Praktická metodologie vědy
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Praktická metodologie vědy

Cíl filosofie, cíl vědy, dobrovolná omezení vědecké metody, účel modelování v technice a ve vědě, co lze a co nelze modelovat, princip Occamovy břitvy, černé skříňky, jejich význam ve vědě, co se rozumí redukcionismem současné vědy, je věda vždy redukcionistická? Verifikace a falsifikace ve vědě, Popper, adaptace vědy na neverifikovatelnost poznatků. Kuhn, fáze ve vývoji vědy, příčiny krize ve vědě, paradigma, důvod a mechanismus vítězství nové teorie. Úloha otázek ve vědě.

Primární zdroje vědeckých informací, sekundární zdroje, nejdůležitější bibliografické databáze, typy rešerší, metody prospektivní rešerše. Fáze přípravy vědeckého projektu, protokoly, pracovní deník, lze přesně měřit nepřesným měřítkem? Stochastická a systematická chyba? Co může a co nemůže způsobit stochastická chyba (šum v datech), nejdůležitější vlastnost dobrého experimentátora.

Randomizační test, Monte Carlo test, exaktní test (příklady),

Nulová hypotéza, pravděpodobnost chyby I druhu, síla testu, použití testů: chi2, kontingenční tabulky, lineární regrese, t-test, ANOVA, logistická regrese, ANCOVA, dvoustranný a jednostranný test, dvouvýběrový a jednovýběrový test, párový a nepárový test, účel a provedení Bonferroniho korekce, sloupcový graf, histogram.

Experiment, pozorování – rozdíl a výhody, korelační studie, průřezová studie, studie případů a kontrol, kohortová studie. Výběrový soubor – požadované vlastnosti, riziko příliš malých a příliš velkých souborů, slepý a dvojnásobně slepý pokus, matoucí (rušivé) proměnné a co s nimi, účel analýzy síly studie, kauzalita a asociace, indicie kauzality, problém s temporalitou, Fisherova metoda výpočtu celkové signifikance z několika testů.

Referát – cíle, prostředky, osnova. Poster – účel, prostředky. Diplomová práce – kapitoly. Odborný článek, pořadí kapitol a pořadí jejich sepisování, etapy přípravy a publikování článku.

Telnet, FTP, SSH, typy katalogů na Internetu, metavyhledávače. OCR, vektorová a rastrová grafika. Tabulkový procesor, absolutní a relativní adresace. Pravidla počítačové typografie.

Z čeho se skládá systém, co je to chování systému, signál, systémy se spojitým a s nespojitým chováním, zdroje oscilací, zpětná vazba, negativní a pozitivní zpětná vazba, ovlivňování a řízení, typy regulačních členů.

Co musí obsahovat grantový návrh, jaké jsou nejčastější kriteria jeho hodnocení.

Co je citační index, impakt faktor, citační poločas, index včasnosti. Úskalí scientometrie založené na citačním indexu, úskalí hodnocení kvality časopisu založeném na impakt faktoru.

[CNW:Counter]
(Since 20.2. 2001)