Ekonomická geografie I - geografie průmyslu - cvičení
(zimní semestr 2006/07)

Povinnosti pro udělení zápočtu

 

• účast na cvičeních dle harmonogramu (prezence)
• zpracovaná cvičení odpovídající zadaným kritériím
• aktivní účast při prezentaci cvičení a v závěrečné diskusi


Požadavky na formální stránku obou cvičení

 

Práce by měla splňovat následující náležitosti:
1. Práce, prosím, zpracujte na volné listy formátu A4 v textovém editoru MS Word (kromě mapových příloh, které lze zpracovat rukopisně).
2. Titulní strana s názvem cvičení, jménem a příjmením autora a jeho skupiny, s vročením; další strany jsou číslované

 

 

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Ekonomická geografie I
Cvičení z geografie průmyslu
Název a číslo cvičení


Jméno a příjmení
studijní skupina
zimní semestr 2006/07


Praha 2006

 

 

3. U tabulek a map důsledně uvádět očíslované názvy a prameny (citace dle "normy" ČGS – viz zadní strana časopisu Geografie–Sborník ČGS), jednotky uváděných dat, u map legendu, správnou barevnou škálu atd.
4. Souvislý autorský text s vlastním hodnocením/komentářem podle zadání a níže uvedeného návodu (osnovy).
5. Seznam použitých pramenů a literatury (citační normu opět převezměte ze zadní strany libovolného Sborníku ČGS)Odevzdání cvičení a konzultace

 

• Práce, prosím, odevzdávejte nejlépe osobně u RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D. (Vratislavova 13,) také u kolegy (Mgr. Kabrda) nebo můžete práce odevzdávat při cvičeních vyučujícím. Dále je možné práce zanechat v poštovní přihrádce vyučujících na sekretariátu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje či na adrese pracovny RNDr. T. Havlíčka, PhD. (Vratislavova 13),.

• Termín nejpozdějšího odevzdání:

   Průmysl 1 na druhé hodině (v níže uvedené tabulce označeno "Průmysl 2")


• Je nezbytně nutné dodržet termíny odevzdání. S výsledky prací se bude pracovat na cvičeních. Při nich bude také provedena kontrola formálních hledisek prací, čímž se významně usnadní průběh zpracování prací a udělení zápočtů.

• S případnými dotazy se můžete obracet na uvedenou e-mailovou adresu, telefonicky na 221 995 512. Konzultační hodiny RNDr. Tomáše Havlíčka, PhD. jsou ve úterý od 12,00 do 14,00 hod v jeho pracovně ve Vratislavově 13, konzultační hodiny Mgr. Kabrdy (kabrda@seznam.cz) jsou ve středu 12:00 - 14:00 v Horské 3.


Přejeme mnoho úspěchů v řešení úloh!


Časový harmonogram semestru

TÉMA

SKUPINA

Pondělí- liché

13:10 (Věž) a

16:30 (PR)

 

Pondělí-sudé
13:10 (Věž) a

16:30 (PR)

 

Středa-lichá i sudá
16:30 hod.
LR

Doprava 1 a Průmysl 1

11. 10.
Společné zadání

11. 10.
Společné zadání

11.10
Společné zadání

 

 

 

 

Průmysl 1

4.12.

27.11.

29.11.; 6.12.

Průmysl 2 

18. 12.

11. 12.

13.12.; 20.12.

Zápočty

8. 1.

8. 1.

10. 1.

 

Zadání cvičení - geografie průmyslu

 

Cvičení – 1. blok: Hrubý domácí produkt (HDP) vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a jeho podíl na HDP u vybraných států světa
Cvičení – 2. blok: Těžba vybrané nerostné suroviny a výroba elektrické energie vybraných států světa
Cvičení – 3. blok: Koncentrace průmyslových aktivit ve vybrané obci s rozšířenou působností („malé okresy“) Česka a míra nerovnoměrného rozložení mezi počtem zaměstnaných v průmyslu a počtem obyvatel ve vybraném malém okrese Česka


Zápočty budou udělovány při výuce v zápočtovém týdnu a v dalších dvou termínech, které budou oznámeny v zápočtovém týdnu.