Evoluční a ekologická parasitologie
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Evoluční a ekologická parasitologie

3/0, ZK, zimní semestr, vypisována a zkoušena každý rok, ale přednáší se jen jednou za dva roky. V roce 2021 se koná ve čtvrtek 13:45-16:00, Poslucharna B2P (prave podkrovi, V7). Zkuste dorazit, budou se řešit důležité organizační záležitosti.

Studijní materiál

Obsah a požadavky na znalosti ke zkoušce

 1. 1. Metody a přístupy evoluční a ekologické parazitologie.
 2. 2. Fenomen parazitismu. Definice parasita a různé formy parasitismu.
 3. 3. Hostitelská specificita (příčiny a důsledky, indexy hostitelské specificity, longitudiální gradient hostitelské specificity).
 4. 4. Vlivy existence parasitismu na průběh biologické evoluce (hypercykly, vznik sexuality, udržování sexuality, vznik druhovosti, vznik eukaryotické buňky).
 5. 5. Vliv parasitů na ekologii populací a společenstev, (regulace velikosti hostitelské populace parasitem, parasitem zprostředkované interakce mezi hostitelskými druhy)
 6. 6. Rychlost evoluce parasitického druhu, zvláštnosti koevolučníhu zápasu mezi parasitem a hostitelem.
 7. 7. Ekologie parasitických druhů (prostorová a časová distribuce zdrojů, predikovatelnost a diversita prostředí, mobilita parasitů, pohlavní dimorfismus a pohlavní index).
 8. 8. Agregovanost parasitů (příčiny, biologické důsledky, způsoby měření).
 9. 9. Parasitosa jako nemoc, persistence v populaci, vývoj rezistence, vývoj tolerance.
 10. 10. Vývoj virulence (podstata virulence, mechanismy, trade offs, virulence jako altruistické chování, vliv způsobu přenosu, vliv existence superinfekcí, válka a nemocnice a vývoj virulence, mutabilita a virulence).
 11. 11. Kladogeneze v systémech parasit-hostitel (korelace kladogenese parasitů a jejich hostitelských taxonů, Fahrenholzovo pravidlo, Manterova pravidla, mechanismy speciace parasitických druhů.
 12. 12. Anagenetické procesy u parasitických druhů, (regresní evoluce u parasitů, plasticita jednotlivých kategorií znaků, změny velikosti a změny parametrů životního cyklu).
 13. 13. Parasitismus a pohlavní výběr, (hypotézy Dobrých genů, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, hypotéza imunologického handicapu).
 14. 14. Vliv parasita na fenotyp hostitele (Teorie rozšířeného fenotypu, vliv parasita na morfologii, fyziologii, imunitu, chování hostitele).

Doporučená literatura:

Pro podrobnější studium (nad rámec přípravy ke zkoušce):