Pravidla soutěže

AKTUÁLNĚ LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ VE FINÁLNÍ PODOBĚ V ROCE 2023.

Jak se přihlašovat: mailem na ecology@natur.cuni.cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka – přihláška”
Kdy se přihlašovat: do 15. května 2024

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) nebo absolvent(ka) české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství)
 • první autor(ka) přihlašované práce splňující níže uvedené podmínky
 • do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, včetně early online)

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek vzniklý z výzkumu během pregraduálního nebo doktorského studia zveřejněný (ve finální podobě) v respektovaném recenzovaném časopise v daném kalendářním roce
 • prezentovaný výzkum byl realizován na české akademické instituci nebo pod její záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodní spolupráce je vítána, ale práce by měla mít jasnou vazbu na aktivity mateřské instituce v ČR)
 • článek musí splňovat jednu z následujících podmínek: buď 1) byl akceptován během studia (tj. před obhajobou či závěrečnou státní zkouškou) nebo 2) byl akceptován nejpozději rok po úspěšné obhajobě a zároveň byl rukopis daného článku prokazatelnou součástí kvalifikační (disertační, diplomové) práce daného studenta
 • v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč zavazuje odprezentovat publikaci formou zvané přednášky na konferenci ČSPE, pokud tomu nebudou bránit vážné okolnosti (např. dlouhodobý pobyt ve vzdáleném zahraničí). ČSPE laureátům uhradí náklady dopravu (bus, vlak, nízkonákladová letenka; vždy po dohodě s výborem ČSPE), ubytování a konferenční poplatek.
 • v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč dále zavazuje sepsat shrnutí práce srozumitelné pro ekology z jiných oborů, které bude zveřejněno v Bulletinu České společnosti pro ekologii. Rozsah shrnutí bude přibližně jedna normostrana, ideálně s obrázkem či fotografií shrnující výsledky či ilustrující práci na projektu.

Co je třeba předložit:

 • PDF nominované publikace (finální verze, nikoli early online)
 • stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce (vč. její kompletní citace zahrnující i DOI)
 • shrnutí autorského podílu prvního autora
 • stručný strukturovaný odborný životopis (obsahující i aktuální kontakty a data narození, zahájení a případně ukončení studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace (populace, druhy, společenstva, ekosystémy).

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Je udělována každoročně, komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce. Slavnostní udělení ceny proběhne během nejbližší konference České společnosti pro ekologii, která se koná vždy v lichých letech. Autoři prací umístěných na prvních třech místech v posledních dvou ročnících ceny odprezentují svůj výzkum formou zvané přednášky na této konferenci. Z nich bude vybrán nejlepší přednášející, jemuž navíc ČSPE udělí cestovní grant na vybranou evropskou ekologickou konferenci (po konzultaci s výborem ČSPE), kde bude reprezentovat Cenu Vojtěcha Jarošíka a ČSPE.