Publications

WoS a SCOPUS

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 35: 807-827.

KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Space and Place, 26(7): 1-13 [online].

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A. (2020): Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: Analýza změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru (Immigrants in large Czech cities 2008–2015: the analysis of changing residential patterns using population grid data). Geografie, 125(3): 343–374.

JÍCHOVÁ, J., ŠIMON, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města (The Stability of Crime at Places: A Case Study of a Czech City). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 56(5): 619-38.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, 1-18 [online].

JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59(5-6): 733-759.

OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): „A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech (“And Did He Come to Pick You Up?”: Parental Control as an Invisible Barrier to the Spatial Behaviour of Daughters in Distant University Cities). Sociální studia, 16(1): 103-122.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61(4): 299-308.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2018): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areasGeografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118(1): 72-87.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14(1): 26-33.

NEMEŠKAL J., JÍCHOVÁ, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku (The Spatial Pattern of Crime in the Czech Republic). Demografie, 60(2): 124-139. 

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53(2): 273-304.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy (The Role of Foreign Migration in the Changing Socio‑Spatial Differentiation of Prague). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53(5): 659-692.

HAASE, A., WOLFF, M., ŠPAČKOVÁ, P., RADZIMSKI, A. (2017): Reurbanisation in Postsocialist Europe – A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic. Comparative Population Studies, 42(1): 353-390. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Safe Life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague's hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23(4): 677-696.

FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 213.

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu (Experience without Sight: The Opportunity for Reflection of Normative Space). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17(1): 6376. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The relevance of “Western” theoretical concepts for investigations of the margins of post-socialist cities: the case of Prague. Eurasian Geography and Economics, , 57(4-5): 545–564.  

POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile phone location data: New challenges for demographic research. Demografie58(4): 320-337.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů (Historical population data in Geographic Information System environment). Historická demografie, 40(2): 257-280.

ŠPAČKOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, N., TOBRMANOVÁ, M. (2016): Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague’s new suburbanites. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 98(4): 331-348.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 821-860.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after TransitionSociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 787-794.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55(2): 139−151.

KÄHRIK, A., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., TAMMARU, T. (2015): Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn. Geografie, 120(2): 275295.

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku (Flexibility and Localisation of Labour: Overview of Conceptual Approaches and their Relevance for Research of Metropolitan Regions in Czechia). Ekonomický časopis, 63(5): 465−485.

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53(2): 355372.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, 29(5): 341349.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova (Criminality and its Perception in the Inner City: Case study of Žižkov and Jarov in Prague). Geografie, 117(3): 329-348.

NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů (Everyday life and spatial mobility of young people in Prague: a pilot study using mobile phone location data). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48(5): 911-938.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies, 48(9): 18111834.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011): Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách (Everyday Life, Daily Mobility and the Coping Strategies of People Living in Peripheral Localities). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 831-858.

FEŘTROVÁ,  M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice (The Spatial Aspects of Structural Unemployment at the Municipal Level in the Czech Republic). Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 681-715.

OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky (Changes in Social Milieu and Quality of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 777803.

ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody (Successful Integration of Romanian Community from Bílá Voda). Český lid: Etnologický časopis, 98(2): 155−172.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Thematic issue  New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 625631.

NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice (Spatial Patterns of Socioeconomic Differentiation in the Czech Republic at the Level of Municipalities). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 717−744.

ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? (Counterurbanization: Condemned to Be a Chaotic Conception?). Geografie, 116(3): 231255.

TEMELOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N., SLEZÁKOVÁ, A. (2010): Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy (Residential Satisfaction of Elderly People in Changing Neighbourhoods of Prague). Sociální studia, 7(3): 95113. 

ŽÍŽALOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2009): Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional Dimension and Policy Implications of Changing Global and European Context. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53: 1734.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku (Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic: Implications for Public (Regional) Policy)Ekonomický časopis, 57(7): 700715.

DUFKOVÁ, K., FICEK, M., KENCL, L., NOVÁK, J., KOUBA, J., GREGOR, I., DANIHELKA, J. (2008): Active GSM cell-id tracking: "Where Did You Disappear?". International Conference on Mobile Computing and Networking. Proceedings of the first ACM international workshop on Mobile entity localization and tracking in GPS-less environments, San Francisco, California, USA, 712.

BLAŽEK, J., CSANK, P., MACEŠKOVÁ, M., SÝKOROVÁ, I., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Regional Development of Prague and Application of The 4-capitals Model to The Issue of Urban Sprawl. European Environmental, 18(2): 96109.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography, 89B(2): 111125.

MACEŠKOVÁ, M. (2007): Regionální dimenze fiskální politiky na příkladě veřejných investičních výdajů v Česku (Regional Dimension of Fiscal Policy: an Example of Public Investments in the Czech Republic). Geografie, 112(1): 1732.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Z průmyslové čtvrti na moderní městské centrum: proměny ve fyzickém a funkčním prostředí centrálního Smíchova (From Industrial Neighbourhood to Modern Urban Centre: Transformation in Physical and Functional Environment of Central Smíchov). Geografie, 112(3): 315333.

ILÍK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy (Karlín and Its Changes in Consequences of Post-socialist Transformation of Prague). Geografie, 112(3): 292314.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): New spatial patterns of suburban housing in Prague urban region. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48: 293302. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy (Suburbanisation of Prague)Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39(2): 235253.

OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace (Theory of Stages of Urban Development and Differential Urbanisation). Geografie, 105(4): 361369.

OUŘEDNÍČEK, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, 227233.

Book

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2019): Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti (Geography by 'the Edge': Everyday Spatiotemporal Experiences). Karolinum, Prague, 422. 

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Historical Population Atlas of the Czech Lands). Karolinum, Praha, 136.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století (The Social Environment of Prague: A City on the Threshold of the 21st Century). Academia, Praha, 248. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé (Sub Urbs: Landscape, settlements and people). Academia, Praha, 200. Obsah ke stažení zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí (Social changes of Prague's quarters). Academia, Praha, 304. Obsah ke stažení zde.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (New Socio-Spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň, 204. 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic). Nakladatelství Karolinum, Praha. Obsah zde.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu (Social geography of Prague Urban Region)Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, 159.

Chapter in a book

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2019): Úvod / Zkraje "okraje" (Introduction / From the beginning of 'the edge'). In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní  časoprostorové zkušenosti (Geography by 'the Edge': Everyday Spatiotemporal Experiences). Karolinum, Prague, 9-28.

OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): Pohyb pod dohledem / Geografie "prvaček" (Movement under control: Geography of 'freshwomen'). In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní  časoprostorové zkušenosti (Geography by 'the Edge': Everyday Spatiotemporal Experiences). Karolinum, Prague, 111-145.

POSPÍŠILOVÁ, L., OSMAN, R. (2019): Po paměti / Geografie "nevidomých" (Through memory / Geography of the 'visually impaired')In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní  časoprostorové zkušenosti (Geography by 'the Edge': Everyday Spatiotemporal Experiences). Karolinum, Prague, 213-249.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-Spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, 339-359.

DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Prostorová diferenciace věkové struktury obyvatelstva Prahy (Spatial differentiation of age population structure of Prague). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 27-62.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita v Praze: měřítková diferenciace a možnosti měření (Crime in Prague: Measure Differentiation and Possibilities of Measurement)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 63-91.

SÝKORA, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2017): Kontrasty sociálních světů v dolních Holešovicích (Contrasts of Social Worlds in Lower Holešovice)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 92-119.

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Cizinci a lokální sociální prostředí: případová studie Hůrka (Foreigners and local social environment: Hůrka case study)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 120-149.

SVOBODA, P. (2017): Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu (Changes in work localization within the Prague City Region)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 150-178.

KOLOUŠEK, P., SVOBODA, P. (2017): Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu (New (De)Concentrations of Commercial Activities in the Prague Metropolitan Region). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 179-211.

NEMEŠKAL, J. (2017): Komerční suburbanizace na příkladu pražského letiště v Ruzyni (Commercial Suburbanization in the Vicinity of Prague Airport in Ruzyně)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 212-241.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod (Introduction). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 13-26.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., KUPKOVÁ, L. (2017): Úvod a metodika (Introduction and Methodology). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 13-19. 

ŠIMON, M. (2017): Územně správní členění (Administrative division). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 21-27. 

NETRDOVÁ, P. (2017): Rozmístění obyvatelstva (Population distribution). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 29-35. 

POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Demografické struktury a procesy (Demographic structures and processes). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 37-47. 

KAŽMÉR, L. (2017): Úmrtnost (Mortality). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 49-55. 

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace (Migration). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 57-69. 

SVOBODA, P. (2017): Ekonomická struktura (Economic structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 71-77. 

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kulturní struktura (Cultural structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 79-89. 

ŠPAČKOVÁ, P. (2017): Sociální status (Social status). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 91-99. 

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita (Crime). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 101-107. 

ŠIMON, M. (2017): Volby (Elections). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 109-119.

OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Struktura osídlení (Settlement structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 121-131.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Social Status of Housing Estate Populations in Czech Cities. In: Skřivánková, L., Švácha, R., Lehkoživová, I. (eds.): The Paneláks: Twenty-five Housing Estates in the Czech Republic. The Museum of Decorative Arts in Prague, Prague, 252-265.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Demografický a socio-ekonomický vývoj českých sídlišť: stejné, nebo diferencované trajektorie vývoje? (Demographic and Socioeconomic Development of Czech Housing Estates: Uniform or Differentiated Development Trajectories?). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Koukalová, M., Novotná, E. (eds.): Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 314-325.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S. (eds.): Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, 261286.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků dřevní fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Archaic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 72-81.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků fáze socialistického realismu (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Phase Socialist Realism). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 128-137.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků pionýrské fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Pioneering Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 200-209.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků krásné fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Aesthetic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 312-323.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků technokratické fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Technocratic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 370-379.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků fáze pozdních krásných a postmodernistických sídlišť (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Phase of the Last Aesthetic and Postmodernist Estates). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 426-435.

POSPÍŠILOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, K. (2014): Feministické prostory (Feminist spaces). In: Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum, Praha, 99-122.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace (Theoretical approaches and recent topics of research of suburbanization). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 13-36.

OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace (Research into suburbanization in the Czech Republic: current trends and possible applications). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 61-80.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země (Assessment of intensity, spatial distribution and the impacts of suburbanization in the hinterland of Prague: using remote sensing data). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119-149.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in territorial management of suburban municipalities). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 234-255.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (Methodological problems of research and zoning of residential suburbanization in the Czech Republic). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 309-332.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2012): Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období (Population development of Prague and it's hinterland during transformation era). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 25-46.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., SUSOVÁ, K. (2012): Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu (Social milieu, social capital and social climate in suburbia). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 179-205.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy (Spatial typology and zoning of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268-297.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy (Socio-spatial structure of industrial Prague). In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, 263-283.

KOPEČNÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2012): Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy (Residential Stability of Prague's Suburbanites: a Case Study of Říčany u Prahy). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 206228.

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích (Criminality and Perception of Crime in Prague's quarters). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 47-67.

DVOŘÁKOVÁ, N., TEMELOVÁ, J. (2012): Kvalita života seniorů v centru Prahy (The quality of life of elderly people in city centre of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 68-91.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Obyvatelstvo Prahy a suburbanizace (Prague's population and suburbanization). In: Řezníčková, D. a kol.: Praha a její okolí: region známý neznámý. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K, Praha, 4060.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra (Daily rhythm of localities in Prague centre). In: Ouřeníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 136-158.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí (Crime and Its Hot Spots in Central and Inner City: Insight into the Opinions of Residents in Selected Prague's Neighborhoods). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 46-76.

ŠUSTROVÁ, K., ŠIMON, M. (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov (The abandonment of an urban way of life? An analysis of selected aspects of rural migration). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 99-121.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy (Spatiotemporal Behaviour of Secondary School Students Living in Prague Suburbs). In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 99132.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí (New socio-spatial differentiation in the Czech Republic: research approaches and situation in urban environment). In: Piscová, M. (eds.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 78-93.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Challenges for national regional policies in the New Member States. In: Gorzelak, G., Bachtler, J., Smetkowski, M. (eds.): Regional Development in Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges. Routledge, Taylor&Francis, Oxon, 59–70. 

ŠUSTROVÁ, K. (2010): Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy (Analysis of migration behavior inside Prague). In: Ferenčuhová S., Galčanová L., Vacková B. (eds.): Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova Universita, 159–194.

TEMELOVÁ, J. (2009): Urban revitalization in central and inner parts of (post-socialist) cities: conditions and consequences. In: Ilmavirta, T. (ed): Regenerating Urban Core. Helsinki University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki, 1225. 

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města (Methods of Geographical Research of the City). In: Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova univerzita, Brno, s. 93-128.

OUŘEDNÍČEK, M., ČEJKOVÁ, E. (2009): Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic (Residential suburbanisation of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 47-58.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., BRABEC, T., VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace (Pražské předměstí, housing estate Máj and suburb Kodetka: case studies of changing localities in agglomeration of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 169-179.

OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2008): Suburbanizace – problémy a doporučení (Suburbanization  Problems and Recommendations). In: Ouředníček M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 7485.

NOVÁK, J. (2008): Suburbanizace a doprava (Suburbanization and Transportation). In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 5461.

TEMELOVÁ, J. (2008): Suburbanizace a fyzické prostředí (Suburbanization and Physical Environment). In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 2837.

PULDOVÁ, P., NOVÁK, J. (2008): Suburbanizace a sociální prostředí (Suburbanization and Social Environment). In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 3853.

MACEŠKOVÁ, M. (2008): Suburbanizace a starosta (Suburbanization and Mayor). In: Ouředníček, M. (ed.): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 6273.

OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace a vývoj měst (Suburbanization and Urban Development). In: Ouředníček, M. (ed.): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 817.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin, E., Dijst, M., Vázquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations. Dordrecht, Springer, 209233. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Osídlení. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus. Plzeň. Str. 51-58.

TEMELOVÁ, J. (2006): Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: diferenciace a homogenizace fyzického prostředí (Impact of Globalization on Commercial Non-residential Construction in Prague After 1990: differentiation and homogenization of physical environment). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 1941. 

OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění (Suburban Housing in Prague Urban Region: Development and Spatial Distribution). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 96113. 

URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu (The impact of suburbanisation on transportation in Prague Urban Region)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 7995. 

DOLEŽALOVÁ, G., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy (Life style of population in Prague suburban zone)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 143159.

PULDOVÁ P., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace (Social Environment Changes in the Prague's Hinterland as a Consequence of Suburbanisation Process). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 128142.

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): New Suburban Development in the Post-socialist City: the Case of Prague. In: Eckardt, F. (ed.): Paths of Urban Transformation. Peter Lang, 143–156.

TEMELOVÁ, J. (2005): High Profile Buildings and Provision of Public Spaces. An Insight into Anděl Area in Prague. In: Pokludová, P., Šilhánková, V. (eds.): Conference proceedings - Public Spaces and Quality of Life in Cities. Technical University of Brno, Faculty of Architecture, Brno.

TEMELOVÁ, J. (2005): High profile buildings: help-mates in international and local competition. The case of Prague. In: Eckardt, F. a Hassenpflug, D. (eds.): Paths of Urban Transformation (The European City in Transition, Vol. 5). New York a Frankfurt/M: Peter Lang.

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): Můžeme zjistit míru segregace (Is it Possible to Measure Segregation)? In: Sýkora, L., Temelová, J.: Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 2739.

TEMELOVÁ, J., HRYCHOVÁ, H. (2004): Globalization, eyes and urban space: visual perception of globalizing Prague. In: Eckardt, F., Hassenpflug, D. (eds.): Urbanism and Globalization (The European City in Transition, Vol. 2). New York & Frankfurt/M, Peter Lang, 203221. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu (Suburbanisation in the Context of Urbanisation Process)In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, 3954.

OUŘEDNÍČEK, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy (New socio-spatial structure in the hinterland of Prague). In: Létal, I. a kol.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Přírodovědecká fakulta University Palackého, Olomouc, 248257.

OUŘEDNÍČEK, M. (1999): Vývoj sociální struktury obyvatelstva v zázemí Prahy (Development of socio-spatial structure of population in the hinterland of Prague)In: Urbánne a krajinné štúdie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 149152.

Expert article

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., MIKEŠOVÁ, R., LEONTIYEVA, Y. (2020): Základní trendy rozmístění cizinců v Česku 2008–2015: Rezidenční segregace perspektivou různě velkých individualizovaných sousedství (Basic trends in the deployment of foreigners in the Czech Republic 2008-2015: Residential segregation from the perspective of individualized neighbourhoods of various size). Urbanismus a územní rozvoj, 20(3): 9-17.

OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období (Transformation in planning and decision-making in territories during the transformation and post-transformation periods). Urbanismus a územní rozvoj, 22(5): 24-26.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Diferenciace českých panelových sídlišť z hlediska vzdělanosti jejich obyvatel: stav a dlouhodobý vývoj (Differentiation of Czech Housing Estates in Terms of Education Structure: Current Status and Long-Term Development). Historická geografie, 43(2): 171-190.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany (Future of the Region in the Vicinity of the Dukovany Nuclear Power Plant). Obec a finance, 21(1): 56-57.

KUBEŠ, J. (2015): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic (Suburbs and types of suburbs in hinterland of city – the city of České Budějovice). Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2: 130139.

SVOBODA, P. (2015): Newsletter a web ČGS: alternativní zdroje dat pro výzkum časové a prostorové flexibility práce českých geografů (Newsletter and Web CGS: Alternative Data Sources for Research of Temporal and Spatial Flexibility of Working of Czech Geographers). Informace ČGS, 34(2): 17−37.

JÍCHOVÁ, J. (2014): Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie (Analysis of Crime in Czechia from the Point of View of Geography). Historická geografie, 40(1): 7393.

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu (Indicators of Economic Structure and Mobility in the Population Censuses). Historická geografie, 40(2): 285306.

TEMELOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel pražských suburbií. Případová studie mikroregionu Dolnobřežansko (Residential Stability of Prague Suburban Residents: the Case of Dolnobřežansko Microregion). Urbanismus a územní rozvoj, 16(6): 914.

NOVÁK, J., NOVOBILSKÝ, J. (2013): Inovativní přístupy k zachycení přítomného obyvatelstva: data mobilních operátorů (Innovative Approaches to the Study of the Present Population: Data of Mobile Operators). Urbanismus a územní rozvoj, 16(3): 1419.

HÁNA, D. (2013): Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a ministerskými dotacemi v Česku v období 2004–2012 (Pork Barrel on Ministries: Connection between MPs’ and Ministry Grants in Czechia in 2004–2012). Politologická revue, (2): 7692.

MAREŠ, J. (2013): Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy (Developable Residential Land within Prague Suburban Zone). Urbanismus a územní rozvoj, 1(4): 3642.

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje (Analysis of actors of suburban development). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2012.

SVOBODA, P. (2010): Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí (Formation of environmental way of thinking, and institutionalization of nature and land protection, in the USA, in 19th and 20th century). Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dejiny, 7(12): 2935.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 54(1):  930. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? (Will Czech Housing Estates Become Housing for the Poor?). Era 21, 9(1): 5354.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí (The Impact of Suburbanisation on the Tax Revenue of Municipalities). Obec a finance, 13(1): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky (The Contemporary Czech Suburbanization and its Consequences). Veřejná správa, 11(4): 14.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev (Suburbanisation: Not Necessarily a Negative Phenomenon). Stavební fórum. 20.6. 2008.

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky (Contemporary Processes Influencing the Social Spatial Differentiation in the Czech Republic). Urbanismus a územní rozvoj, 10(5): 3439.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Segregace sociálně slabých (Segregation of Socially Weak People)Obec a finance, 12(3): 2829.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Rezidenční segregace Romů v ČR (Residential Segregation of Roma Pepole in the Czech Republic). Obec & finance, 11(4): 3233. 

OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy (Suburbanisation in the Hinterland of Prague). Životné prostredie, 41(6): 303306.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M., CSANK, P. (2006): Model 4 kapitálů - nová metoda pro přípravu rozvojových strategií? (4 Capitals Model - a New Methodological Approach for Regional Strategies` Preparation?). Obec a finance, 11(5), 5253.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M., CSANK, P. (2006): Rozvojové dokumenty Prahy s aplikací metody čtyř kapitálů a kritických trendů (Regional Developmental Documents of Prague: an Application of the 4 Capitals Model and Critical Trends). Obec a finance, 11(5): 5455.

TEMELOVÁ, J. (2004): Contemporary buildings in city promotion: attributes and foundation of high profile structures. The case of Prague and Helsinki. RTN Urban Europe series, number 10/2004. 

TEMELOVÁ, J. (2003): Christmas with urban poor. The Finnish Journal of Urban Studies (Yhdyskuntasuunnittelu), 41(1): 5657.

OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2002): Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně prostorové struktuře Prahy (Contemporary changes of population distribution and socio-spatial structure of Prague)Demografie, 44(4): 270272. 

Yearbook

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku (Public presentation of Street Crime Data - Solution Proposal for Czech Cities). In: Ščerba, F. (ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny. Iuridicum Olomoucense, Olomouc, 186-204.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Does Crime Hotspots Overlap with Crime Harmspots? New Analytical Approach for Crime Prevention and Policing (Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi). In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, 85-95.

SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implementace RIS 3 strategie ve Středočeském kraji. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, s. 302–308.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí (Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 246-255.

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy (The Residential Stability of the Population in Prague Suburban Locality). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 190-197.

HÁNA, D. (2013): Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012 (Spatial aspects of pork barrel in Czechia in period 2003-2012). In: Svobodová, H. (eds.): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, 163-171.

MAREŠ, J. (2011): Opatření zmírňující důsledky suburbanizace v Severní Americe (Urban Growth management in North America). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 727-712.

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku (Migration into rural areas and counterurbanization: overview of concepts and the discussion of their relevance for research in Czechia). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 738743.

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj (Suburbanisation in the Czech Republic: size, spatial distribution, structure and development). In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. (eds.): Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 57-62.

PULDOVÁ, P., ZELENDOVÁ, S. (2009): Charakter sociálního prostředí v lokalitách nové bytové výstavby - srovnání vnitřního města a suburbia. Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. CD, nečíslováno.

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension? In: Siwek, T., Baar, V. (eds): Globalisation and its impacts on localities. Sborník z „The Third International Conference on Globalisation and its impacts on localities", Ostrava, University of Ostrava, 197206. 

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice. In: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, Sborník přednášek s pilotního vzdělávacího programu. ZO ČSOP Veronica

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2007): Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v České republice. In P. Švec and M. Vančura (eds.) Česká geografie v evropském prostoru - Vyžádané přednášky, Sociogeografické procesy. Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie.

MACEŠKOVÁ, M. (2006): Analýza regionální dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů. In S. Nunvářová, I. Opluštilová (eds.): Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Brno, Masarykova Univerzita, str. 157 - 165.

TEMELOVÁ, J. (2004) Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze. In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Popularization article

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti (Changes in the population of Prague according to the censuses from 1869 to the present). Geografické rozhledy, 30(3): 12–15. 

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů (Vinohrady and Žižkov seen by historical censuses – an area full of contrasts). Geografické rozhledy, 30(3): 16-19. 

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska (Depopulation of Serbia). Geografické rozhledy, 30(3): 20–21.

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2021): Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení (Shared spaces and neighbourhood proximity as a factor in choosing a place to live). Geografické rozhledy, 30(4): 10–13.

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? [Foreigners in our neighborhood: cause of concern?] Geografické rozhledy, 28(3): 34-37.

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu (Differences in Spending Time Between Men and Women: Proposal for a Student Research Project). Geografické rozhledy, 26(3): 10–11.

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce (Crime mapping as a topic and practical activity in teaching). Geografické rozhledy, 27(2): 20-23. Online attachement. Geografické rozhledy.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? (Everyday mobility in Prague: How men and women commute to work?). Geografické rozhledy, 27(2): 4–7.

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti (How Czech Women and Men Spend Their Time. What That Says about Czech Society)? Geografické rozhledy, 26(2): 22–23.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití (Historical spatial and statistical data in GIS). Geografické rozhledy, 25(2): příloha 1−4.

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín (Feeling Safe in Town: a Case Study of Hodonín). Geografické rozhledy, 24(5): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky (Historical population data in GIS environment: application in instruction). Geografické rozhledy, 24(5): 1415.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu (Unemployment in Czechia: A Historical Perspective). Geografické rozhledy, 24(4): 28−29.

Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku (Spaces of Encounter in new Suburbs in Czechia). Geografické rozhledy, 25(1): 1011.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011 (Changes in Prague's Nationality Structure from 1921 to 2011). Geografické rozhledy, 23(4): 24-25.

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov (A Place's Daily Rhythm: The Albertov Campus Area). Geografické rozhledy, 23(5): 14–16.

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace (Amenity migration). Geografické rozhledy, 118(2): 2627.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy (New Historical Maps). Geografické rozhledy, 23(3): 15.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat (Permanent vs. Actual Residential Population: Statistical Evidence in Practice). Geografické rozhledy, 23(2): 30-31.

TEMELOVÁ, J. (2012): Revitalizace panelových sídlišť v Česku (Revitalization of High-rise Housing Estates in Czechia). Geografické rozhledy, 22(2): 67.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě (Crime in the city). Geografické rozhledy, 20(3): 1011.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje (Suburbanisation in the Czech Republic: Actors of Suburban Development). Geografické rozhledy, 20(3): 25.

NOVÁK, J. (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence (Regional Differences in Automobile Traffic Volume: The Current Situation and Development Trends). Geografické rozhledy, 20(3): 89.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií (Consequences of the Suburbanization Process on the Social and Demographic Structure of Suburbia's Residents). Geografické rozhledy, 20(3): 2425. 

MAREŠ, J. (2011): Rozpínání města na příkladu Calgary (Urban Sprawl in Calgary). Geografické rozhledy, 20(4): 2829.

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ, P. (2011): Suburbanizace z ptačí perspektivy (A Bird's-Eye View of Suburbanization). Geografické rozhledy, 20(3): 32-33.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov (Fleeing from Cities to the Country). Geografické rozhledy, 20(3): 6-7.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář (Everyday Mobility: Project for Geographic Seminar). Geografické rozhledy, 19(5): 1718.

TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2010): Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem (Residential Construction in Bradlec: Attitude to Cooperation with the Developer). Suburbanizace.cz. Publikováno 17.6.2010.

VOSLÁŘOVÁ, K., PULDOVÁ, P. (2010): Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic (Old Residents Coexistence with the Newcomers Residents: a Case Study of Prague Miškovice). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2010.

PULDOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2009): Indonésie: je cestovní ruch hrozbou pro místní tradiční prostředí? (Indonesia: Is Tourism a Threat to Traditional Local Environment? Geografické rozhledy, 19(4): 2627.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz (Suburbanisation.cz). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha.

ŽÍŽALOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Formalita, nebo skutečná potřeba? V politice výzkumu a vývoje je třeba prosazovat regionální dimenzi (Formality or Real Need? R&D Policy Requires Regional Dimension). Týdeník Euro, 7: 7273.

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Medvědí porce pro regiony (Bear`s Portion for the Regions). Týdeník Euro, 50: 9697.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Geografie světových měst - seminář ze zeměpisu (Geography of the World's Cities - Seminar on Geography). Geografické rozhledy, 15(5): 17-18. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Evropské metropole (European Metropolis). Geografické rozhledy, 15(5): 23.

TEMELOVÁ, J. (2005): Jak architektura kompletně změnila obraz Anděla (How architecture completely changed the imgae of Anděl). I.-V. díl. Stavební fórum [online]

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Čas a prostor v geografii (Time and Space in Geography). Geografické rozhledy, 11(3): 1–4.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Územní plánování měst (Urban spatial planning). Geografické rozhledy, 11(3): 6061.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Města druhého tisíciletí (Cities of Second Millenia). Geografické rozhledy, 11(3): 5861. 

Map

ŠIMON, M. (2020): Podíl cizinců v individualizovaných sousedstvích v Česku 2015: multiměřítkový přístup (Share of foreigners in individualized neighbourhoods in Czechia 2015: multiscale approach). Specialized map. Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. Available here

KLSÁK, A., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Smíchov: křižovatka moderní pražské historie (Smíchov – The Intersection of Prague's Modern History). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Karlín – první plánovitě založené předměstí a proměny jeho sociálního prostředí (Karlín – The First Master-planned Suburb and the Changes of its Social Environment)Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Vinohrady – od vinic k atraktivní vnitroměstské čtvrti (Vinohrady – From Vineyards to an Attractive Inner-City Area). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Žižkov – nejen dělnická čtvrť (Žižkov – Not Only Working-class District). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KŘÍŽKOVÁ, I., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Nusle – od vinic k mrakodrapům (From Vineyards to Skyscrapers). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Dejvice – výkladní skříň první republiky (Dejvice – Showcase of the First Republic). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Záběhlice – rozvoj zahradních měst i sídlišť (Záběhlice – Development of Garden Cities and Housing Estates). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Braník – od zemědělské vsi k pražské rezidenční čtvrti (Braník – From an Agricultural Village to a Residential Area of Prague). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Břevnov – přerod zemědělské periferie na město (Břevnov - Transformation of the Agricultural Periphery into the Town). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., KLSÁK, A. (2020): Krč - Dvě sídla v minulosti, mnoho tváří v současnosti (Krč - Two Settlements in the Past, Many Faces Today). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací Česka pro potřeby ITI 2020 (Metropolitan Areas and Agglomerations in the Czech Republic 2020). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

FRYDRYCH, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2020): Reálná noční populace v katastrálních územích Prahy a v obcích Středočeského kraje (Night Population in Central Bohemia). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J. (2020): Dopolední mobilita obyvatelstva ve středních Čechách 2018 (Morning Mobility of Population in Central Bohemia 2018). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Pracovní příležitosti ve středních Čechách 2019 (Jobs in Central Bohemia 2019). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Čas strávený v Praze obyvateli obcí středních Čech 2019 (Time Spent in Prague by Inhabitants of Central Bohemia 2019). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J. (2020): Mobilita obyvatelstva v nouzovém stavu v obcích Česka na jaře 2020 (Mobility in a State of Emergency in Czech Municipalities in the Spring 2020). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KLSÁK, A., KŘÍŽKOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2019): Rozmístění cizinců ve středních Čechách 2018 (Distribution of Foreigners in Central Bohemia 2018). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2019): Věková struktura obcí ve středních Čechách 2017 (Age Structure of Municipalities in Central Bohemia 2017). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2019): Zdrojové oblasti migrace ve středních Čechách 2000-2017 (Sources of Migration to Central Bohemia 2000-2017). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., OUTRATA, D., NEMEŠKAL, J. (2019): Vývoj bytové výstavby ve středních Čechách 2000-2017 (Housing Construction Development in Central Bohemia 2000-2017). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.  

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a mateřské školy ve středních Čechách 2007-2017 (Suburbanization and Kindergartens in Central Bohemia 2007-2017). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a základní školy ve středních Čechách 2007-2017 (Suburbanization and Elementary Schools in Central Bohemia 2007-2017). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2017): Spatial distribution of foreigners in Prague: development and current state. Specialized map. Faculty of Science, Charles University. Available here.

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Crime structure typology. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here

PŘIDALOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Ethnicity in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Commuting to work in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Employment status in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Level of education in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Social status of inhabitants in interwar Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Marital status in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2015): Quality of the housing stock in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Employment structure in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Age structure in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2015): Migration and natural growth in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2015): Quality of house stock in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.