Fotodokumentace

Dále uvedené fotografie (kliknutím na fotografii ji lze zvětšit) zobrazují materiály, objekty a systémy testované či používané při řešení různých výzkumných problémů. Čísla v závorkách u popisů jednotlivých fotografií jsou pořadovým číslem publikace v Seznamu vědeckých prací, kde byl příslušný fotografovaný objekt popisován či používán.


Hydrofilní vlákno tvořící "detekční celu" ve vodivostním detektoru pro kapilární elektroforézu (60, 61)

Platina chemicky vyloučená na nafionové membráně používaná jako elektroda v různých elektroanalytických detektorech (39, 40, 49, 50, 51)

Zlatá minisíťka použitá jako indikační elektroda v solid-state sensorech plynných látek (45, 54, 109)

Pokovená porézní teflonová membrána využívaná ke zhotovení indikační elektrody pro detekci látek v plynné fázi (20, 24, 26-28, 30, 34, 37)

Semitubulární elektrody v bezkontaktním vodivostním detektoru pro kapilární separační metody (67, 68, 73, 88)

Struktura duálního detektoru (vodivostní bezkontaktní s tubulárními elektrodami a optický s optickými vlákny) pro detekci v kapilárních separačních metodách (66)

Kapilára s pokoveným ústím testovaná pro vodivostní a ampérometrickou detekci v mikroseparačních metodách (53, 58, 59)

Reticulated Vitreous Carbon (RVC) - speciální forma skelného uhlíku mající strukturu vhodnou pro indikační elektrody sensorů plynů

Struktura planárního NO2 solid-state sensoru tvořeného RVC indikační elektrodou a tuhým polymerním elektrolytem na bázi změkčeného PVC (64)

Aparatura řízená počítačem používaná pro testování elektrochemických sensorů plynů (64, 65, 76, 105)

Africká smrdutka (Stapelia) není předmětem zkoumání, ale je zajímavá a krásná

Elektrody pro bezkontaktní vodivostní detekci na víčku čipu pro provádění elektroforézy (71, 72)

Planární sensor s kompozitní Au/PVC detekční elektrodou testovaný pro detekci oxidu dusičitého (76)

Zbroušená kapilára pro CZE separace s planárními elektrodami bezkontaktního vodivostního detektoru (83, 88)

Detekční cela s izolovanými drátkovými elektrodami umístěnými uvnitř teflonové trubičky. Cela je určena pro bezkontaktní vodivostní detekci látek v toku kapaliny (84, 86, 87, 88)

Detekční cela s podélně umístěnými izolovanými drátkovými elektrodami testovaná pro bezkontaktní impedanční detekci látek v plynné fázi (106)

Aparatura pro elektroforetické separace v krátkých kapilárách (108, 110)