PRIESKUM AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU VO SLOVENSKEJ REPUBLIKE
znakUK.png, 11kB
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PODNIKU

Názov Vášho podniku (firmy, závodu)


1. V ktorom roku bol Váš podnik (firma, závod) založený?

rok


2. Je Váš podnik (firma, závod) pobočnou, alebo súčasťou inej spoločnosti?

Áno

Nie


Pokiaľ ÁNO, uveďte meno Vášho väčšinového vlastníka a kde sídli jeho generálne riaditeľstvo (obec, resp. mesto a štát)

Meno

Obec, resp. mesto

Štát


4. Aká je vlastnícka štruktúra Vášho podniku (v %)?

% domáceho kapitálu

% zahraničného kapitálu


5. Uveďte, prosím, Vaše hlavné výrobky (v poradí podľa dôležitosti)

1.

2.

3.

4.

5.


6. Aký je podiel výroby pre automobilový priemysel na Vašich tržbách (v %)?

0 - 24 %

25 - 49 %

50 - 74 %

75 - 99 %

100 %


7. Uveďte, prosím, ktoré z funkcií týkajúcich sa Vášho závodu a Vašich výrobkov vykonáva Váš podnik/závod na Slovensku a ktoré vykonáva materská firma zo zahraničia (v prípade zahraničného vlastníctva)?

tabvypln Náš podnik/závod Materská firma
Strategické a marketingové plánovanie
Rozhodovanie o investíciách
Výber dodávateľov
Organizácia výroby
Prieskum trhu
Rozhodovanie o spektre výrobkov, modelov a modelových sérií
Stanovenie cien výrobkov
Propagácia výrobkov
Účtovníctvo a finančné operácie
Výskum, vývoj a dizajn
Distribúcia výrobkov
Predajné a popredané služby (servis, lízing ai.)

II. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ VAŠEJ FIRMY

8. Ako by ste charakterizoval(a) technologickú povahu výroby Vášho podniku pre automobilový priemysel?

Výroba je založená na bežne dostupných štandardných technológiách

Výroba je založená na využití zakúpených technologických licenciách od iných firiem.

Výroba je založená na jedinečných technológiách vyvinutých a poskytnutých našou zahraničnou materskou firmou.

Výroba je založená na vlastných jedinečných technológiách vyvinutých naším podnikom na Slovensku.


9. Prišlo v priebehu ostatných troch rokoch vo Vašej firme k niektorej z nasledujúcich aktivít?

Zavedenie nového produktu (výrobku/služby) na trh ÁNO NIE
Zavedenie novej technológie produkcie výrobkov/poskytovania služieb ÁNO NIE
Zavedenie novej organizácie výroby, alebo nového vedenia/manažmentu ÁNO NIE
Zmena dizajnu výrobkov ÁNO NIE
Zavedenie kontroly kvality (certifikácií) ÁNO NIE
Zavedenie novej marketingovej stratégie, komunikácie so zákazníkmi s cieľom zvýšenia odbytu ÁNO NIE

10. Pokiaľ bol Váš podnik/závod prevzatý zahraničnou firmou a mal aktivity vo VaV (výskume a vývoji), prišlo po prevzatí k zrušeniu, alebo prevedeniu VaV do zahraničia?

Áno

Nie

Nemali sme žiadny VaV


11. Vykonáva v súčasnoti Váš podnik/závod na Slovensku nejaké aktivity VaV?

Áno - Od kedy? rok

Nie (Prejdite prosím na otázku č. 16)


12. Vyberte typ VaV, ktorý vykonávate:

Technické zaistenie a podpora výroby v našom podniku/závode.

Úprava/prispôsobenie výrobkov či technológií materskej firmy pre slovenský trh.

Vývoj a inovácie výrobkov či technológií pre slovenský trh.

Vývoj a inovácie výrobkov či technológií pre stredoeurópsky či európsky trh.

Vývoj a inovácie výrobkov či technológií pre materskú firmu ako celok.

Základný výskum.


13. Uveďte, prosím, počet zamestnancov na plný úväzok vo Vašom VaV:

Celkom a z toho vysokoškolákov ?


14. Uveďte, prosím, čím sa Váš VaV konkrétne zaoberá:


15. Odhadnite, prosím, náklady na Váš vlastný VaV na celkových nákladoch Vášho podniku/závodu (v %).

%


16. Máte vo Vašom podniku/závodu niektorú, z týchto činností?

Marketingové oddelenie ÁNO NIE
Dizajn ÁNO NIE
Servisné oddelenie ÁNO NIE
Oddelenie predaja či distribúcie ÁNO NIE

17. Odhadnite, prosím, aký podiel vlastných výrobkov a služieb vyvážate do zahraničia (v %).

%


18. Odhadnite, prosím, ročnú výšku Vášho exportu do zahraničia (v mil. EUR za rok 2008).

0 - 0,5 mil. EUR

0,6 - 2 mil. EUR

2,1 - 4 mil. EUR

4,1 - 10 mil. EUR

10,1 - 20 mil. EUR

viac ako 20 mil. EUR


III. ZAMESTNANCI A PRACOVNÁ SILA

19. Aká je v súčasnosti vzdelanostná štruktúra Vašich zamestnancov (vo fyzických osobách)?

Počet zamestnancov v osobách celkom

% - Nevyučení

% - Vyučení, SOŠ

% - Vysokoškoláci


20. Zamestnávate agentúrnych pracovníkov?

Áno

Nie


21. Aký je približný počet agentúrnych pracovníkov vo Vašej firme?IV. DODÁVATEĽSKÉ VÄZBY

22. Odhadnite, prosím, podiel Vašich slovenských a zahraničných dodávateľov na dodávkach materiálu a komponentov do Vášho závodu (v percentách z Vašich celkových výdavkov na tieto dodávky).

Podiel dodávok od firiem 0 % 1 - 24 % 25 - 49 % 50 - 74 % 75 - 99 % 100 %
v slovenskom vlastníctve dodávajúcich zo Slovenska
v slovenskom vlastníctve dodávajúcich zo zahraničia
v zahraničnom vlastníctve dodávajúcich zo Slovenska
v zahraničnom vlastníctve dodávajúcich zo zahraničia

23. Vymenujte, prosím, 5-7 Vašich kľúčových dodávateľov (názov a miesto závodu, ktorý Vám dodáva):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


24. Kto sú Vaši hlavní zákazníci (firmy), ktorým dodávate svoje kľúčové výrobky v automobilovom priemysle?

tabvypln Názov odberateľa, obec, štát Výrobok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. LOKÁLNA SPOLUPRÁCA

25. Spolupracujete vo Vašom regióne či inde ve Slovenskej republike so školami?

tabvypln tabvypln Môžete popísať charakter spolupráce?
Stredné odborné učilište ÁNO NIE
Stredné školy ÁNO NIE
Vyššie odborné školy ÁNO NIE
Vysoké školy ÁNO NIE

26. Ste v Slovenskej republike aktívne zapojený do spolupráce s ďalším subjekmi prostredníctvom organizovaných partnerstiev, klastrov apod.?

ÁNO NIE

O aké subjekty ide (meno)?


VI. DOPADY GLOBÁLNEJ KRÍZY AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

27. Prišlo vo Vašom podniku v dôsledku ekonomickej krízy k prepadu tržieb?

Nie

Áno, do 10 %

o 11 - 20 %

o 21 - 30 %

o 31 - 40 %

o 41 - 50 %

o viac ako 50 %


28. Obmedzili ste v dôsledku ekonomickej krízy výrobu?

Nie

Áno, do 10 %

o 11 - 30 %

o 31 - 50 %

o 51 - 75 %

o 76 - 100 %


29. Znížili ste behom posledných 12 mesiacov počet agentúrnych zamestnancov?

Nie

Áno, do 10 %

o 11 - 30 %

o 31 - 50 %

o 51 - 75 %

o 76 - 100 %


30. Znížili ste behom posledných 12 mesiacov počet Vašich kmeňových zamestnancov?

Nie

Áno, do 10 %

o 11 - 20 %

o 21 - 30 %

o 31 - 40 %

o 41 - 50 %

o viac ako 50 %


31. Boli ste nútený v dôsledku ekonomickej krízy zastaviť, alebo odložiť plánované investičné zámery?

Áno

NieZÁVER

Ak si prajete zistiť výsledok prieskumu, vložte prosím Váš emai:© Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. - 2009