Domů

Facebook

Zadání cvičení 1 a 2

Cvičení 1: Kvantitativní metody

Postup:

 1. Každý si zvolí téma výzkumu, resp. výzkumný problém, stanoví si předpoklad, resp. výzkumnou otázku vhodnou pro aplikaci níže popsaných kvantitativních metod výzkumu.
 2. Každý student si vybere soubor minimálně 50 územních jednotek (státy Evropy, okresy, POÚ, ORP).
 3. Za zvolené modelové území (za jednotlivé územní jednotky) si zvolte libovolná data (např. hustota zalidnění, HDP/plochu, podíl ekonomicky aktivních v priméru či sekundéru, resp. jejich počet na plochu apod.).
 4. Pro zvolený soubor vypočtěte:
 • střední hodnoty: modus, medián, aritmetický průměr
 • ukazatele variability: směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient
 • ukazatel územní koncentrace: míra heterogenity H (seřazené hodnoty načítat, zjistit procento území, na kterém je koncentrováno 50 % sledovaného jevu)
 • korelaci vybraného ukazatele s jiným ukazatelem pomocí Spearmanova koeficientu korelace pořadí (druhý ukazatel vyberte tak, aby sledování korelace bylo potenciálně možné a aby dávalo smysl vzájemnou souvislost sledovat):

 

Cvičení zpracujte podle následující osnovy:

 1. Výpočty: vypočtěte zadané ukazatele
 2. Interpretace obsahová, věcná: interpretujte výsledky, vysvětlete, objasněte souvislosti
 3. Diskuse vypovídací schopnosti jednotlivých vypočtených ukazatelů, jejich výhody a nevýhody, diskuse vhodnosti jejich použití

 

Práce odevzdejte v písemné podobě na cvičení dne 19. listopadu 2015. Práce po formální stránce zpracujte podle pravidel pro psaní studentských prací (http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/manual.html). Připravte se na prezentaci vašich výsledků (není třeba připravovat prezentaci v PoverPointu), resp. na jejich diskusi.

 

Cvičení 2: Kartografické metody a grafy

Postup:

 1. Každý si zvolí téma výzkumu, resp. výzkumný problém, stanoví si předpoklad, resp. výzkumnou otázku vhodnou pro aplikaci níže popsaných grafických metod výzkumu.
 2. Každý student si vybere soubor minimálně 50 územních jednotek (státy Evropy, okresy, POÚ, ORP).
 3. Za zvolené modelové území (za jednotlivé územní jednotky) si zvolte libovolná data (např. hustota zalidnění, HDP/plochu, podíl ekonomicky aktivních v priméru či sekundéru, resp. jejich počet na plochu, hektarové výnosy zemědělských plodin apod.).
 4. Pro zvolený soubor vytvořte:
 • Graf závislosti dvou jevů (použít můžete např. data zvolená pro úkol Cvičení 1, 1g – koeficient korelace pořadí). Ukazatele vyberte tak, aby sledování korelace bylo potenciálně možné a aby dávalo smysl vzájemnou souvislost sledovat (hektarové výnosy a kvalita zemědělské půdy vyjádřená její cenou).
 • Vytvořte kartogram, zaměřte se na rozdělení hodnot do intervalů (stupnice):
 • –  Vytvořte kartogram s použitím správné stupnice vycházející ze statistického rozložení daného jevu (vytvořte graf s frekvenční křivkou, vyznačte mezní hodnoty, popište/zdůvodněte volbu).
 •       Vytvořte kartogram s použitím „nevhodné“ stupnice (intervaly se stejným variačním rozpětím, intervaly se stejnou četností jednotek).
 •       Porovnejte oba kartogramy, diskutujte rozdíly.
 • Vytvořte mapu zobrazující dva jevy, resp. mapu kombinující dvě metody kartografického znázorňování.

 

Cvičení zpracujte podle následující osnovy:

 1. Grafické prvky (grafy, mapy), zpracované obsahově i formálně (podle kartografických zásad s dodržením vhodné kompozice, nezapomeňte uvést všechny nezbytné hlavní kompoziční prvky (jako např. název, měřítko, legenda apod.). Pozor na volbu vhodných dat pro vyjádření jednotlivými metodami kartografického znázorňování.
 2. Interpretace obsahová, věcná: interpretujte výsledky, vysvětlete, objasněte souvislosti.
 3. Diskuse vypovídací schopnosti jednotlivých použitých metod kartografického znázornění, jejich výhody a nevýhody, diskuse vhodnosti jejich použití.

 

Práce odevzdejte v písemné podobě na cvičení dne 17. prosince 2015. Práce po formální stránce zpracujte podle pravidel pro psaní studentských prací (http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/manual.html). Připravte se na prezentaci vašich výsledků (není třeba připravovat prezentaci v PowerPointu), resp. na jejich diskusi.

 

Metodický návod k jednotlivým kartografickým metodám, ke kompozici map a doporučená literatura viz http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/soubory/kartdem09.pdf.