Domů

Facebook

Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku

Projekt byl realizován v letech 2016-2018 a zaměřil se na analýzu prostorových vzorců kriminality a zkoumání pocitu bezpečí v Česku. Cílem bylo přispět jak z empirického, tak metodologického hlediska k rozvoji výzkumu kriminality a pocitu bezpečí v Česku. Výzkum byl realizován na různých měřítkových úrovních (od mikro- po makro-úroveň) a kladl si tři dílčí cíle (i) zhodnotit prostorové vzorce kriminality v Česku v kontextu dalších socioekonomických faktorů vázaných na obyvatele a území, (ii) identifikovat faktory ovlivňující pocit bezpečí a (iii) syntézu poznatků získaných v rámci prvních dvou cílů a nalezení hlubších souvislostí mezi bezpečím a mobilitou obyvatel v metropolitním regionu Prahy.

 

Cílem první fáze výzkumu bylo hodnocení prostorových vzorců kriminality na základě:

  • nalezení prostorových vzorců kriminality v Česku na mikro až makro-úrovni na základě dlouhodobého monitorování;
  • vysvětlení hlavních faktorů ovlivňujících kriminalitu na makro-úrovni a popsání jejich vzájemných provázaností;
  • vysvětlení vztahu mezi vývojem kriminality a procesem socio-prostorové diferenciace v rámci pražského metropolitního areálu.

 

Cílem druhé fáze byl výzkum pocitu bezpečí a strachu ze zločinu pomocí:

  • nalezení faktorů ovlivňujících pocit bezpečí a strach ze zločinu na určitých místech;
  • nalezení hlubších podmíněností strachu a jeho příčin na určitých místech;
  • nalezení faktorů omezujících mobilitu v důsledku sníženého pocitu bezpečí;
  • nalezení a porozumění strategiím pro překonání faktorů omezujících mobilitu v důsledku sníženého pocitu bezpečí.

 

Cílem třetí fáze výzkumu se stala syntéza poznatků první a druhé části se zjištěními z předešlých výzkumů a získat tak komplexnější přehled o kriminalitě v Česku a v Praze prostřednictvím:

  • nalezení vtahu mezi zjištěnou úrovní kriminality a vnímanou mírou kriminality a pocitem bezpečí na základě případových studií v různých lokalitách;
  • diskuze omezení metodologických postupů a validity výsledků.