁ, Marcela a PIŽL, Václav: "Česká zoologická společnost" Akademický bulletin, 12, 4-6, 2002

VINIKLÁŘ, Ladislav: "Vývoj české přírodovědy 1869-1929", Praha 1931

 

 

 

 

Přehled právě probíhajících či chystaných akcí v oblasti zoologie
a aktuality

 

 

 

Zoologické dny 2012

 

 

Pracoviště v ČR zabývající se přímo zoologickým
nebo se zoologií souvisejícím výzkumem,
sesterské společnosti
a další se zoologií související sdružení apod.


 

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

English version

There are "Instructions to autors"

 

 

Samostatné stránky
ichtyologické sekce

 

 

Stanovy

 

 

Přihláška

 

 

Stránky upravuje Josef Chalupský

 

TOPlist