Informace o stránkách
Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]

1. Proč a jak vznikla tato stránka

Tyto stránky jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií. Jejím účelem je především rozšíření možností, které pro výuku mineralogie poskytují stávající učebnice Přírodopisu pro druhý stupeň. Rozsah látky je ovšem často překročen, proto mohou stránku využívat i studenti a pedagogové volitelného či nepovinného předmětu Geologie na vyšším stupni gymnázia, účastníci příslušných kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. Inspiraci tu mohou také načerpat učitelé prvního stupně nebo vedoucí zájmových kroužků a samozřejmě i širší veřejnost.

Při výběru minerálů pro fotografie bylo zhodnoceno bohaté zázemí, které poskytuje Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Preferována byla výuková demonstrační sbírka. Ukázky v ní uložené se totiž většinou blíží vzorkům, které jsou dnes na příslušných lokalitách nalézány. V některých případech však byly použity i minerály z Mineralogického muzea ústavu. Některé snímky dosud nejsou v přiměřené kvalitě (vyskytly se zejména problémy s odstíny modré), ale budou postupně nahrazovány lepšími.

Stránka vznikla s podporou grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 1799/00. Její podoba samozřejmě není konečná - bude dále dopracovávána a rozvíjena. V tomto směru předpokládáme spolupráci uživatelů, kteří nám mohou prostřednictvím stránky zaslat své náměty a připomínky.


2. Stručný průvodce stránkou

Úvodní menu rozděluje stránku do deseti základních okruhů:

1) Co to je minerál
Tento oddíl je úvodem do "studia" minerálů; je zde definován minerál a hornina.

2) Tvary krystalů
Kapitola seznamuje s pojmy jako krystal, krystalová struktura. Jsou zde také charakterizovány krystalové soustavy. Další pojmy se týkají vzhledu krystalů a jejich vlastností napomáhajících k identifikaci minerálů.

3) Vlastnosti
Tato kapitola seznamuje zájemce s fyzikálními a některými chemickými vlastnostmi minerálů. Důraz je položen na ty, které mají zásadní význam pro identifikaci.

4) Přehled minerálů
Tento oddíl přináší pro každý minerál tabuli s charakteristikou (obecně: chemické složení, krystalová soustava, vzhled, fyzikální popř. chemické vlastnosti, vznik, výskyt, použití) a fotografiemi. Tabule jsou doplněny pérovkami krystalových tvarů, v některých případech je znázorněna i krystalová struktura.

5) Mineralogický systém
Kapitola seznamuje se základním členěním Strunzova mineralogického systému, stručně charakterizuje jednotlivé třídy a nabízí příklady minerálů, které do nich patří. Kliknutím na název minerálu se vyvolá příslušná tabule s  charakteristikou minerálu a jeho fotografiemi podle oddílu 4.

6) Vznik minerálů a ložisek
Kapitola poskytuje alespoň základní informace o způsobech vzniku minerálů v přírodě, popř. o možnostech jejich akumulace do ložisek nerostných surovin.

7) Mapa lokalit
V mapě České republiky jsou vyznačeny lokality minerálů, které jsou zmiňovány v textu stránky popř. u obrázků.

8) Hry
Zde jsou umístěny náměty her, rozvíjejících mineralogické vzdělání mladších dětí. Inspiraci tu mohou najít zejména učitelé prvního stupně, vedoucí geologických či přírodovědných kroužků, oddílů Junáka apod.

9) Odkazy
Odkazy uvádějí adresy zajímavých www stránek s blízkou tématikou, umístěných na jiných serverech.

10) Rejstřík
Umožňuje orientaci a vyhledávání na těchto stránkách. Hesla jsou řazena abecedně a jsou rozčleněna do tří oddílů: minerály, lokality a ostatní. Poslední oddíl představuje věcný rejstřík pojmů nespadajících do žádného z předchozích oddílů.


3. Stránku připravili:

Vlasta Chadimová, Mgr. Marek Chvátal, Mgr. Jiří Kühn a RNDr. Dobroslav Matějka
(Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2)


4. Napište nám…

Jakékoliv Vaše dotazy, návrhy a připomínky přivítáme na adrese: matejka@natur.cuni.cz


Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze