Domů

Facebook

Aplikace metody výzkumu

Cíle práce

Jak si zvolit metodu výzkumu, jak navrhnout schéma a postup práce?

Jak reprodukovat metodiku článku, který si přečtete v zahraničním časopise, a jak tuto metodiku uzpůsobit či zjednodušit pro vlastní výzkum, pro aplikaci v českém či obecně jiném prostředí?

Postup

Pracujete ve dvojicích s články, které jste si vybrali na začátku semestru pro úkol I. 

1) Projděte si znovu vybraný článek a navrhněte vlastní aplikaci na Česko. 

2) Připravte si prezentaci, ve které se primárně zaměříte na návrh vlastní aplikace na Česko. Zaměřte se na:

 • představení vybraného článku: cíle výzkumu a metody, které jsou v článku používány
 • navržení možností aplikace dané metody ve vlastním výzkumu
  • pokuste se navrhnout způsob, jakým byste metodu používanou v článku využili ve výzkumu v Česku tak, abyste byli schopni výzkum sami uskutečnit (a skutečně ji pak podle návrhu uskutečníte!)
  • metodu lze samozřejmě zjednodušit tak, aby byla pro Vás realizovatelná (např. snížit počet dotazníků, vybrat si menší oblast výzkumu, použít jen jednu metodu místo 4 použitých v článku apod.)
  • přímo nastiňte, jak bude probíhat Váš výzkum (např. která data a odkud získáte, kdy budete realizovat terénní šetření, kolik očekáváte respondentů apod.)

3) Prezentace proběhne podle termmínů v Moodlu, máte na ni 10 minut. Bude následovat diskuze nad realizovatelností Vašeho návrhu a případné nápady na jeho úpravu. 

4) Každá skupina podle vlastního návrhu zpracuje mikrovýzkum.

5) Během semestru bude diskutován postup Vaší práce, problémy, které řešíte apod. 

6) Každá dvojice sepíše seminární práci v rozsahu cca 5 stran.

Seminární práce bude mít:

 • tradiční strukturu odborného textu, tj. úvod a cíle, data a metody, výsledky, interpretaci a závěr
 • seznam literatury (tu je třeba v textu dostatečně široce použít a citovat) a dalších zdrojů
 • u většiny prací bude řazena i různá grafika (mapy, tabulky, grafy, schémata)

Je nutno dbát na správnou formální stránku práce, na kvalitní češtinu, promyšlenou strukturu textu a jeho logiku. Veškerá zjištění musí být nejen popsána, ale především interpretována, zhodnocena, okomentována. Cení se širší používání literatury a dalších zdrojů, a především invence a kreativita.

Seminární práci nezapomeňte v termínu nahrát do Moodlu.   

7) Každá skupina obdrží práci jiné skupiny, kterou projde a sepíše oponentní posudek. Posudek by měl mít rozsah zhruba 1 strany. Termín nahrání viz Moodle.

V posudku se zaměřte na: 

 • jasnou návaznost na původní článek (téma, metody) či zdůvodnění využití jiných metod,
 • srozumitelnost a jasnost metodiky uskutečněného výzkumu,
 • představení výsledků, 
 • formální stránka práce (struktura práce, náležitosti grafických prvků, stylistika, seznam literatury apod.),
 • celkové shrnutí práce, vč. rozhodnutí, zda byste doporučili práci či ne,
 • min. 1-2 otázky do diskuse. 

8) Finální prezentace Vašich výsledků (seminární práce) proběhne podle termínu v Moodlu. Na prezentaci máte max. 8 minut. Zároveň zde zazní oponentní posudky (viz dále)

V prezentaci (ppt, pdf nebo vytištěný poster A3) se soustřeďte na Vámi provedený výzkum, nezapomeňte uvést:

 • Představení metody výzkumu (zobecnění postupů a metod)
 • Hlavní výsledky výzkumu
 • Kritické zhodnocení využití metody v odlišném prostředí
 • Neopomeňte též formální stránku prezentace (forma, design, mluvený projev, dodržení stanoveného časového limitu), která bude součástí hodnocení. 

Na oponentní posudek máte 3-5 min. Shrňte v něm nejdůležitější body, zdůrazněte pozitiva, ale neopomeňte i negativa. Součástí posudku je celkové zhodnocení (doporučeno/nedoporučeno) a 1-2 otázky na zpracovatele seminární práce. 

Po oponentním posudku bude možnost na něj reagovat. Následovat budou další otázky z publika...