Úvod do evoluční biologie
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Úvod do evoluční biologie

Aktualita!


J. FLEGR, D. FRYNTA, 2/0, Zk, zimní semestr.

ANOTACE. Základní přednáška Evolucní biologie. Nevyžaduje predchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnasiální biologie. Probírané tématické okruhy: Biologická evoluce obecně, selekce, genetický drift, evoluční tahy, evoluce sexuality, pohlavní výběr, speciace, extinkce. Pro hlubší zájemce o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce, případně i magisterský kurz Evoluční a Ekologická parazitologie. Důležité upozornění: vzhledem k velkému zájmu studentů naší fakulty i cizích VŠ o tuto přednášku a nedostatečným prostorovým kapacitám nemůžeme zaručit všem zájemcům, že se umístí do lavic v posluchárně. Vzhledem k tomu, že prednášky jsou plně pokryty studijní literaturou a jsou z nich navíc porizovány a na webu zverejnovány videonahrávky, neměl být by tento fakt na překážku úspěšnému absolvování kurzu.Zkouška bude mít písemnou i ústní část, přičemž ústní cást zkoušky absolvují povinně pouze studenti kterí byli klasifikováni stupněm 4, pro všechny ostatní je účast na zkoušce dobrovolná, tedy zúcastní se jí ten, kdo nebude spokojen se známkou z písemky. Do známky z ústního zkoušení se známka z písemky nezapocítává. Kdo se nedostavi do konce brezna na ústní prezkoušení, tomu muže být zapsána do SISu známka z písemky.
Písemná zkouška bude mít charakter zaškrtávacího testu - výber práve jedné správné odpovedi ze 4 možností. U příležitosti nultého termínu můžete být požádáni o dobrovolné vyplnění anonymního výzkumného dotazníku. Na ústni, nikoli však písemnou zkoušku je nutno se predem prihlašovat prostrednictvim SISu (posluchaci kterí nejsou v SISu prostrednictvím e-malu). Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostrednictvím SISu. Kdyby se zkoušelo distančně (asi nebude), bude sraz nejspíš v "čekárně" https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 odkud se po jednom přesunete do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna.

Vzorové otázky písemky jsou k nahlédnutí ZDE

Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zápisy známek do indexů:výhradně ve dnech konání ústní zkoušky. Svůj prvni termín (včetně jeho ústní části) by měl student absolvovat do konce února (na základě individuálni dohody možno i později). Opravné termíny budou vypisovány až do září.

Termíny ústních zkoušek: Bude stanoveno.

Obsah kurzu

 • Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde (první cást) a zde (druhá cást).

  1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti b.e., komplexita, organizovanost, diverzita, účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely)
  2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel, frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie sobeckého genu)
  3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá selekce, selekce ve prospěch heterozygotů)
  4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální mutace, mírně škodlivé mutace)
  5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test, Cairnsonovské mutace, bariery lamackovské evoluce)
  6. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační tah)
  7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody pro druh, jedince, příbuzenstvo, evoluční past, parazit)
  8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic)
  9. Druh (koncepce druhů, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon, příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie homoplasie)
  10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická, parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, Reprodukčně izolační (RIM) a kohesní (SMRS) mechanismy)
  11. Makroevoluce (extinkce, hromadná extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy, evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce)
  12. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií)
  13. Vznik života (chmická evoluce, vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, replikace, biologická evoluce - genová teorie, RNA svět, vznik genetického kódu)

  Doporučená literatura

  Doplňková literatura: