Ekologie společenstev
 

Semestr: letní
SIS: B120P85
Celkový rozsah: 2/1 hodin
Další přednášejícíDavid Storch (storch@cts.cuni.cz) z Centra teoretických studií
Co je potřeba znát před přednáškou: základy ekologie (základní bakalářská přednáška), základy matematiky a statistiky

 

 

Přednáška je věnována základním pojmům a způsobům uvažování v ekologii, speciálně pak v ekologii společenstev. Myslíme si, že nejdůležitější je znát základní principy a způsoby uvažování v ekologii společenstev; znát horu faktů nebo názorů na tu či onu věc, nebo umět dokonale mechanicky pracovat s tím či oním modelem je také dobré, ale to se člověk může vždycky doučit později. (určité základní pensum vědomostí a dovedností ale přece jen potřeba je...)

Přednáška probíhá poloseminární formou, její součástí je kromě vlastních přednášek i četba a diskuse literatury z ekologie společenstev a práce s počítačovými modely v prostředí R. Základní znalost prostředí R je proto užitečná, ale protože všechny funkce pro práci jsou připraveny předem, rozhodně není nezbytná.

Struktura jednotlivých přednášek:

Každá přednáška bude mít tyto části:

Přednáška běží ve středu od 9,00 (přibližně do 12,00 až 12,30, podle toho jak nás to bude bavit) v posluchárně ÚŽP (B12) v prvním mezipatře, Benátská 2. 

 

Časový rozvrh 2014/15

Termín
Téma
Literatura pro diskusi
Rozšiřující literatura k přednášce
Praktikum
v prostředí R
18.2.
Úvodní přednáška: Co je a k čemu je dobrá ekologická teorie. O čem je ekologie společenstev. (TH)
   
Palmer & White 1994   
Úvod do používání prostředí R. Logistický růst populace.
25.2.
Dynamika a stabilita společenstev, rovnovážné a přechodové chování, dynamické modely (TH)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Schroder 2005

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Case 1990

 Law & Morton 1996

Vícedruhové systémy s Lotka-Volterrovskou dynamikou. 
4.3.
Kompetice o zdroje. (TH)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Adema et al. 2005

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Mouquet et al. 2002

Kompetice o zdroje.
11.3.
Vztahy mezi více trofickými úrovněmi, modely dravec a kořist, trofické kaskády. (DS)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Gilg et al. 2003

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Schmitz et al. 2004

Modely dravec-kořist.
18.3.
Metapopulační dynamika. (DS)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Holt & Keitt 2000

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Hanski et al. 1994

Freckleton & Watkinson 2002, Hanski 1994,
Metapopulační dynamika. 
25.3.
Povaha časové a prostorové variability prostředí.  Nerovnovážné procesy v dynamice společenstev (TH).

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Fox 2013

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Chesson et al. 2004

Halley 1996, Novoplansky & Goldberg 2001,
Vliv disturbance a variability prostředí na koexistenci druhů.
1.4.
Dynamika společenstev sesilních organismů. (TH)  

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Turnbull et al. 2007

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Bolker et al. 2003

Gratzer et al. 2004, Dalling et al. 2002, Silvertown et al. 1992
Kompetice a koexistence v systémech s explicitním prostorem.
8.4.
Jedinec a prostředí v evolučním čase. (DS).  

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Reznick et al. 1990

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Sibly & Brown 2007

Reznick et al. 2002, Bielby et al. 2007
Optimum reproduction
15.4.
Druhy nejsou stejné: vlastnosti druhů a jejich fylogeneze.  (TH)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Kraft & Ackerly 2010

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Mayfield & Levine 2010

 Kraft et al. 2007
Data z terénu a predikce modelů: jak je propojit
22.4.
Povaha časové a prostorové variability populačních četností. Geometrie prostorové distribuce, rozložení populačních četností (DS).

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Kéfi et al. 2011

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Kunin 1998

Taylor et al. 1980
Geometrie prostorové distribuce
29.4.
Zákonitosti biologické diversity. (DS)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou:  Currie et al. 2004,

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou:   Wills et al. 2006

 
Rozložení druhových četností, species-area křivka a související jevy.
6.5.
Nulové modely a jejich využití, modely dynamiky biodiverzity - ostrovní teorie, Hubbellova neutrální teorie. (DS)

Ti, jejichž příjmení začínají A-O, si přečtou: Hubbell 1999

Ti, jejichž příjmení začínají P-Z, si přečtou: Adler et al. 2007

 Chave 2003, Hubbell 2000, Rosindell & Phillimore 2011 
Neutrální modely společenstev.
13.5.
reserva      
   
Čtení a obhajoba reportů (TH, DS)
ovšemže veškerá literatura k ekologii společenstev
  
     

 

 

Citace článků ke čtení (včetně těch z minulosti; některé soubory ke stažení jsou k disposici zde.)

(rozumí se samo sebou, že tyhle články nejsou jediné možné a zcela základní. Jsou to spíš ty, které jsme náhodou vybrali k ilustraci nějakých věcí pro přednášku. Pro orientaci v oboru je samozřejmě třeba zkoumat další literaturu. )

Literatura a odkazy

Základní učebnice

Užitečné odkazy

 

Programy z J. Roughgarden: Primer of ecological theory

Web of Science pro vyhledávání literatury (přístupné jen z cuni, cas a domén dalších institucí, jež mají tuto službu předplacenu)

Google scholar (googlovska verse Web of science)

Články ke čtení ve fulltextech jsou zde.

 


Syllabus (postupně budeme rozšiřovat)

Co je a k čemu je dobrá ekologická teorie

Manipulativní pokusy Kvantitativní observační data
Malý datový soubor Masivní korelativní data z terénu
Jednoduchá analýza (ANOVA) zpracování mnohorozměrnými technikami
Dobře formulovaná jednoduchá hypotéza Žádná hypotéza
"Proces působí/nepůsobí" je dostačující odpověď Nespecifické zkoumání velkých souborů je užitečné
Statistické/regresní modely Heuristické/dynamické modely
Povaha Jednoduché lineární modely (nic nevysvětlují, ale nic nezkazí) Specifické (často dynamické) modely s cílenou hypotézou o nějakém působícím procesu
Porozumění systému žádné, resp. jen v úrovni interpretace nezbytná součást
Parametry Málo parametrů Mnoho parametrů
Numerické hodnoty Smysl numerických hodnot je problematický Vypovídají o důležitých parametrech nějakého procesu
Propojení různých datových souborů obvykle obtížné dobré, často nezbytné
Prediktivní síla velká v rozsahu, na němž byl model vymezen slabší
Extrapolace obvykle nemožná často proveditelná
Typy proměnných závislé/nezávislé (ve statistickém smyslu) vnější/stavové
Metodologie Metodologicky silné (testování) Metodologicky slabé: Falsifikace obtížná

 

Ekologie společenstev jako centrální oblast ekologické teorie

Parametr srovnání Ekologie společenstev Cenologie/ sociologie Ekosystémová ekologie Populační ekologie Evoluční ekologie Fylogenetika
Objekt studia soubory druhů soubory druhů trofické úrovně, soubory funkčních skupin populace, příp. s věkovou strukturou Znaky (na jedincích a druzích) soubory (příbuzných) druhů
Stavové proměnné četnosti druhů četnosti druhů biomasy funkčních skupin, koncentrace živin četnosti v jednotlivých věkových třídách hodnoty znaků přítomnosti druhů a jejich znaky
Typická otázka jak vztahy mezi druhy určují četnosti druhů a jejich dynamiku jak četnosti druhů závisí na faktorech prostředí jak velké jsou toky/koloběhy a jejich závislost na faktorech prostředí co určuje populační velikost, její věkové složení a její dynamiku co určuje změny znaků jak jsou si druhy příbuzné
Klíčový problém Jak je možné, že druhy koexistují Jakou roli hraje prostředí vs. historie Jak vzniká rovnováha v tocích a zásobnících Jak a zda jsou populace regulovány Jak to, že znaky souvisí s prostředím Jak proběhla evoluce/speciace
Typické přístupy korelativní data, manipulativní pokusy, trvalé plochy, dynamické modely korelativní data z dlouhých gradientů "sklizeň", analýza koncentrací v biomase manipulativní pokusy, trvalé plochy, dynamické modely manipulativní pokusy, dynamické modely analýza znaků a podobností druhů prostřednictvím těchto znaků
Čas důležité procesy se odehrávají v čase Implicitní, historie může ovlivňovat druhové složení nedůležité (jen jako fyzikální rozměr v hodnotách toků/koloběhů) důležité procesy se odehrávají v čase důležité procesy se odehrávají v čase důležité procesy se odehrály v čase, ale teď čas není důležitý

 

Zpět na syllabus

Dynamika a stabilita společenstev, rovnovážné a přechodové chování, dynamické modely

Zpět na syllabus

 

Kompetice o zdroje

 

Zpět na syllabus

 

Povaha časové a prostorové variability prostředí

Zpět na syllabus

 

Nerovnovážné procesy v dynamice společenstev

Variabilita vnějších podmínek

Disturbance

Zpět na syllabus

 

Vztahy mezi více trofickými úrovněmi, modely dravec a kořist, trofické kaskády

Zpět na syllabus

 

Dynamika metapopulací

Zpět na syllabus

 

Prostor a dynamika společenstev. Společenstva sesilních organismů

 

 

Zpět na syllabus

 

Povaha časové a prostorové variability populací a společenstev

 

Zpět na syllabus

 

Zákonitosti biologické diversity

Zpět na syllabus

 

Nulové modely a jejich využití, modely dynamiky biodiverzity - ostrovní teorie, Hubbellova neutrální teorie

Zpět na syllabus

Jedinec a prostředí v evolučním čase

Zpět na syllabus

Fylogenetická struktura společenstev

 

Zpět na syllabus

 

Některé metodologické zásady v ekologii společenstev

Použití formálních modelů

Jak nalézt numerické hodnoty parametrů modelu (je-li predikcí modelu tvar nějaké závislosti - formule)

Zpět na syllabus


Podmínky ke zkoušce:

Jak napsat esej ke zkoušce

Zkouška se sestává z napsání a obhajoby eseje na téma Vaší diplomové práce nebo na jiné téma (o tom viz dále). Napište proto esej, v němž se na předmět své diplomové práce podíváte optikou některé části této přednášky, a při tom zkusíte si položit a diskutovat jednu z následujících otázek:

Součástí eseje nechť je návrh modelu, který by člověk chtěl/potřeboval/mohl použít k porozumění studovanému systému. Formu zcela ponecháváme na Vás (verbální/analytická formulace/simulační), nicméně musí presentovat jasnou ideu (tak, aby podle ní bylo možné model formálně vytvořit). V tomto návrhu jasně napište

Pokud nechcete psát esej na téma vaší práce, návrhy dalších možných témat jsou zde (je to z historických důvodů anglicky, ale tomu nevěnujte pozornost).

 

Průběh zkoušky

Esej je třeba odevzdat nejpozději tři pracovní dni před zkouškou do 9,00, a to jednu kopii oběma přednášejícím (stačí mailem) a jednu kopii bližnímu (oponentovi). Ke zkoušce není třeba se formálně přihlašovat; přihláškou je zaslaný esej.

Termíny zkoušky:

 

Domovská stránka