Instrukce k průběhu pedagogických praxí II ze zeměpisu

ZvlÁŠtnÍ požadavky pro studenty učitelství zeměpisu

shrnutí Podmínek k udělení zápočtů z Pedagogických praxí ze zeměpisu II 

 1. Pro veškeré informace týkající se organizace praxí se obracejte na Mgr. Michaela Frýzková nebo RNDr. Kateřinu Blažovou ze Střediska biologického vzdělávání, Viničná 7, Praha 2, tel.: 221 951 871, email: kblazova@centrum.cz. Některé organizační informace vám podá také vedoucí pedagogických praxí za geografii (dr. Jana Winklerová, budova Vratislavova 13, 3. patro tel.: 221 995 518, e-mail: winklero@natur.cuni.cz).
 2. Co nejdříve si prostudujte, na kterou školu jste byli umístěni, v případě nesrovnalostí ihned kontaktujte Středisko.
 3. Před nástupem na praxi si stáhněte formuláře A, B, C a vytiskněte si je a sami vyplňte hlavičku. Stáhněte si také formulář na rozvrh hodin (D).
 4. Prostudujte si i úlohu fakultního učitele II, vytiskněte ji a předejte na začátku praxe vašemu fakultnímu učiteli. Upozorněte učitele, že má mít smlouvu s UK PřF. Pokud tomu tak není, obraťte se na Mgr. Blažovou, nebo její webové stránky http://kblazova.webpark.cz/.
 5. Ve 5. ročníku byste měli samostatně odučit 19 vyučovacích hodin (VH) zeměpisu na gymnáziu. Povinnou součástí praxí, bez níž nelze udělit zápočet, je uspořádání alespoň jedné hodiny výuky v terénu (exkurze). Může se jednat např. o vycházku do okolí školy, při níž budete demonstrovat vybrané pojmy týkající se problematiky geografie města. Úpravu stanoveného počtu hodin, např. kvůli specifickým možnostem školy, lze projednat s vedoucím pedagogických praxí ze zeměpisu dr. Winklerovou. Případné nezbytné snížení počtu odučených hodin projednejte také s vaším fakultním učitelem, neboť se mu tím krátí odměna.
 6. Po domluvě rozvrhu s FU svůj rozvrh vyplňte do formuláře D za každý předmět zvlášť; pokud se vám bude měnit rozvrh každý týden, pošlete týdenní rozvrhy. Váš rozvrh výuky zeměpisu posílejte nejpozději druhý den praxe, a to výhradně elektronicky vedoucímu pedagogických praxí za zeměpis (dr. Winklerová).
 7. Jakoukoliv změnu rozvrhu zeměpisu během praxí neprodleně ohlaste vedoucímu praxí dr. Winklerové nejlépe e-mailem, popř. telefonem (221 995 518), abychom k vám nejeli na hospitaci zbytečně. Děkuji.
 8. Příprava na samostatné výstupy ve výuce zeměpisu nemusí mít jednotnou formální úpravu, neboť je osobní záležitostí učitele. Využít lze např. připojené modelové doporučení. Písemnou přípravu vypracujete včas, aby jste ji mohli prodiskutovat s FU. Přehled odučených hodin spolu s hodnocením učitele zaznamenávejte do Seznamu odučených hodin (B), a to za oba aprobační předměty do jednoho formuláře. Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatníte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.
 9. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. Vybavení kabinetu fakultního učitele vám umožní lépe se připravovat na vyučování a budete mít možnost seznámit se s chodem školy. Je nezodpovědné, abyste se dostavily na vyučování 5 minut před začátkem VH.
 10. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a doručíte všechny dokumenty dr. Winklerové nejpozději do týdne po ukončení praxí. Materiály lze předat osobně v konzultačních hodinách (čtvrtek 9:00–11:00 hod.), nebo do poštovní přihrádky na sekretariátu katedry SGRR na Albertově. Žádáme vás, abyste termín odevzdání dodrželi, neboť je na něj vázáno vyplácení odměn fakultním učitelům.

27. února 2008 * s využitím webových stran SBV a dr. K. Blažové upravil M. Marada

 

podmínky k udělení zápočtu pro studenty učitelství zeměpisu

Kromě výše uvedených obecných požadavků proveďte ještě následující:

 1. Odevzdávejte, prosím, 7 příprav na vyučovací hodinu, a sice 1x přípravu na vyučování v terénu (exkurze), 3 přípravy nejzdařilejších hodin a 3 přípravy nejméně povedených hodin.
 2. Ke každé odevzdávané přípravě připojte svoji pětiřádkovou reflexi, ve které se zaměříte na pravděpodobné příčiny úspěchu či neúspěchu. Tyto reflexe mohou být rukopisné.
 3. Pokuste se, prosím, opět ohodnotit vašeho fakultního učitele pomocí hodnoticího dotazníku. Při omezených možnostech poznat učební styl vašeho FU nebudete pravděpodobně schopni vyplnit všechny položky dotazníku. Některé možná doplníte pouze podle názorů na výuku, které vyplynou z diskusí s FU nad vašimi přípravami. Dotazník je jakýmsi prvním pokusem o zhodnocení práce učitelů zeměpisu, a kritické poznámky k jeho obsahu jsou proto vítány.
 4. Po skončení praxí napište písemnou reflexi celého svého působení na pedagogické praxi. Zaměřte se na obecnější závěry k vaší budoucí pedagogické práci. Minimální rozsah je jedna normostrana (1800 znaků) v MS Word.

 

shrnutí Podmínek k udělení zápočtů z Pedagogických praxí ze zeměpisu II

·        Odevzdání vyplněných formulářů A, B a C nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání smysluplně zpracovaných 8 příprav na výuku (4 nejzdařilejší, 4 nejméně zdařilé) s pětiřádkovými reflexemi nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání dotazníku hodnotícího fakultního učitele nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání písemné reflexe svého působení na celých praxích nejpozději týden po skončení praxí

Zápočty budou udělovány v konzultačních hodinách nebo v termínu, který bude sdělen prostřednictvím vývěsky na albertovských nástěnkách.

S přáním podnětné a úspěšné praxe Jana Winklerová (a Mirek Marada).

 

zpět nahoru 

kontakt