Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost

Research Team Leader: 
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Funded by: 
Grantová agentura České republiky
Keywords: 
sídliště
rezidenční spokojenost
prostředí

 

O projektu

 

Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

 

Projekt má tři hlavní vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť.

 

Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného ústavu výstavby a architektury [VÚVA].

 

Projekt je realizován ve spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Je financován Grantovou agenturou České republiky.

 

Řešitelé

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Petra Špačková 

Martin Ouředníček

Ondřej Špaček

Marie Horňáková

Jan Sýkora

Adela Petrović

Sociologický ústav, Akademie věd

Slavomíra Ferenčuhová

Jana Kočková