Domů

Facebook

Sylabus

1. Společné vstupní cvičení (Martin Ouředníček) - 1. 10. 2015

 • Na společném vstupním cvičení budou studenti informováni o cíli, struktuře a organizaci cvičení v zimním semestru. Cvičení probíhají v kombinované formě, část výuky je koncipována jako prezenční a část jako distanční studium. Studenti pracují v jedno-, dvou- až čtyřčlenných skupinách podle zadání cvičení (viz tabulka u harmonogramu). Studenti si mohou práci na úloze rozdělit, s prací ostatních členů však musí být obeznámeni a souhlasit s metodikou i závěry práce.
 • V případě nesnází se přijdete poradit v konzultačních hodinách nebo na následujícím cvičení.
 • V rámci úvodní hodiny bude zadání návrhu designu terénního cvičení v pražských lokalitách, které bude na následující hodině diskutováno. Studenti připraví ve čtyřčlenných skupinách návrh metodiky terénního výzkumu a budou jej prezentovat 8.10.

2. Metodika a design terénního šetření (Martin Ouředníček) - 8. 10. 2015

 • Cvičení bude věnováno diskusi navržené metodiky pro terénní šetření sociálního prostředí lokality. Termín pro provedení výzkumu je na dohodě studentů, formálně v rámci distančního cvičení 29.10. Prezentace výsledků terénního cvičení proběhne na cvičeních dne 26.11.2015.
Výsledky terénního šetření budou zpracovány ve formě posteru a odevzdány ve formátu pdf. Poster bude obsahovat výsledky terénního šetření zpracované do grafických prvků - tabulek, map (alespoň jedna tematická mapa), grafů. Mohou být využity také vlastní (nepřevzaté) fotografie. Poster bude mít vhodný nadpis vystihující téma a poutavý podnadpis, který může přitáhnout pozornost. V textové části, která bude součásti posteru, bude využit jeden teoretický koncept (např. z Dictionary of Human Geography). Tento koncept se budou studenti snažit využít v empirické práci v terénu. Další text bude směřovat pouze k interpretaci (nikoliv popisu) výsledků zobrazených v grafických prvcích posteru. Nezapoměňte uvést jména autorů, seznam využité literatury a zdrojů. Vyzkoušejte si funkčnost posteru pro prezentaci - velikost písma, grafický design, metodickou správnost a informační hodnotu díla. Formát posteru zvolůte tak, aby byl plně funkční - přehledný, písmo dostatečné velikosti pro prezentaci publiku, srozumitelné legendy a vysvětlivky apod. Doporučujeme draft posteru konzultovat ještě před odevzdáním. Příklady geografických posterů např. zde nebo zde.
 • 3. Zadání cvičení (Vít Jančák) - 15. 10. 2015
  • Cvičení 1: Kvantitativní metody
  • Cvičení 2: Kartografické metody a grafy
  • Zadání cvičení naleznete zde.

4. Kvalitativní metody výzkumu (Martin Šimon) - 22. 10. 2015

 • Výstupy k odevzdání zašle každý student nejpozději do 27. 11. 2015 na e-mailovou adresu "martin.simon@natur.cuni.cz" a přinese si je s sebou vytištěné na hodinu MSG II dne 10. 12. 2015.

5. Zpracování terénního šetření (distanční) - 29. 10. 2015

6. Práce s literaturou (Martin Ouředníček) - 5. 11. 2015

 • Základní postupy a zdroje informací, odborné časopisy, důležité učebnice oboru
 • Struktura akademického textu
 • Představení metod a technik v sociální geografii, témata řešená v současné sociální geografii a napojení na výzkumné týmy, struktura akademického textu, význam teorie, hypotézy, propojení teoretické a empirické části textů. Interpretace, diskuse.
 • Představení magisterského oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Práce s cizojazyčným textem (tři zásadní texty z časopisů nejvíce citované k tématu BP).
 • Obsah a struktura bakalářských prací
 • Etika akademických textů, citace literatury, přímá a nepřímá citace, formální stránka akademických textů
 • Cvičení
  • A. Encyklopedické heslo
  • B. Kritická rešerše článku
  • C. Slovníček
  • Zadání cvičení naleznete zde.
 • Termín odevzdání: na cvičení dne 26. 11. 2015 (v tištěné formě na cvičení předejte dr. Špačkové)

7. Zpracování 1. zadání (distančně, Václav Jaroš) - 12. 11. 2015

8. Odevzdání 1. zadání, diskuze, konzultace (Václav Jaroš) - 19. 11. 2015

9. Prezentace výsledků terénního šetření + design bakalářské práce (Petra Špačková/Martin Ouředníček) - 26. 11. 2015

Cvičení bude věnováno prezentaci výsledků terénního šetření a jejich diskusi. Pozornost bude mj. věnována průběhu šetření, jednotlivých problematických momentů i návrhu na zlepšení metodiky. Podmínkou pro splnění této části cvičení je kromě samotné prezentace rovněž její odevzdání v elektronické podobě s výsledky šetření (v xls, doc).

10. Zpracování 2. zadání (distančně, Vít Jančák) - 3. 12. 2015

11. Kvalitativní metody výzkumu - diskuze (Martin Šimon) - 10. 12. 2015

12. Odevzdání 2. zadání, diskuze (Vít Jančák) - 17. 12. 2015

13. Udělení zápočtu (Vít Jančák, Petra Špačková) - 7. 1. 2016