Konzultační hodiny
Čtvrtek 13:00 - 15:00, po emailové dohod
ě kdykoliv jindy. Sídlím ve Vratislavově 13, 3.p.

Předměty
Životní prostředí člov
ěka (MZ330P62Z)
Životní prostředí České republiky (MZ330P71)
Krajinné plánování (MZ330P44)
Regionální biogeografie (MZ330P40)
Metody ve fyzické geografii I, II (MZ330C01, (MZ330C02)
Metody geomorfologického výzkumu (MZ330P652)
Geografické kolokvium (pro PGS)

Diplomové a bakalářské práce
Pro akademický rok 2009/2010 vypisuji diplomové a bakalářské práce v následujících tématických okruzích:

- Horní hranice lesa - její teplotní charakteristiky a dynamika;
- Vztah vegetace a reliéfu;
- Datování rychlých svahových pohybů (lavin, mur, sesuvů) dendrochronologickými metodami;
- Morfologické charakteristiky strukturních půd;
- Modelování rozložení sn
ěhové pokrývky v bezlesých územích;

Tématické okruhy jsou široké, nebráním se tématům navrženým studenty.
Tady je konkrétní rozvaha, jak by mohly některé práce vypadat.

Studijní podklady
Studijní podklady - najdete zde.
.
Václav Treml - výuka
Department of Physical Geography and Geoecology
main
vyuka
publications
DendroLab