headerphoto


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010

Mapa přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR

Praktickým výstupem projektu je tématická mapa s mírou rizika vyjádřenou v šestistupňové škále a s prostorovou podrobností odpovídající velikosti jednoho měření (pixelu) družice Landsat. To je výrazně podrobnější údaj než poskytuje současná statistika výskytu onemocnění KE.


© Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mapa zobrazuje prostorové rozmístění velikosti rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou. Míra rizika je vyjádřena v šesti stupních, které jsou na mapě vyjádřeny postupně různou barvou od zelené (bez rizika) po fialovou (velmi vysoké riziko).

Vymezení území s danou hodnotou rizika bylo provedeno na základě analýzy družicových multispektrálních dat. Při určení velikosti úrovně rizika onemocnění ve vymezeném území se bral v úvahu počet registrovaných případů onemocnění v regionu příslušné obce s rozšířenou pravomocí za uplynulých 10 let. Webová interaktivní podoba mapy je postavena na platformě Grifinor.

Pokud zařízení, na kterém je mapa zobrazována, umožňuje určovat okamžitou polohu, je možné tuto polohu zobrazit v mapě. Pro lepší orientaci je v mapě zobrazen i povrch krajiny mimo lesní plochy s využitím leteckých snímků a silniční síť s názvy sídel převzatou z databáze openstreetmap.org. Kartografické zpracování je provedeno s využitím nástrojů stamen.com.


Vedlejším produktem projektu jsou i další mapy s různým tématickým obsahem a relativní nemocností na území obce s rozšířenou působností.

- Mapa tříd krajinného pokryvu podle evropské klasifikace Corine a relativní nemocností.
- Mapa relativní nemocností KE a oblastí druhého bydlení a rekreace.
- Mapa relativní nemocností KE v ORP v závislosti na odstřelu černé zvěře.
- Mapa relativní nemocností KE v ORP v závislosti na odstřelu vysoké zvěře.

Autorem map je tým Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty, UK v Praze.