Profesor
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
Změny psychiky

      Změny psychiky u nakažených osob byly poprvé odhaleny pomocí Cattellova Dotazníku 16 faktorů osobnosti, který vyplnilo přes 400 studentů a pedagogů Přírodovědecké fakulty UK. Nakažené osoby se od nenakažených lišily především ve faktorech A - afektotýmie (vřelost), G - síla superega (svědomitost) a L - protense (podezřívavost). Nakažené ženy byly hodnoceny jako vřelejší, svědomitější a důvěřivější, nakažení muži byli naopak hodnoceni jako uzavřenější, méně svědomití a podezřívavější. Existence rozdílů mezi nakaženými a nenakaženými osobami byla ověřena tímtéž dotazníkem na dalších čtyřech nezávislých souborech. Opakovaně byla také zjištěna korelace délky nákazy s velikostí změn v psychologickém profilu, což dokládá, že nákaza je příčinou změny psychologických rysů, a ne že určité psychologické rysy zvyšují pravděpodobnost nákazy. Důvody odlišného vlivu infekce u mužů a u žen zůstávají dosud nejasné. Abychom vyloučili možnost, že jde o pouhý artefakt dotazníku (že se ženy a muži v dotazníku stylizují odlišným způsobem), provedli jsme studii, ve které jsme měřili přímo chování osob. Nakažené ženy se skutečně chovaly svědomitěji či zodpovědněji a také byly úpravněji oblečeny. Nakažení muži se v souladu s předpokladem projevovali jako uzavřenější a méně vřelí. Rovněž byli méně svědomití či zodpovědní a byli ledabyleji oblečeni.

      Rozdíly v psychologickém profilu osob infikovaných T. gondii byl zjištěn také prostřednictvím Cloningerova Temperamentového a charakterového inventáře (TCI). Pomocí tohoto dotazníku jsme otestovali 269 dárců krevních destiček, 90 z nich bylo infikovaných toxoplazmózou. Toxoplasma-pozitivní osoby dosahovaly oproti Toxoplasma-negativním signifikantně nižšího skóre v temperamentové dimenzi Vyhledávání nového (p=0,004) a ve dvou jejích primárních faktorech, Impulzivitě (p=0,030) a Výstřednosti (p=0,039). U infikovaných osob bylo naměřeno také signifikantně vyšší skóre v charakterových dimenzích Cílesměrnost (p=0,012) a Sebepřesažení (p=0,019).