HISTORIE KNIHOVNY

Až do začátku 19. století nebyla chemie jako samostatný obor vyučována nejen na pražské univerzitě, většinou ani na jiných evropských univerzitách. Chemie byla považována za pomocnou lékařskou vědu. Nicméně první výuka chemie a fyzika na UK probíhala již od roku 1746 v Karolinu. Studium obecné i farmaceutické chemie bylo z lékařské fakulty převedeno na filozofickou fakultu roku 1848, kam v té době ještě přírodní vědy patřily.
Rozdělení Karlo-Ferdinandovy university v roce 1882 znamenalo příliv českých studentů, nedostávalo se výukových prostor. V roce 1892 vznikl na české universitě samostatný ústav, který se dělil na oddělení chemie obecné, anorganické, analytické a farmaceutické chemie. Stávka studentů v říjnu 1903 a následné zastavení přednášek kvůli nedostačujícím prostorám přinutila tehdejší školskou komisi vyjádřit souhlas se stavbou nových budov pro obě univerzity.
V letech 1903-1905 byla vystavěna budova Chemického ústavu české univerzity v Hlavově ul. 2030/II. Podle jiných podkladů byla budova předána do užívání až v roce 1906 jako Chemický ústav. Dostavby objektu jsou z let 1925 a z r. 1927. V budově Chemického ústavu pokračovala výuka chemie  a farmacie po vzniku Přírodovědecké  fakulty 1920.
První chemickou knihovnu dal vybudovat Bohuslav Brauner. U firmy Ant. Baumgartl a syn nechal zhotovit dřevěný nábytek, jak o tom svědčí štítky nalezené na skříních ve studovně. Oborová knihovny chemie sídlila od svého vzniku v budově Chemického ústavu české univerzity v Hlavově ulici 2030. V roce 1995 proběhla rekonstrukce a knihovna získala další místnost s vestavěným patrem, což umožnilo rozšířit knihovnické služby o internetové připojení a zkvalitnit zázemí knihovnic. V roce 2000 byla v knihovně instalován elektromagnetická ochrana fondu. Část staršího fondu časopisů byla pro svoji zastaralost a rychlý vývoj přesunuta do univerzitního depozitáře v Lešeticích.
V roce 2015 byla zahájena výstavba nové Knihovny chemie ve dvoře  Chemického  ústavu v Hlavově ulici. Stavba trvala dva roky, potýkala se s různými problémy, například se zjistilo, že základy obvodové zdi nejsou tak hluboko, jak se předpokládalo a bylo potřeba provést pilotování zdi. Tím se samozřejmě doba výstavby prodloužila. Po celou dobu výstavby spolupracovalo vedení knihovny s architektem. Podařilo se tak vytvořit moderní prostory, multifunkční, se spoustou zeleně, vlastní terasou, klimatizovaným depozitářem vybaveným posuvnými regály.
Knihovna byla slavnostně otevřena 1.6.2017 rektorem univerzity prof. T. Zimou a děkanem fakulty prof. J. Zimou.