Domů

Facebook

Literatura

Stěžejní novější texty

Ouředníček, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

Ouředníček, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B (2): 111–125.

Temelová, J., Novák, J., Ouředníček, M., Puldová, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies 48 (9): 1811–1834.

Ouředníček, M., Temelová, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Sociologia 54 (1): 9–30.

Pospíšilová, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha, Academia, s. 136–158. 

Ouředníček, M., Pospíšilová, L., Puldová, P., Temelová, J., Novák, J. (2012): Prostorová typologie a zónace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha, Academia, s. 268–286.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Sociální status obyvatel meziválečné Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 52, č. 6, v tisku.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, s. 261-286.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53, č. 5, v tisku.

 

 

 

Vybraná literatura

Adair, A., Berry, J., Mcgreal, S., Sykora, L., Ghanbari Parsa, A., Redding, B. (1999): Globalization of real estate markets in Central Europe. European Planning Studies 7 (3): 295–305.

Barlow, M., Dostal, P., Hampl, M., eds. (1994): Development and Administration of Prague. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Bartusek, O. (1978): Long-term radial extension of the growth pole effect in the Prague suburban area. Hospodářské dějiny 2: 295–309.

Bičík, I., Fialová, D. (2001): Šetření rekreačních objektů v zázemí Prahy v letech 1991-1997. In: Bičík, I. a kol.: Druhé bydlení v Česku. Přírodovědecká fakulta UK Praha. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 72–89.

Blažek, J., Hampl, M., Sýkora, L. (1994): Administrative system and development of Prague. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam,Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, s. 73–87.

Boháč, A. (1923): Hlavní město Praha. Studie o obyvatelstvu. SÚS. Bursík a Kohout, Praha, 100 s.

Borovička, B., Hrůza, J. (1983): Praha. 1000 let stavby města. Panorama, Praha, 299 s.

Carter, F.W. (1979): Prague and Sofia: an analysis of their changing internal city structure. In: French, R.A., Hamilton, F.E.I., eds, The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy.Chichester, John Willey & Sons, s. 425–459.

Cooper, C., Morpeth, N. (1998): The impact of tourism on residential experience in central-eastern Europe: the development of a new legitimation crisis in the Czech Republic. Urban Studies 35 (12): 2253–2275.

CSU (Czech Statistical Office), Numeri Pragenses 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Čermák, Z. (1989): Stěhování do Prahy ve světle výsledků výběrového šetření. Acta UniversitatisCarolinae XXIV (2): 101–110.

Čermák, Z. (1999): Migrační aspekty dlouhodobého vývoje Prahy se zvláštním zřetelem k transformačnímu období devadesátých let. Geografie - sborník České geografické společnosti 104 (2): 122–132.

Čermák, Z., Drbohlav, D., Hampl, M., Kučera, T. (1995): Faktické obyvatelstvo Prahy. Výzkumná zpráva. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. Nestránkováno.

ČSÚ (1997): Lexikon hl. m. Prahy. Český statistický úřad, Praha. [přehled územních jednotek a územního uspořádání Prahy]

ČSÚ (1998): Pražská-středočeská aglomerace v číslech statistiky. Odbor regionální statistiky ČSÚ, Praha, 136 s.

Data o dopravě v Praze. Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Ročenka – 1995, 1996.

Dostál, P., Hampl, M. (1994): Changing economic base of Prague: towards new organizational dominance. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, s. 29–46.

Drbohlav, D. (1993): Intra-urban Migration and Declared Migration Preference Movements in Prague. Geographia Polonica 61 (4): 305–316.

Drbohlav, D., Čermák, Z. (1998): Prague on the move as well as marching on the spot - analysis of internal and international migration movements. In: Burdack, J., Grimm, F.D., Paul, L., eds.: The political geography of current East-West relations, Leipzig, Institute für Länderkunde, Beiträge zur Regionalen Geographie 47, 33–49.

Drbohlav, D., Čermák, Z. (1998): International Migrants in Central European Cities. In: Enyedi, G. ed.: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 87–107.

Drbohlav, D., Sýkora, L. (1997): Gateway cities in the process of regional integration in Centraland Eastern Europe: the case of Prague. In: Migration, Free Trade and Regional Integration in Centraland Eastern Europe. Verlag Österreich, Wien s. 215–237.

Eskinasi, M. (1994): Transforming Prague: A Step over Treshold? A Study of Privatization, Housing and Urban Renewal in a City in Transition. MA thesis. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Eskinasi, M. (1995), Changing housing policy and its consequences: the Prague case. Housing Studies 10 (4): 533–548.

Fialová, L. (1973): Vznik a dnešní stav pražských příměstských usedlostí. Acta Universitatis Carolinae –Geographica: 47.

Fórum architektury a stavitelství březen 1996, č. 2. - Dopravní řešení města Prahy

Ghanbari-Parsa, A. R., Moatazed-Keivani, R. (1999): Development of real estate markets in Central Europe: the case of Prague, Warsaw, and Budapest. Environment and Planning A 31 (8): 1383–1399.

Grime, K., Kára, J. (1990): The Metropolitan Region of Prague: Spatial Structure and Population Change. Paper presented to the IV. World Congress of Soviet and East European Studies. Harrogate, 34 s. (manuscript).

Hammersley, R., Westlake, T. (1996): Planning in the Prague region: Past, present and future. Cities 13 (4): 247–256.

Hampl, M. (1986): Současné tendence vývoje a problémy růstu Prahy a jejího zázemí. Acta Universitatis Carolinae – Geographica: 75.

Hampl, M. (1982): Postavení Prahy v regionální struktuře Čech a vývoj migrace obyvatelstva. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, Praha s. 39–60.

Hampl, M. (1982): Vývoj geografické diferenciace Prahy z hlediska obyvatelstva. Sborník ČGS 87 (4): 251–262.

Hampl, M. (1990): Populační vývoj velkých měst a jejich zázemí v České republice. Srovnání meziválečného a současného období. Sborník Československé geografické společnosti 95 (3): 165–177.

Hampl, M., Kühnl, K. (1986), Trends of development and problem of the growth of Prague and its hinterland. Acta Universitatis Carolinae – Geographica (2): 75–85.

Hampl, M., Kühnl, K. (1993): Migratory Trends in Former Czechoslovakia. Acta Universitatis Carolinae- Geographica 28 (1): 53–71.

Häufler, V. (1960): Hospodářskozeměpisné hranice Prahy. Sborník Čs. spol. zeměpisné 65: 122–125.

Hlavsa, V. (1965): Statistické materiály k vývoji hlavního města Prahy v letech 1945–1965. In: Pražský sborník historický. Tiskové a propagační středisko NVP, Praha, s. 29–50.

Hoffman, L.M., Musil, J. (1998): Culture meets commerce: tourism in postcommunist Prague. In: Fainstein, S.S., Judd, D.R., eds.: The Tourist City, New Haven and London. Yale University Press, s. 179–197.

Hrůza, J. (1989): Město Praha. Odeon, Praha.

Hrůza, J. (1992): Urban Concept of Prague. Sborník České geografické společnosti 97 (2): 75–87.

Hrůza, J. (1994): Historical Development of Prague. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.: Development and Administration of Prague. Universiteit van Amsterdam, Instituut voorSociale Geografie, Amsterdam s. 15–28.

Charvát, F., Večerník, J. (1977): Dynamika a reprodukce sociálně třídní struktury Prahy. Sociologický časopis 13 (1): 13–27.

Illner, M. (1982): K sociálním stránkám pražské migrace. In: Migrace do velkoměst. Acta demographica V. Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, Praha, s. 185–200.

IMI ( 1995): Povrchy a zeleň v Praze. Bilance za katastrální území. Praha, Institut městské informatiky hlavního města Prahy.

IMI (Institute of Municipal Informatics of the City of Prague): Prague: Environment. Yearbooks, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (1992–1994 available in Czech).

Janáček, J. (1977): Malé dějiny Prahy. 2. přepracované vydání. Orbis, Praha, 438 s.

Kára, J. (1982): Některé geografické aspekty migrační bilance Prahy. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, Praha, s. 162–184.

Kára, J. (1992): The capital of Prague: city growth and its administration. In: P. Dostál, M. Illner, J. Kára, M. Barlow, eds.: Changing Territorial Administration in Czechoslovakia: International Viewpoints. Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amstardam, Amsterdam, s. 33–38.

Kára, J., Kučera, T. (1986): Migrační bilance obcí v zázemí velkých měst na příkladu Prahy, Českých Budějovic a Hradce Králové-Pardubic. In: Ryšavý, Z. ed.: Nové tendence ve vývoji osídlení Československa v posledních patnácti letech a výhled jeho dalšího vývoje. Sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění a stěhování obyvatelstva Československé demografické společnosti při ČSAV, Praha 18.–19. 9. 1985, s. 136–143.

Kohout, J., Vančura, J. (1986): Praha 19. a 20. století. Technické proměny. SNTL, Praha, 289 s.

Kokta (1983): Dynamika pražské hromad. dopravy ve vztahu časové dostupnosti centra města. Acta Universitatis Carolinae – Geographica: 27.

Kot, A., Kowalczyk, A. (1997): The model of hotel location in Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica XXXII, Supplementum, s. 349–356.

Koubek, J. (1982): Pražská migrace v posledních třiceti letech a její demografické, sociální a ekonomické aspekty. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, Praha, s. 105–152.

Kovařík, V. (1980): Literární toulky Prahou. Albatros, Praha, 537 s.

Král, J. (1946): Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Melantrich, Praha, 311 s.

Kühnl, K. (1971): K perspektivě vývoje obyvatelstva v pražské metropolitní oblasti. Acta UniversitatisCarolinae - Geographica 56 (1-2): 59–67.

Kukral, M.A. (1997): Prague 1989: Theatre of Revolution. A Study in Humanistic Political Geography. New York, Columbia University Press.

Ledvinka, V., Pešek, J. (2000): Praha. Dějiny českých měst. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

Lehovec, O. (1944): Prag, Eine Stadtgeographie und Heimatkunde. Volk und Reich, Praha.

Librová, E. (1965): Průzkumy bydlení v pražských sídlištích v letech 1959–1963. In: Pražský sborník historický. Tiskové a propagační středisko NVP, Praha, s. 94–116.

Lichtenberger, E. (1994): Vienna and Prague: political systems and urban development in the postwar period. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, Amsterdam, s. 91–116.

Lichtenberger, E. (1995): Internationalisierung des Immobilienmarkets und künftige Konkurrenzder Städte Wien, Budapest und Prag. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E., eds, Märkte in Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, s. 58–64.

Linhart, J., Rak, V., Voženílek, J. (1977): Sociální aspekty ekologické zónace hlavního města Prahy. Sociologický časopis 13 (1): 94–115.

Maier, K. (1998): Problems of housing estates and the case of Prague. In: Kovács, Z., Wiessner, R. eds.: Procese und Perspektiven der Stadtentvicklung in Ostmitteleuropa, Münchener GeographischeHefte 76, Passau, L.I.S. Verlag, s. 231–243.

Maier, K., Hexner, M., Kibic, K. (1998): Urban Development of Prague: History and Present Issues. Vydavatelství ČVUT, Praha, 141 s.

Mašek, A. (1970): Urbanistická koncepce aglomerace. Územní plánování. Bulletin Terplanu (2–3): 3–5.

Mášková, J., Turba, M. (1986): Vývoj obyvatelstva na území Prahy v závislosti na bytové výstavbě. In: Ryšavý, Z. ed.: Nové tendence ve vývoji osídlení Československa v posledních patnácti letech a výhled jeho dalšího vývoje. Sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění a stěhování obyvatelstva Československé demografické společnosti při ČSAV, Praha 18.–19. 9 1985, s. 144–151.

Matějů, P. (1977): Sociologické aspekty vývoje bydlení v Praze. Sociologický časopis 13 (1): 39–58.

Matějů, P. (1980): Vývoj sociálně prostorové struktury Prahy v letech 1930-1970 ve světle faktorové analýzy. Sociologický časopis 16 (4): 572–591.

Mateju, P., Vecernik, J., Jerabek, H. (1979): Social structure, spatial structure and problems of urban research: the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research 3 (2): 181–202.

Míka, Z. a kol. (1988): Dějiny Prahy v datech. Panorama, Praha, 423 s.

Moscheles, J. (1920): Prague: A geographical sketch of the town. Geographiska Annaler 2: 67–79.

Moschelesová, J. (1937): Hospodářské oblasti Velké Prahy. Sborník IV. sjezdu československých zeměpisců, s. 123–124.

Moschelesová, J. (1937): The Demographic, Social and Economic Regions of Greater Prague: AContribution to Urban Geography. Geographical Review 27 (3): 413–430.

Murdych, Z. (1980): Mapa hustoty pěší dopravy v centru města. Sborník ČSGS, 85 (4): 325–327.

Musil, J. (1960): Vývoj demografické struktury Prahy. Demografie 2: 234–249.

Musil, J. (1967): Sociologie soudobého města. Svoboda, Praha.

Musil, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E. ed.: Readings in Urban Sociology. Pergamon Press, Oxford, s. 232–259.

Musil, J. (1977b): Demografická struktura a vývoj Prahy. Sociologický časopis 13 (1): 28–38.

Musil, J. (1987): Housing Policy and the Sociospatial Structure of Cities in a Socialist Country – the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research 1: 27–36.

Musil, J. (1991): Urban System of Czechoslovakia and Future Internal Structure of Prague. Institute ofSociology. Czechoslovak Academy of Sciences, Praha, 36 s.

Musil, J. (1992): Změny městských systémů v postkomunistických společnostech střední Evropy. Sociologický časopis 28 (4): 451–462.

Musil, J. (1993): Changing urban systems in post-communist societies in Central Europe: analysis and prediction. Urban Studies 30 (6): 899–905.

Musil, J. (1997): Potential and limits of Prague's future in the context of long-term development. Czech Sociological Review 5 (1): 23–38.

Musil, J. (2001): Prague Returns to Europe. In: Ladányi, J. ed.: Poverty, Ethnicity and Spatial Change inCentral and Eastern Europe. Reader for CEU Summer University Course, Budapest, s. 144–186.

Musil, J., Illner, M. (1994): Development of Prague: Long-term Trends and Scenarios. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.: Development and Administrations of Prague. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, s. 145–170.

Musil, J., Rysavy, Z. (1983): Urban and regional processes under capitalism and socialism: a case study from Czechoslovakia. International Journal of Urban and Regional Research 7 (4): 495–527.

Musil, J., Ryšavý, Z., Velíšková, L. (1984): Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR. VÚVA, Praha, 146 s.

Novotná-Galard, A., Kratochvíl, P., eds (1992): Praha: Budoucnost Historického města. Éditions de l'Aube, Association pour la Communauté Culturelle Européenne, Paris.

Novotna-Galard, A., Kratochvil, P., eds. (1992): Prague: Avenir d'une ville historiquecapitale. Éditions de l'Aube, Association pour la Communauté Culturelle Européenne, Paris.

Ouředníček, M. (1994): Vývoj a současné změny sociálně prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, 166 s.

Ouředníček, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, s. 227–233.

Ouředníček, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy. In: Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. eds.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti. Olomouc, s. 248–257.

Ouředníček, M. (2002): Vývoj sociálně-prostorové struktury v Pražském městském regionu. Dotazníkové šetření v 75 sídlech PMR. Závěrečná zpráva pro GA UK. Praha, 16 s. (rukopis).

Ouředníček, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis 39 (2): 235–253.

Pešek, J. (1999): Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920. Documenta Pragensia Monografia 9, Praha, Scriptorium, 319 s.

Pokorný, O. (1993): Územní členění Prahy. Sborník ČGS 98 (3): 194–198.

Praha - Pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství. - Čtvrtletník, od jara 1997.

Praha: životní prostředí. IMI Praha (Institut městské informatiky hlavního města Prahy). - Ročenka, od 1993. (viz http://www.monet.cz)

Přikryl (1979): Pohyb obyvatelstva v Praze v letech 1970-1977. Sborník ČSGS, s. 324.

Ptáček, P. (1996): Suburbanizační proces v zázemí Prahy. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 104 s.

Pucher, J. (1998): Prague threatened by auto-mania. Sustainable Transport 8, Winter 1998. [published by the Institute for Transportation and Development Policy, New York]

Pucher, J. (1999): The transformation of urban transport in the Czech Republic, 1988-1998. Transport Policy 6: 225–236.

Ryšavý, Z., Link, J., Velíšková, L. (1994): Proces suburbanizace v souvislostech procesu přeměny osídlení v letech 1869-1991: Česko, Pražská aglomerace na území okresů Praha, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Kladno, Mělník. Územní plánování a urbanismus 21: 189–199.

Říha, J. K., Stefan, O., Vančura, J. (1956): Praha včerejška a zítřka. SNTL, Praha, 173 s.

Sármány-Parsons, I. (1998): Aesthetic aspects of change in urban space in Prague and Budapest during the transition. In: Enyedi, G. (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 209–231.

Simonickova, I., Sykora, L. (1997): Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles: 1997, Washington, The Urban Land Institute, s. 79–82.

Simonickova, I., Sykora, L. (1998): Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1998: Europe. Washington, The Urban Land Institute, s. 131–134.

Simpson, F. (1999): Tourist Impact in the Historic Center of Prague: Resident and Visitor Perceptionsof the Historic Built Environment. Geographical Journal 165 (2): 173–183.

Simpson, F., Chapman, M. (1999): Comparison of urban governance and planning policy. Eastlooking West. Cities 16 (5): 353–364.

Sociologický časopis č. 1/1977. Monotematické číslo věnované Praze.

Statistický bulletin. ČSÚ, Městská statistická správa v hl. m. Praze, Praha.

Surazska, W. (1996): Transition to democracy and the fragmentation of a city: four cases of Central European capitals. Political Geography 15 (5): 365–381.

Sýkora, L. (1993): City in Transition: The Role of Rent Gaps in Prague´s Revitalization. Tijdschrift voorEconomische en Sociale Geografie 84 (4): 281–293.

Sýkora, L. (1994): Local urban restructuring as a mirror of globalization processes: Prague in 1990s. Urban Studies 31 (7): 1149–1166.

Sýkora, L. (1995): Metropolises in transition, metropolises in competition: globalization of Central European cities and their integration into European urban network. In: Urban Utopias: New Tools for the Rennaisance of the City in Europe. European Conference Proceedings - CD-ROM.Berlin, TVVF, s. 595–619.

Sýkora, L. (1995): Prague. In: Berry, J., McGreal, S. (eds.): European Cities, Planning Systems andProperty Markets. E & FN Spon, London, s. 321–344.

Sýkora, L. (1996): Economic and Social Restructuring and Gentrification in Prague. Acta FacultatisRerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 37: 71–81.

Sýkora, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kolektiv: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, s. 361–394.

Sýkora, L. (1997): Územně-správní členění hlavního města Prahy. Geografické rozhledy 7 (1): 8–11.

Sykora, L. (1997): Prague: mutations économiques et sociales. Le courrier des pays de l´Est - UneEurope centrale et orientale en mouvement. Mensuel 416 (janvier-février): 24–39.

Sykora, L. (1998): Commercial property development in Budapest, Prague and Warsaw. In: Enyedi, G. (ed.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest, Akademiai Kiado, s. 109–136

Sykora, L. (1999): Processes of socio-spatial differentiation in post-communist Prague. Housing Studies 14 (5): 679–701.

Sýkora, L. (1999): Proměny vnitřní prostorové struktury postkomunistické Prahy. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXII - Folia Geographica  3: 98–103.

Sykora, L. (1999): Veränderungen in der Stadtraumstruktur von Prag und Brünn. Raum 36 (Dezember): 19–21.

Sýkora, L. (1999): Changes in the Internal Spatial Structure of Post-communist Prague. GeoJournal 49 (1): 79–89.

Sýkora, L. (2001): Živelná urbanizace příměstské krajiny a její ekonomické, sociální a environmentální důsledky. Environmentální aspekty podnikání 1: 25–27.

Sykora, L., Cermak, Z. (1998): City growth and migration patterns in the context of ´communist´ and ´transitory´ periods in Prague´s urban development. Espace, Populations, Sociétés 1998–3, s. 405–416.

Sykora, L., Simonickova, I. (1995): Auf dem Weg zu einem Immobilienmarkt: Prag in derkommunistischen Ara und in den fruhen 90er Jahren. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E. (eds.): Marktein Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa. Bohlau Verlag, Wien-Koln-Weimar, s. 65–82.

Sykora, L., Simonickova, I. (1996): The development of  the commercial property market andits impact on urban development in the context of transition from a command to a market economy: thecase of the Czech Republic and Prague. EMERGO - Journal of Transforming Economies and Societies 3 (3): 74–88.

Sykora, L., Stepanek, V. (1992): Prague. Cities 9 (2): 91–100.

Sýkora, L., Šimoníčková, I. (1994): From Totalitarian Urban Managerialism to a Liberalized Real EstateMarket: Prague´s Transformation in the Early 1990´s. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.:Development and Administration of Prague, Amsterdam, s. 47–72.

Sykorova, I., Sykora, L. (1999): Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1999: Europe. Washington, The Urban Land Institute, s. 113–116.

Terplan (1986): Koncepce urbanizace. Úprava hranic sídelních regionálních aglomerací a městských regionů v ČSR, 28 s.

Terplan (1988): Koncepce urbanizace. Vymezení SRA a MR v ČSR. Studijní materiál. 6 s.

Terplan (1993): Podklad pro prognózní úkol k územní prognóze (VÚC) Pražského metropolitního regionu, 75 s.

Tkáč, G. (1999): Pražská kulturní zařízení. Sociologický časopis 35 (2): 219–231.

Ullrich, Z. ed. (1938): Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. Revue Sociologie a sociální problémy. Karlova Universita, Praha, 335 s.

ÚRM (1994): Praha 2010. 1. část - Problémy Prahy. Útvar rozvoje hl. města Prahy a Technický magazín T94.

ÚRM (1994): Praha 2010. 2. část - Město na křižovatce. ÚRM Prahy a Technický magazín T94.

ÚRM (1994): Praha budoucnosti. Cesta ke strategii. Útvar rozvoje hl. města Prahy a Technický magazín T96.

ÚRM (1995): Výsledky sčítání v urbanistických obvodech. Praha 1991. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy - Úsek strategických koncepcí.

ÚRM (2000): Strategický plán hlavního města Prahy. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy – Úsek strategických koncepcí. 108 s.

Územní plánování a urbanismus XXI, 3–4, 1994 – Praha a pražský metropolitní region

Územní plánování a urbanismus XXIII, 1, 1996 – Územní plán hl. m. Prahy

Vorauer, K. (1999): Samten, nicht sanft - die Transformation Prags. Geographische Rundschau 51 (10): 535-541.

Votrubec, C. (1959): Zanikání nouzových kolonií na území Prahy. Příspěvek k zeměpisu velkoměsta. Sborník Československé společnosti zeměpisné 64 (1): 6-12.

Votrubec, C. (1965): Praha – zeměpis velkoměsta. SPN, Praha, 243 s.

Vrána (1975): Sídelně zeměpisná struktura Prahy. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, s. 93.

Weclawowicz, G. (1992): The Socio-spatial Structure of the Socialist Cities in East-central Europe. The Case of Poland, Czechoslovakia and Hungary. In: Lando, F. ed.: Urban and Rural Geography. Papersfrom 6th Italian-Polish Geographical Seminar, September 15.–23., 1990, University of Venice, s. 129–140.

Weclawowicz, G. (1998): Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw. In: Enyedi, G. ed.: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 55–66.