Domů

Facebook

Práce s odborným cizojazyčným článkem

Aktuální informace sledujte na stránkách v Moodlu. 

Rady pro výběr článku

Vyberte si ve dvojicích cca 10-15ti stránkový článek z cizojazyčného odborného impaktovaného sociálně geografického časopisu. Článek by neměl být starší než z roku 2010.  

S článkem budete pracovat po celou dobu semestru. Bude sloužit i jako podklad pro úkol II!!! Velmi důležitý je tedy jeho uvážený výběr. V první řadě se musí jednat o empirický článek s jasně deklarovanou metodikou výzkumu, která půjde (byť s úpravami) aplikovat na český kontext (tzn. původní článek nesmí být o Česku!). Doporučujeme se tedy VYHNOUT teoretickým, obecným, metodickým nebo tzv. policy příspěvkům. Jednotlivé části článku by měly obsahovat kapitoly metodika, zdroje dat, empirickou část (usnadní Vám to práci). O výběru se neváhejte poradit s lektorem/lektorkou. Pokud si nejste jisti, vyhledejte raději článků více a poraďte se s lektorem/rkou. 

 

Požadavky na vypracování
  • Práce je odevzdána do termínu vyznyčeném v Moodlu přímo do Moodlu (stačí, aby odevzdal jeden z dvojice).
  • Rozsah je přesně 3 strany normovaného textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer), formátování písma 12 bodů, ve formátu *RTF, *DOC nebo podobném.

Předpokládá se, že si text po sobě přečtete a odstraníte všechny překlepy, gramatické i stylistické nepřesnosti.

  • Je nutno uvést přesnou citaci hlavního i vedlejších zdrojů (minimálně 1 další zdroj), předpokládá se srovnání s dalšími zdroji informací (např. dalšího článku, české literatury, tisku, slovníků, ...).
  • Jako vedlejší zdroj je nutno použít minimálně jeden článek z českého rezenzovaného časopisu (nemusí být impaktovaný).
  • Na konec přiřaďte vlastní hodnocení a srovnání zahraniční situace s Českem. Volte článek tak, abyste byli schopni tato kritéria naplnit.

Viz doporučení a návody při psaní textů. 

 

Příklady odborných zahraničních časopisů

Urban Studies, Journal of Rural Studies, Journal of Economic Geography, Transactions of the Institute of British Geographers, Regional Studies, Annals of the Association of American Geographers, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, International Journal of Urban and Regional Research, Environment and Planning A, C, Demography, International Journal of Population Geography, European Journal of Population, Population, Population Space and Place, International Migration, European Urban and Regional Studies, Geografiska Annaler, Population Studies, Annals of Regional Science, Economic Geography, Political Geography.

Seznam impaktovaných časopisů - viz Journal Citation Reports.

Databáze Web of Science - viz Web of Knowledge

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice - viz stránky Rady pro výzkum, vývoj a inovace