Martin Ouředníček

 

 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Urbánní a regionální laboratoř - URRlab

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

Telefon: 221 951 378, 221 951 415

E-mail: slamak@natur.cuni.cz

 

Vzdělání

2011 - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie; Habilitační práce: Současné tendence vývoje Pražského metropolitního regionu; Docent

1994-2002 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie a regionální rozvoj; Disertační práce: Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu; Rerum Naturalium Doctoris (RNDr.) a Doctoris (Ph.D.)

1989-1994 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie a regionální rozvoj; Diplomová práce: Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy; Rerum Naturalium Magistri (Mgr.)

 

Profesní zkušenosti

Martin Ouředníček je docentem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je vedoucím výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř působícím na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je editorem několika knih, jako je například bilingvní Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (2011, Karolinum),  Historický atlas obyvatelstva českých zemí (2017, Karolinum), Sociální geografie Pražského městského regionu (2006), Sociální proměny pražských čtvrtí (2012, Academia), Sub Urbs (2013, Academia), Sociální prostředí Prahy (2017, Academia) a autorem více než 100 vědeckých publikací. Je editorem dvou monotematických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review “Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života” (2011; s Janou Temelová) a “Urban dynamics and neighborhood change in cities after transition” (2016; s Lucií Pospíšilovou). V minulosti působil jako člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, člen etické komise, člen Grantové agentury Akademie věd (komise Sociálních věd a komise pro interdisciplinární výzkum). Je členem České geografické společnosti, České demografické společnosti, členem mezinárodní sítě Cities After Transition (CAT), člen komise pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a v letech 2013-2017, členem Grantové agentury České republiky (panel 404: Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia). Je recenzentem textů v předních akademických časopisech (např. Annals of the Association of American Geographers, Urban Studies, Cities, European Spatial Research and Policy, Land Use Policy, Journal of Urban Affairs, The Professional Geographer, Regional Studies, Czech Sociological Review, Economic Journal). Od prosince 2016 je proděkanem Geografické sekce a KTV, členem kolegia děkana a Vědecké rady Kampusu Albertov.

Pedagogická činnost je obsažena v záložce Výuka.

 

Projekty

Nositel projektu

2020-2022 "Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole". Projekt na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). DG20P02OVV013.

2018-2020 “Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích”. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA18-14510S.

2018-2020 “Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza. Projekt 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta Technologické agentury České republiky TL01000170.

2014-2016 "Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky". Standardní projekt Grantové agentury ČR GA14-00393S.

2014-2015 "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment" program OMEGA Technologické agentury České republiky (TAČR), spoluřešitel sdružení Energetické Třebíčsko. TD020354.

2014-2015 "Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR", garant za Univerzitu Karlovu v Praze, řešitel: GAC, MPSV, ESF.

2012-2015 "Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS" program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, Ministerstvo kultury ČR. DF12P01OVV033.

2012-2013 "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" program OMEGA Technologické agentury České republiky (TAČR), spoluřešitel obec Dolní Břežany. TD010049.

2010-2011 "Analýza lokalit nové rezidenční výstavby v Pražském metropolitním regionu" Skanska, a.s.

2007-2011 "Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí". SUB2007. Resortní program výzkumu MŽP. SP/4I5/212/07.

2006-2011 "Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky". DIF2006. MŠMT. Národní program výzkumu II. 2D06012.

2010 "Urban Social Geography" Fond rozvoje vysokých škol č. 85/2010.

2007-2009 "Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1". Městská část Praha 1. (společně s Janou Temelovou).

2004-2006 "Urbanizační procesy v Pražském městském regionu" Post-doc projekt GP403/04/P129 Grantové agentury ČR.

2000-2002 Grantový projekt Grantové agentury 179/2000/BGEO UK "Vývoj sociálně-prostorové struktury v Pražském městském regionu".

 

Účast na projektu

2020-2022 "Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost". Standardní projekt Grantové agentury ČR GA20-09692S (řešitelky: Petra Špačková a Slavomíra Ferenčuhová).

2019-2021 "Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů". Standardní projekt Grantové agentury ČR GA19-03211S (řešitelé: Martin Šimon a Ivana Křížková).

2016-2018 "Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku" Standardní projekt Grantové agentury ČR GA16-02242S (řešitelka: Jana Jíchová).

2016-2018 "Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionuStandardní projekt Grantové agentury ČR GA16-20991S (řešitelky: Petra Špačková a Lucie Pospíšilová).

2016-2018 "Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých městprojekt č. 250122 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Ivana Přidalová).

2013-2015 "Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu" projekt č. 898313 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Peter Svoboda).

2013-2014 "Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí v České republice s důrazem na Pražský metropolitní region" projekt č. 878913 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Martina Kopečná).

2010-2013 "Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze" Grantová agentura ČR GAP404/10/0523 (řešitelka: Jana Temelová).

2011-2012 "Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje" projekt 427611 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Josef Mareš)

2011-2012 "Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením" Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ESF (řešitel: Ivan Gabal).

2010-2011 „Výzkum kontraurbanizace v České republice: Migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí“ projekt č. 104810 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Martin Šimon).

2009-2010 "Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu" č. 65309 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Lucie Pospíšilová).

2007 "Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno - Kročehlavy". Středočeský kraj, projekt Partnerství 3.3. SROP.

2007-2008 "Změna sociálního prostředí a jeho percepce v dynamicky se měnících lokalitách Pražského metropolitního regionu" - Grantový projekt Grantové agentury UK (řešitelka: Petra Puldová).

2005-2010 Výzkumný záměr „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, MŠM 0021620831 (řešitel: Petr Dostál).

2005-2008 "Atlas krajiny České republiky". Ministerstvo životního prostředí ČR (řešitel: Ivan Bičík).

2005-2006 "Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava". SEG2006. Ministerstvo pro místní rozvoj (řešitel: Luděk Sýkora).

2002-2005 5. rámcový program Evropské unie – SELMA – "Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas" – Contract No. EVK4-CT-2002-00102, Project No. EVK4-2001-00163, Utrech University, Faculty of Geographica Sciences (NL - koordinátor), The Hebrew University of Jesusalem (IL), Universidad Autonoma de Madrid (E), Universita G.d´Annunzio (I), University of the West England Bristol(UK), Charles University Prague(CZ), Danish Centre for Forest, Lanscape and Planning (DK), Danish Building and Urban Research (DK), Rijksinstituute voor Volksgezondheid en Milieu (NL) (řešitel: Luděk Sýkora).

 

Zahraniční pobyty

9.-15. červenec 2001, Budapešť, Maďarsko, CEU Summer University, „Poverty, Ethnicity and Spatial Change in Eastern and central Europe“

 

Vědecké konference

25.-27. září 2001, Olomouc, Česko, Výroční konference ČGS: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií, Universita Palackého Olomouc, příspěvek: „Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy“.

22. květen 2002, Praha, Česko, XXXII. demografická konference České demografické společnosti „Demografický portrét Prahy“, příspěvek „Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně-prostorové struktuře Prahy“ (spolu s Luďkem Sýkorou)

28.-30. srpen 2002, Ústí nad Labem, Česko, XX. sjezd České geografické společnosti „Evropská integrace - Česká společnost a krajina“ v Ústí nad Labem, příspěvek: „

31. říjen 2002, Praha, Česko, Sociologický ústav ČAV, přednáška „Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu“.

12.-14. červen 2003, Praha, Česko, Mezinárodní konference „New Trends in the Geographical Organisation of Society: Integration and Differentiation Within a Unifying Europe“, příspěvek: „ Changing social structure of Prague´s housing estates“.

14.-15. listopad 2003, Weimar, Německo,. The City and the Region. 3rd EuroConference „The European City in Transition“ Bauhaus-Universität Weimar, příspěvek: „New suburban development in the post-socialist city: the case of Prague“.

21. listopadu 2003, Praha, Česko, seminář České geografické společnosti - sekce sociální geografie, Univerzita Karlova v Praze, příspěvek: "Suburbanizace Prahy"

15.-20. srpen 2004, Glasgow, Spojené království, The 30th Congress of the International Geographical Union IGU v Glasgow, One Earth – Many Worlds, Monitoring Cities of Tomorrow, příspěvek: „The Change of Socio-spatial Structure in Prague Urban Region”.

30.-31. srpen 2004, Ostrava, Česko, Mezinárodní konference ČGS „Geografie a proměny poznání geografické reality“, příspěvek „Residenční suburbanizace: příležitost nebo hrozba městským regionům?“

10.-15. květen 2005, Lund, Švédsko, mezinárodní konference Power Over Time-Space, The Inaugural Nordic Geographers meeting, příspěvky „Differential Suburban Development in Post-socialist City: an Example of Prague Urban Region“ a „Residential suburbs of Prague: the evolution and typology of housing built in transformation period” (s Darinou Posovou).

13.-17. červen 2005, Mojmírovce, Slovensko, 5. slovensko – česko – poľský seminár: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov), příspěvek: „Vývojové etapy a typologie rezidenční zástavby pražských suburbií„ (společně s Darinou Posovou).

24.-26. červen 2005, Krakow, Polsko, Mezinárodní konference, Third international conference on post-socialism, Europe in Transition: 15 Years of Post-Socialist Development and its Lessons for European Integration, příspěvek: „New Residential Differentiation in Prague Urban Region: Social Polarisation, Segregation and Integration”.

9. listopad 2005, Praha, Česko, Segregace: formy, příčiny, důsledky, řešení, Ministerstvo místního rozvoje a Univerzita Karlova v Praze, příspěvek: "Můžeme zjistit míru segregace?"

11.-14. květen 2006, Warszawa, Polsko, First Bi-Annual European Urban Research Association (EURA) Conference, příspěvky: "Transformation of Socio-spatial Structure of Post-socialist Prague during 1991-2001" a "Forms of Segregation and Separation in Post-socialist Cities: Case of the Czech Republic" oba společně s L. Sýkorou, J. Temelovou a J. Novákem.

1. červen 2006, Praha, Česko, Sustainable Development Week 2006, Environmentally Friendly Cities, CEFRES, příspěvek: "Suburbanisation and Urban Sprawl as a New Phenomenon in the Post-socialist Cities"

3.-7. červenec 2006, Brisbane, Austrálie, International Geographic Union Conference, Regional Responses to Global Changes: a View from the Antipodes, General Session, příspěvek: "Recent Changes of Social Environment in Prague´s suburbia".

29. srpna - 1. září 2006, London, Spojené království, RGS-IBG Annual International Conference, Post-socialist Geography Research Group on Post-socialist Urbanisation in Global Context, příspěvek: "Urbanization Processes in the Czech Republic at the Dawn of 21st Century".

10. - 11. listopad 2006, Praha, Česko, Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na Univerzitě Karlově", Příspěvek: "Urbanizační a suburbanizační procesy v Česku".

17. - 21. duben 2007, San Francisco, USA, AAG 2007 Annual Meeting, Příspěvky: „Changing Social Environment in Transforming Inner City of Prague after 1990" a „Forms of Segregation in Czech Cities" (oba s J. Temelovou a J. Novákem).

17. květen 2007, Praha, Česko, 5. sociologický večer Kakulta sociálních věd, Hollar. Přednáška: "Satelitní městečka v zázemí Prahy".

21. -22. září 2007, Praha, Česko, Evolution of geographical systems and risk processes in global context, Příspěvek: "Development and spatial patterns of suburbanization process in the Czech Republic" (s J. Temelovou a J. Novákem).

19. říjen 2007, Praha, Česko, Seminář Česká škola se otevírá multikulturnímu světu, Přednáška: "Kvalita života v sociálně slabých romských lokalitách" (s J. Temelovou).

30. listopad - 1. prosinec 2007, Brno, Česko, Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Příspěvek: "Metody geografického výzkumu města" (s J. Temelovou, J. Novákem a P. Puldovou).

7. - 10. prosinec 2007, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko, 2nd International Urban Geographies of Post-communist States workshop "Similarity and difference in post-communist urban change", příspěvek: "Spinning the Web: Strong and Weak Social Ties of Prague´s Suburbanites" (s P. Puldovou).

14. - 16. duben 2008, Lipsko, Německo, International conference "Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences", příspěvek: "Urbanisation and Suburbanisation Processes in the Czech Republic" (společně s J. Novákem).

27. - 29. květen 2008, Praha, Česko, Fourteenth international conference of the Regional Studies Association: Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?, příspěvek: "Urbanisation and Suburbanisation Processes in the Czech Republic" (společně s J. Novákem). Convenor panelu City Regions (s T. Herrschelem a I. Sagan), vedoucí sekce E5 Instituonalising for city regions.

25. - 29. srpen 2008, Liberec, Česko, Geografické dny: Výroční konference České geografické společnosti. Vybraný referát pro plenární sekci: "Suburbanizace v České republice: vývoj, velikost, struktura, rozmístění".

5. listopad 2008, Praha, Česko, Akademická kavárna ve Wiehlově domě, Město v historické krajině - obraz smíru nebo střetávání?, příspěvek: "O pěti městech a suburbanizaci".

23. - 25. listopad 2008, Sharjah, Spojené arabské emiráty, SUPS 10 - Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, příspěvek: "Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague." (s P. Puldovou, J. Temelovou a J. Novákem).

23. - 24. duben 2009, Beroun, Česko, seminář AUUP "Suburbanizace", příspěvek: "Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy" (s P. Puldovou).

1. - 5. květen 2009, 22. Sedlec-Prčice, Česko, Česko-polsko-slovenské seminárium, příspěvky: "Applied Urban Geography: Suburbanization in the Czech Republic" (s P. Puldovou a J. Novákem) a "Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku (s M. Maceškovou a J. Temelovou).

17. - 19. září 2009, Tartu, Estonsko, 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Change, příspěvky: "Demographic change of Prague's suburbs and its consequences" (s P. Puldovou), In search of counterurbanisation: some evidence from the Czech Republic (s M. Šimonem) a New spatial patterns of social differentiation in Prague: the case of socially weak population in the centre of Prague (s M. Maceškovou). Vedoucí sekce A2 Residential differentiation (s A. Kahrik).

10. - 11. listopad 2009, Praha, Česko, konference URBANUS, Města a vyvážený rozvoj regionů, příspěvek: "Suburbanizace v metropolitním zázemí Prahy".

13. - 14. listopad 2009, Brno, Česko, konference Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, příspěvky: "Každodenní život, životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí" (s L. Pospíšilovou) a "Změny v demografickém složení obyvatel pražských suburbií a důsledky pro sociální infrastrukturu" (s P. Puldovou). Vedení sekce.

20. leden 2010, Praha, Česko, konference Krajina města - město v krajině, příspěvek: "Rozvoj suburbánních sídel v zázemí Prahy v meziválečném období a v současnosti".

31. srpen - 3. září 2010, Ostrava, Česko, XXII. sjezd České geografické společnosti, příspěvek: "Migrace na venkov, kontraurbanizace, neovenkovanství: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku" (s Martinem Šimonem).

15. - 17. září 2010, Vídeň, Rakousko, Eight European Urban & Regional Studies Conference: "Repositioning Europe in an era of global transformation", příspěvek: “Suburban migration flows and their demographic consequences in the Czech Republic” (s Petrou Puldovou).

21. - 22. říjen 2010, Bratislava, Slovensko, Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV, Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, zvaný příspěvek: "Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice".

10. - 11. únor 2011, Praha, Česko, Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, úvodní plenární příspěvek: "Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života" (s Janou Temelovou), příspěvek: "Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů" (s Petrou Puldovou a Lucií Pospíšilovou), spolupořadatel konference, vedení sekce B.

3.-7. září 2012, Brno, Česko, Výroční konference České geografické společnosti "Nové výzvy pro geografii", příspěvek: "Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí" (s Martinem Šimonem a Jakubem Novákem).

30. leden 2013, Praha, Česko, 9. historickogeografická konference "Historická geografie v digitálním světě", příspěvek "Historická data o obyvatelstvu a jejich zpracování v prostředí GIS" (společně s Lucií Pospíšilovou a Lucií Kupkovou). 

14.-15. březen 2013, Tartu, Estonsko, International research seminar "Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, příspěvek "Social environment within the post-socialist city: approaches and methods" (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

6. květen 2013, Plzeň, Česko, 199. Interdisciplinární seminář na Západočeské univerzitě v Plzni, zvaná přednáška "Sociální prostředí a prostorová mobilita ve městě".

15. květen 2013, Praha, Česko, Workshop on the 20th Anniversary of the American Term, Dartmouth College, příspěvek "Hegemonic concepts in urban geography from the post-socialist perpective".

20.-22. červen 2013, Tarragona, Španělsko, European Network for Housing Research conference "Overcoming the Crisis: integrating the urban environment", příspěvek "Decline and regeneration of urban residential areas in times of crisis, the Czech case study" (společně s Martinem Luxem).

11.-13. září 2013, Tbilisi, Gruzie 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference) "Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union", příspěvek "Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011" (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

7.-9. listopad 2013, Brno, Česko, IV. brněnská konference urbánních studií „Město a domov“, příspěvek "Nové podoby rezidenční mobility: příklad ruského etnika v Praze" (společně s Ivanou Přidalovou).

4.-5. prosinec 2013, Liberec, Česko, "Konference Kvalita života 2013", člen organizačního výboru; příspěvek: "Index sociální deprivace v České republice" (společně s Petrou Špačkovou a Pavlínou Netrdovou).

11. prosinec 2013, Třebíč, Česko, seminář, příspěvek "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment" (společně s Petrou Špačkovou, Lucií Pospíšilovou, Davidem Hánou a Ivanou Přidalovou).

8.-12. duben 2014, Tampa, USA, AAG Annual Meeting 2014, příspěvek: "Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011" (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

6. květen 2014, Praha, Česko, Fakulta architektury ČVUT, série "Sociální pohled na město", přednáška: "Městské prostředí z pohledu sociální geografie".

21. květen 2014, Praha, Česko, Akademie věd ČR, XLIV. konference České demografické společnosti "Sčítání a my", příspěvek: "Historický atlas obyvatelstva českých zemí".

23. květen 2014, Praha, Česko, Valdštejnský palác, konference "Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie", příspěvek: "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment".

4. červen 2014, Praha, Česko, workshop "Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy", příspěvek a organizace bloku: "Teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst".

12. červen 2014, zámek Valeč, Česko, Konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany, příspěvek: "Socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany.

25.- 28. srpen 2014, Praha, Česko, 28. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti "Geografie v srdci Evropy!, příspěvek: Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbií" a uspořádání sekce "Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst (společně se Slavomírou Ferenčuhovou).

28. srpen 2014, Praha, Česko, UNFPA Executive Training Course on Population and Development, příspěvek: "Contemporary development of internal migration, urbanization and suburbanization processes in postsocialist Europe: demographic, social, economic and political contexts".

12. únor 2015, Brno, Česko, Workshop Koncepty času a rytmu v sociálně-vědním výzkumu, příspěvek: "Lokalita jako dějiště „opakujících se“ událostí" (společně s Lucií Pospíšilovou).

25. březen 2015, Třebíč, Česko, konference "Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?", příspěvek Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany" (společně s Petrou Špačkovou).

27. květen 2015, Praha, Česko,seminář "Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“, příspěvek: "Sociálně-prostorová diferenciace v České republice" (společně se Zuzanou Kopeckou a Matějem Soukupem).

1.-3. červen 2015, Litomyšl, Česko, 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium "Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research", příspěvek: "The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition" (společně s Lucií Pospíšilovou, Petrou Špačkovou, Zuzanou Kopeckou a Jakubem Novákem) a "Daily Rhythms within the City: The Case Study of Karlín" (společně s Janou Korytářovou).

4. červen 2015, Praha, Česko, Národní technická knihovna, konference „Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě“, uspořádání panelu " Historická prostorová a statistická data ve vzdělání a praxi".

8.-11. červen 2015, Atény, Řecko, 5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, příspěvek: "Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic".

23.-26. září 2015, Praha, Česko, "6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 years of urban change (CATference)", příspěvek: "The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentiation in Prague Metropolitan Area" (společně s Ivanou Přidalovou) a "Socialist and Post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970–2011 Population Censuses" (společně s Petrou Špačkovou a Lucií Pospíšilovou). Příprava sekce: "Census geographies and beyond: New patterns of housing segmentation, neighbourhood change and segregation" (společně s Tiitem Tammaru a Szymonem Marcinczakem).

14. říjen 2015, Praha, Česko, SAS Roadshow 2015 - Veřejná správa, příspěvek: "Sociálně prostorová diferenciace v České republice: možnosti analýz a kartografická vizualizace".

12.-14. listopad 2015, Brno, Česko, 5. brněnská konference urbánních studií "Čas(y) měst - 100 let urbánních studií", příspěvek: "Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy" (společně s Ivanou Přidalovou).

24. listopad 2015, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česko, Setkání univerzitní inovační sítě, příspěvek: "Aplikovaný výzkum v sociální geografii".

26. listopad 2015, Dolní Břežany, Česko, Konference MafraEvents "Středočeský kraj - místo k žití, místo k podnikání", příspěvek: "Regionální vazby mezi Prahou a Středočeským krajem". 

2.-3. prosinec 2015, Liberec, Česko, konference Kvalita života 2015, příspěvek: "Dopady Jaderné elektrárny Dukovany na kvalitu života okolního regionu".

27. leden 2016, Praha, Česko, 12. konference historických geografů „Proměny historické geografie“, příspěvek: "Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS".

29. březen - 2. duben 2016, San Francisco, USA, AAG Annual Meeting, příspěvek: "Socio-spatial differentiation and segregation in post-socialist Prague".

26.-27. květen 2016, Jindřichův Hradec, Česko; XLVI. konference České demografické společnosti - Migrace a demografické výzvy. Příspěvek: "Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy" (s Ivanou Přidalovou).

5.-7. září 2016, České Budějovice, Česko, Výroční konference České geografické společnosti „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“, příspěvek: "Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy".

14.-16. září 2016, Chania, Řecko; 10th European Urban and Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Příspěvek: "Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague" (s Ivanou Přidalovou).

19. říjen 2016, Praha, Česko, konference "Člověk, stavba, územní plánování 10", Stavební fakulta ČVUT v Praze, zvaná keynote přednáška "Sociální prostředí ve městě: teorie, metodologie, praxe".

26. leden 2017, Praha, Česko, Česká komora architektů, seminář Architektura a sociální vědy, příspěvek: "Sociální geografie, urbanismus a architektura".

14.-16. červen 2017, Trenčianske Teplice, Slovensko, 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe", Příspěvek: "Crime in Czechia in the transformation period: territorial differentiation and its conditionality" (s Janou Jíchovou a Ivou Přidalovou). 

 

Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

1989 - Člen České geografické společnosti

2003 - 2006 Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (studijní komise)

2006 - 2009 - Člen Komise pro etiku vědecko-pedagogické práce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2007 - 2010 Člen oborové rady 7 Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd České republiky (od roku 2008 svolavatel panelu sociálních věd)

2008 - 2010 Člen oborové rady pro mezioborové projekty Grantové agentury Akademie věd České republiky

2008 - 2011 Člen meziresortní komise při MŽP pro problematiku urban sprawl

2010 - Člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2013 - 2017 Člen Grantové agentury České republiky - panel 404 Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia

2015 - Garant studijního oboru Sociální geografie a geoinformatika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

2016 - Člen oborové rady doktorského studijního programu Sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

2016 - Člen České demografické společnosti

2016 - Proděkan Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, předseda Vědecké rady geografické sekce, člen Vědecké rady fakulty

2016 - Člen Vědecké rady Kampusu Albertov

 

Ostatní

Citační ohlas 2021: 2090 citací na Google Scholar, z toho 398 na WOS, 485 na Scopus. Seznam publikací je k dispozici v záložce Publikace. Hirschův index (2021) = 10 (WoS), 23 (GS)

 

Pod vedením Doc. Martina Ouředníčka bylo v letech 2002-2020 obhájeno 6 dizertačních, 1 rigorózní, 33 magisterských a 27 bakalářských a ročníkových prací. Seznam prací je k dispozici v záložce Studentské práce.