Domů

Dílčí cíle

 

Projekt je složen z osmi vzájemně provázaných cílů:

 

DC01 - Aplikace metody territorial impact assessment pro případovou studii JE Dukovany

Doba řešení: leden 2014 - březen 2014

Projekt využívá obecného přístupu territorial impact assessment (TIA) k hodnocení územních dopadů veřejných intervencí. První dílčí cíl se zaměří na aplikaci obecného rámce TIA na případ odchodu (případně posílení role) významného hráče z pracovního trhu (resp. z regionu) a navrhne metodiku, jak konkrétně lze územní dopady v socioekonomické rovině posuzovat.
Ačkoliv TIA je primárně určena pro hodnocení dopadů veřejných intervencí (a rovněž v případě pilotní studie jde při uvažování o případném odstavení nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany především o strategické rozhodnutí veřejné sféry), předpokládáme, že navrženou metodiku bude možné využít i v případě jiných ekonomických subjektů (tedy rozhodování v neveřejné sféře). Příkladem může být rozhodnutí nadnárodních firem zrušit výrobní závod v ČR nebo krach významného regionálního zaměstnavatele.

 

DC02 - Příprava a analýza dostupných statistických dat v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany

Doba řešení: duben 2014 - červen 2014

Náplní dílčího cíle je provedení první fáze pilotní studie: retrospektivní a aktuální sledování socioekonomických a ekonomických ukazatelů v regionu jaderné elektrárny Dukovany. Sběr dat a jejich analýza poskytnou základní představu o daném území a širších územních a socioekonomických vztazích a jejich významnosti. Výsledky povedou v dalších fázích projektu k vymezení území potenciálního dopadu změn fungování jaderné elektrárny Dukovany a k stanovení potenciálu daného území vyrovnat se s případným ukončením provozu.

 

DC03 - Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na jadernou elektrárnu Dukovany

Doba řešení: červenec 2014 - září 2014

Jedny z hlavních dopadů realizované investice či naopak uzavření provozu významného subjektu na trhu je třeba sledovat v síti dodavatelských (a odběratelských) firem, jejichž činnost ovlivňuje zaměstnanost resp. nezaměstnanost v regionu a další socioekonomické jevy a procesy.
Tato část řešení projektu se zaměří na sběr dat a hodnocení reálné navázanosti dodavatelských firem na jadernou elektrárnu Dukovany a potenciálních dopadů změny činnosti elektrárny. Osloveni budou jednak ekonomické subjekty zapojené v dodavatelské síti a specificky rovněž představitelé JE Dukovany.

 

DC04 - Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany - pilotní studie

Doba řešení: říjen 2014 - prosinec 2014

Poslední dílčí cíl roku 2014 se zaměřuje na vytvoření finálních výsledků projektu – prvních osmi map ze sady specializovaných map. Mapy budou vytvořeny na základě analýzy dostupných statistických dat (DC02) a terénního šetření mezi ekonomickými subjekty v regionu (DC03); budou doplněny analytickými texty shrnujícími základní charakter socioekonomické situace v regionu.

 

DC05 - Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry

Doba řešení: leden 2015 - březen 2015

Vedle primárních dopadů na zaměstnanost v regionu mohou změny v činnosti jaderné elektrárny ovlivňovat také fungování okolních obcí a jiných institucí s přímými či nepřímými vazbami na elektrárnu. ČEZ například představuje výrazného sponzora aktivit jednotlivých obcí. Jaderná elektrárna rovněž zaměstnává řadu kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou představovat lokální elity v obcích v mikroregionu.
V případě odstavení JE Dukovany budou mít tito úzce specializovaní odborníci problém najít obdobně kvalifikovanou práci v regionu a předpokládáme, že řada z nich bude uvažovat o stěhování mimo region. Odliv lokálních elit by pak mohl mít zásadní vliv na zhoršení místního společenského života a budoucího lokálního rozvoje.

 

DC06 - Tvorba interaktivního softwarového nástroje

Doba řešení: duben 2015 - červen 2015

Předmětem tohoto dílčího cíle je vytvoření interaktivního softwarového (SW) nástroje v prostředí GIS, který zajistí přehlednou a snadno uživatelsky ovladatelnou prezentaci mapových výstupů ve webovém prostředí. SW nástroj nabídne novou formu prezentace map, které jsou tradičně pro uživatele zobrazovány v programech umožňujících pouze čtení. SW umožní na administrátorské úrovni vkládání a konfiguraci nových výsledků výzkumů a jejich snadné začlenění do výsledné webové prezentace. Zájemcům o výsledky výzkumů umožní snadné interaktivní prohlížení výsledných mapových výstupů a jejich zobrazení na popředí/pozadí vybraných mapových podkladů. SW bude umožňovat parametrizované ovládání/nastavování požadovaných výstupů, tzn. nastavení vstupních/omezujících podmínek, na základě kterých bude vytvořen konkrétní webový výstup. SW dále umožní standardní ovládání jako zoom, posun v mapě, změna/vložení vrstvy apod.

 

DC07 - Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany

Doba řešení: červenec 2015 - září 2015

V návaznosti na analýzu stavu stávající situace v regionu (vyplývající zejména z dílčích cílů DC02, DC03 a DC05) budou na základě metodiky postavené na territorial impact assessment zpracovány tři scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí JE Dukovany:

A) varianta zachování současného stavu a rozsahu činností vykonávaných v JE Dukovany,
B) varianta rozšíření jaderné elektrárny o pátý reaktor,
C) varianta ukončení jejího provozu.

Výsledky budou znázorněny v sadě specializovaných map.

 

DC08 - Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi

Doba řešení: říjen 2015 - prosinec 2015

Průřezový úsek projektu se věnuje transferu výsledků základního a aplikovaného výzkumu do praxe, implementaci dosažených výstupů ve sledovaném území, publikaci výsledků v profesních a odborných časopisech. Součástí dílčího cíle DC08 je příprava účasti na konferencích, tvorba webové prezentace a dalších prezentačních výstupů.