Základy evoluční biologie
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Základy evoluční biologie

D. FRYNTA, J. FLEGR, 2/0, Zk, zimní semestr. Hodnocení předmětu studenty: zde.

ANOTACE. Základní přednáška Evolucní biologie. Nevyžaduje predchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnasiální biologie. Probírané tématické okruhy: Biologická evoluce obecně, selekce, genetický drift, evoluční tahy, evoluce sexuality, pohlavní výběr, speciace, extinkce. Pro hlubší zájemce o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce, případně i magisterský kurz Evoluční a Ekologická parazitologie. Důležité upozdnění: vzhledem k velkému zájmu studentů naší fakulty i cizích VŠ o tuto přednášku a nedostatečným prostorovým kapacitám nemůžeme zaručit všem zájemcům, že se umístí do lavic v posluchárně. Vzhledem k tomu, že prednášky jsou plně pokryty studijní literaturou a jsou z nich navíc porizovány a na webu zverejnovány audionahrávky, neměl být by tento fakt na překážku úspěšnému absolvování kurzu.

Zkouška. Zkouška bude mít písemnou i ústní část, písemná se bude konat ve dvou alternativních termínech jednak místo přednášky obvykle v zápočtovém týdnu a o dva týdny později, obojí nejspíš v čase a místě konání přednášky (Velká Geologická) Termín se ještě může změnit - předem si místo a čas konání písemek ověřte. V roce 2019-2020 jsou písemky 6.1. v 13:00 a 20. 1. v 13:00 Sraz všech účastníků pred posluchárnou Velká Geologická (Albertov 6); Pri nerovnomerném rozdelení studentu mezi oba termíny a tedy nedostatecné kapacite posluchárny během druhého termínu bude polovina studentu presunuta na pozdější hodinu (asi o 100 minut pozdeji). Úcast na jednom (a pouze jednom)z techto termínu je durazne doporucená a studenti se na písemku se nezapisuji prostrednictvim SISu. Ústní cást zkoušky absolvují povinně pouze studenti kterí byli klasifikováni stupněm 4, pro všechny ostatní je účast na zkoušce dobrovolná, tedy zúcastní se jí ten, kdo nebude spokojen se známkou z písemky. Do známky z ústního zkoušení se známka z písemky nezapocítává. Kdo se nedostavi do konce brezna na ústní prezkoušení, tomu muže být zapsána do SISu známka z písemky. Kdo získá z písemky známku VÝBORNE, a nedostaví se na nekterý ústní termín (na zhruba 5 minutový pohovor), tomu bude ovšem zapsáno pouze hodnocení VELMI DOBRE.
Písemná zkouška bude mít charakter zaškrtávacího testu - výber práve jedné správné odpovedi ze 4 možností. Na ústni, nikoli však písemnou zkoušku je nutno se predem prihlašovat prostrednictvim SISu (posluchaci kterí nejsou v SISu prostrednictvím e-malu). Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostrednictvím SISu; zatím stanoveny všechny úterky do 4.2., vždy dopoledne - konkretní časy jsou v SISu.

Vzorové otázky písemky jsou k nahlédnutí ZDE

Kódy pod kterými budou jednotliví studenti vyplňovat test jsou ZDE

Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zápisy známek do indexů:výhradně ve dnech konání ústní zkoušky. Svůj prvni termín (včetně jeho ústní části) by měl student absolvovat do konce února (na základě individuálni dohody možno i později). Opravné termíny budou vypisovány až do září.

Termíny ústních zkoušek: Bude stanoveno.

Obsah kurzu

 • Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde (první cást) a zde (druhá cást).

  1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti b.e., komplexita, organizovanost, diverzita, účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely)
  2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel, frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie sobeckého genu)
  3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá selekce, selekce ve prospěch heterozygotů)
  4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální mutace, mírně škodlivé mutace)
  5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test, Cairnsonovské mutace, bariery lamackovské evoluce)
  6. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační tah)
  7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody pro druh, jedince, příbuzenstvo, evoluční past, parazit)
  8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic)
  9. Druh (koncepce druhů, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon, příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie homoplasie)
  10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická, parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, Reprodukčně izolační (RIM) a kohesní (SMRS) mechanismy)
  11. Makroevoluce (extinkce, hromadná extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy, evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce)
  12. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií)
  13. Vznik života (chmická evoluce, vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, replikace, biologická evoluce - genová teorie, RNA svět, vznik genetického kódu)

  Doporučená literatura

  Doplňková literatura: