Domů

Facebook

Zadání cvičení A, B, C

A. Encyklopedické heslo

Zpracujte encyklopedické heslo v českém a anglickém jazyce podle vzoru v Dictionary of Human Geography. Práci vytvořte ve dvoučlenných týmech - na práci spolupracujte.

Forma:

 • Heslo bude zpracováno ve dvou sloupečcích, vlevo česky vpravo anglicky, fontem Times New Roman, velikost 10, zarovnáno do bloku, strukturováno na 2-3 odstavce, s využitím 3-5 citací, z nichž alespoň jedna bude přímá.
 • Nadpis bude tučným písmem, celkový rozsah textu bude 1500 znaků (včetně mezer) pro český a 1500 znaků (včetně mezer) pro anglický text.
 • Seznam literatury a citace pro český text budou upraveny podle vzoru časopisu  Geografie, seznam literatury a citace pro anglický text budou upraveny podle vzoru v časopise  Progress in Human Geography.
 • Text bude gramaticky a stylisticky správný, jazyk bude odborný.
 • Žádná část textu nebude čistě převzatá z literatury kromě přímých citací, které mohou tvořit maximálně ¼ textu a musí být uvedeny v uvozovkách.
 • V textu je dovoleno používat pouze odborné vědecké geografické časopisy, odborné vědecké slovníky, učebnice a knihy. Není dovoleno používat novinové články, populárně-naučná periodika, beletrii a neověřené zdroje internetu (např. Wikipedia apod.).
 • Texty musí být originálními výstupy autorů (studentů), v případě plagiátů nebo nepřesných citací bude zadáno náhradou další (dvojnásobně náročné) heslo. Jednotlivá hesla budou zadána skupinám studentů přímo na cvičení.
 • Encyklopedické heslo přineste vytištěné maximálně na 1 stranu A4.

 

B. Kritická rešerše článku

Zpracujte kritickou rešerši tří článků úzce vázaných k teoretické části Vaší bakalářské práce. Články musí být vybrány ze třech různých prestižních zahraničních geografických (popřípadě sociálně vědních) časopisů s vysokým impact faktorem, alespoň dva z nich byly publikovány po roce 2010. Na konci uveďte úplnou citaci (bibliografický záznam) článku podle vzoru časopisu Geografie. Zaměřte se na úzký koncept nebo téma.

V kritické rešerši se zaměřte na:

 • Vyhledejte, zda a jak jsou v článku formulovány hypotézy (vstupní předpoklady), nebo výzkumné otázky, jakým způsobem jsou ověřovány
 • Vypište hlavní argument článku formou přímé citace
 • Zhodnoťte, jaké metody geografického výzkumu autor/autoři používá/používají.
 • Konfrontujte metodické, teoretické i empirické přístupy článků mezi sebou i možnosti využití pro Vaši práci
 • Nejméně v rozsahu jednoho odstavce napište vlastní kritické hodnocení článků

   

 • Formální stránka: 3000 znaků včetně mezer, využití citací, seznam literatury
 • Ke každému článku uveďte, kolikrát byl článek citován na webu Web of Science a jaký mají časopisy v současnosti impact factor

 

C. Slovníček

Z článku vyberte termíny úzce se vztahující k tématuklíčová slova, koncepty, termíny, míry apod. a vytvořte překlad do češtiny s komentářem.

 • Např.: urban sprawl – suburbanizace, druh suburbanizace ve formě rozpínání a roztříštěného rozvoje osídlení
 • Slovníček bude obsahovat alespoň 20 termínů.

 

Rešerši i slovníček přineste vytištěné oboustranně – na 1 straně rešerše a na druhé slovníček

 

Odkazy: