Domů

Facebook

Prostorová mobilita

Tříletý projekt Grantové agentury České republiky (2014-2016), který řešil jádrový tým Urbánní a regionální laboratoře, byl zaměřen na stěžejní aspekty vývoje šesti největších metropolitních regionů Česka. Hlavním cílem projektu byl výzkum dynamiky sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility, jež společně přetvářejí funkce jednotlivých částí postsocialistických metropolitních regionů. Jádrové oblasti výzkumu představovaly procesy odehrávající se ve vnějších částech postsocialistických měst: rezidenční suburbanizace a transformace sídlišť. Tyto procesy se výrazně odlišují od vývoje v západní Evropě a Spojených státech a vyžadují i citlivost ke zvoleným metodám empirického výzkumu.

Projekt se proto v teoretické části zaměřil na koncepty využívané v současných urbánních studiích. Byly diskutovány teoretické koncepty přejaté ze západní literatury a vhodnost jejich využití pro sociálněgeografický výzkum postsocialistických měst. Dále byly hodnoceny metody výzkumu měst v postsocialistických zemích. Dílčím cílem projektu bylo posoudit vhodnost tradičních a nových metod výzkumu různých forem prostorového pohybu a diferenciace v kontextu rostoucí mobility obyvatelstva v nejvýznamnějších metropolitních regionech Česka.

Jádrem empirické práce výzkumného týmu byla analýza socio-prostorové diferenciace, změn sociálního prostředí a sociálního klimatu především v prostředí částí postsocialistických metropolitních regionů s největší dynamikou změn. Do výzkumu byli zapojeni doktorští a magisterští studenti sociální geografie. Výzkumný tým spolupracoval v rámci širší pracovní skupiny Cities After Transition.

 

Schéma sociálního prostředí

 

Hlavní oblasti výzkumu

Diskuze teoretických konceptů a purifikace terminologie, reliabilita západních konceptů v prostředí post-socialistických měst

  • Analýza textů, dekonstrukce

Metody výzkumu měst v post-socialistických zemích, validita a reliabilita v kontextu rostoucí flexibility a delokalizace (domov, práce, rekreace, denní funkce míst)

  • Time-space geography, používání nových technologií (vč. tzv. pasivních lokalizačních dat mobilních operátorů)

Analýza socio-prostorové diferenciace, změn sociálního prostředí a sociálního klimatu, případové studie suburbií a sídlišť

  • 3 úrovně prostorové mobility: migrace, dojížďka, rytmus míst
  • SLDB, individuální migrační data (od roku 1992), data mobilních operátorů