Zápis ze schůze KSGRR ze dne 6. 4. 2001

 

Přítomni: I. Bičík, J. Blažek, Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, D. Fialová, V. Frajer, M. Hampl, T. Havlíček, P. Chromý, V. Jančák, H. Janů, L. Kopačka, M. Marada, R. Perlín, D. Řezníčková, J. Tomeš, J. Vágner, J. Winklerová

Omluveni: P. Dostál, L. Jeleček, H. Kűhnlová, M. Ouředníček, L. Sýkora, V. Štěpánek

 

Program:

  1. Kontrola zápisu z poslední schůze.
  2. Studium.
  3. Rozpočet.
  4. Různé.

 

1.      Kontrola zápisu z poslední schůze.

trvá:    1.4 doplnit členy komise GA ČR

                        Z: BIČÍK, DOSTÁL

                        T: 15. 5. 2001

2.7 v roce 2002 proběhne evaluace fakulty, po skončení semestru seminář k učitelskému studiu, začít na katedře přípravou podkladu pro diskusi o organizaci učitelského studia

            Z: BIČÍK

            T: 15. 5. 2001

 

2.      Studium.

2.1  externisté do komisí pro státní závěrečné zkoušky navržení ke schválení

odborné stud.        – Čtrnáct, Semotanová (projednal Jeleček), Andrle, Műller, Matyáš, Kostelecký, Vozáb, Jeřábek, Šašek, Kubeš

učitel. stud.        - Švandová, Wahla

2.2  bakalářské studium – koncepce rozšíření a diferenciace bakalářského studia; návrh doc. Bičíka – forma „kombinovaného studia“ obsahově zaměřeného pro úředníky státní správy – orientace do praxe; nutno dále diskutovat vzhledem k nadcházející evaluaci fakulty

2.3  přednášky po doc. Brinkem – Ekonomická geografie – doprava – Marada

Evropa – Tomeš, Vilímek

Univerzita 3. věku – prozatím prof. Pavlík

 

3.      Rozpočet.

3.1  ne zrovna příznivý – 18,9 mil. Kč na sekci (neinvestiční + mzdy)

3.2  opatření – v průběhu příštího roku všichni členové katedry zažádají o grant!

3.3  Program podpory celoživotního vzdělávání – možnost získat finanční podporu po dobu jednoho roku na přípravu na habilitaci – I. Bičíkem navrženo 5 členů katedry

3.4  další možnost získání finančních prostředků – případná grantová podpora doktorských prací

 

4.      Různé.

4.1  udělena pochvala D. Fialové za vypracování rozvrhu

4.2  zahájení Amerického semestru bylo nedůstojné díky malé účasti členů katedry – je třeba zvážit preference, zejména při této akci pro katedru tak přínosné

4.3  problémy s katedrovým seminářem – nedostatečná úroveň při prezentaci studentských prací, nutnost zvážit organizaci prezentací a případné vyčlenění do semináře k magisterské práci

vytvoření mechanismu ukončení studia včetně prezentace práce

Z: ČERMÁK

T: 15. 5. 2001

4.4  výběrové přednášky jsou ukončeny buď zápočtem nebo zkouškou – pozor, je třeba dodržovat zejména kvůli případným problémům při udělování kreditů

4.5  ČGS + komitét – snaha etablovat geografii jako obor v rámci mezinárodního kódování

4.6  D. Fialová požádána o pomoc při kontrole Karolínky

4.7  Geojournal – v knihovně k dispozici

Termíny příštích schůzí: 11. 5., 8. 6. 2001                                     Zapsala H. Janů