Domů

Facebook

Metody terénního výzkumu v sociální geografii

Vyučující

RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.     slamak@natur.cuni.cz

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.     jana.jichova@natur.cuni.cz 

a kolektiv URRlab

Předmět Metody terénního výzkumu v SG bude vypsán znovu v LS 2020/2021 (v LS 2019/2020 neprobíhá). Zde naleznete informace a výstupy z uskutečněných terénních výzkumů. 

Výběrová přednáška je koncipovaná pro studenty a studentky, kteří začínají psát diplomovou práci. V průběhu přednášky budou diskutovány a prakticky předvedeny základní i pokročilejší techniky a metody výzkumu využívané v sociální geografii. Studenti a studentky si osvojí postupy při práci s literaturou, statistickými podklady, zásady designu výzkumného projektu, kvantitativní i kvantitativní metody výzkumu. Součástí cvičení je praktická část, která je realizována formou 3denního výjezdu do terénu. Závěrečná část je věnována statistickému a kartografickému zpracování terénního šetření, interpretaci výsledků, jejich prezentaci, popř. také publikaci.

 

Přednáška probíhá ve čtyřech blocích:

(i) úvodní blok, vč. představení hlavních zásad výzkumné práce (občas s pozvanými hosty)

(ii) desk research, práce od stolu zaměřená na přípravu podkladů pro terénní šetření

(iii) terénní šetření, tedy práce v terénu, jejíž součástí výjezdu je také jeden blok přednášek

(iv) prezentace, poslední blok je věnován interpretaci výsledků, popř. přípravě publikace.

 

Doporučená literatura

COPE, M. (2005): Coding transcript and diaries. In: Clifford, N., French, S., Valentine, G. (eds.): Key Methods in Geography, s. 445-459.

CRESWELL, J.W. (1994): Research Design. Qualitative and Quantitative Approach. Sage, Thousand Oaks, 228 s.

DISMAN, M. (1996): Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 124 s.

HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 408 s.

KITCHIN, R., TATE, N.J. (2000): Conducting Research into Human Geography : Theory, Methodology and Practice. Prentice-Hall, Harlow, 330 s.

KÜHNL, K. (1985): Výběr ze základních kvantitativních metod socioekonomické geografie. Pedagogický ústav hl. M. Prahy, Praha, 28 s.

MC GUIRK, P. M., O'NEIL, P. (2005): Using questionnaires in qualitative human geography. In: Hay, I. )ed.): Qualitative Research Methods in Human Geography, s. 147-162.

MURDYCH, Z. (1987): Tematická kartografie. MŠ ČSR, Praha, 248 s.

PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1985): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. SPN, Praha, 267 s. 

PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha.  

ROBINSON, G.M. (1998): Methods and Techniques in Human Geography. John Wiley and Sons, Chichester, 556 s.

VALENTINE, G. (1997): Tell me about...: using interviews as a research methodology. In: Flowerdew, R., Martin, D. (eds.): Methods in Human Geography: a guide fofr students doing research projects, s. 110-126.

 

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací na webu KSGRR