David Masin - teaching Matematické modelování v geomechanice I

Doporučená literatura:
Herle, I. (2003). Základy matematického modelování v geomechanice. Karolinum, Praha.
Šejnoha, M., Janda, T., Pruška, J. a Brouček, M. (2015). Metoda konečných prvků v geomechanice: Teoretické základy a Inženýrské aplikace. České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT.

Přednášky ke stažení (verze pro tisk):

1. část
 • úvod
 • základy tenzorového počtu
 • pojem kontinua
 • napětí
 • malá přetvoření
 • velká přetvoření

  2. část
 • shrnutí chování zemin
 • úvod do konstitučního modelování
 • konstituční modely
  - pružnost,
  - ideální plasticita, Mohr-Coulombův model
  - plasticita se zpevněním, model Cam jílu
  - hypoplasticita
  - reologické modely

  3. část
 • Výstavba matematického modelu
 • Numerické metody
  - metoda sítí
  - metoda konečných prvků
 • Modely diskontinua, metoda oddělěných prvků

  4. část
 • Numerické modelování tunelu raženého Novou rakouskou tunelovací metodou
  - Modelování 3D efektů ve 2D
  - Stanovení počátečních a okrajových podmínek, diskretizace
  - Výběr a kalibrace konstitučního modelu
  - Vliv konstitučního modelu na vypočtené výsledky

  5. část
 • Konstituční modelování nestandardních materiálů
  - Pokročilé konstituční modely, hypoplasticita
  - Modelování "strukturovaných" materiálů: zeminy cementované, zeminy s dvojí pórovitostí
  - Základy mechaniky nenasycených zemin, Barcelona basic model


  Experimentální data pro kalibraci konstitučních modelů. , MCh, AK, MP, MS.

  Matematické modelování v aplikované geologii

  Přednášky ke stažení:

  1. část
 • matematické základy

  2. část
 • konstituční modelování

  3. část
 • Numerické metody


  Mechanika zemin a numerické modelování v geomechanice

  Přednáška pro studenty 2. ročníku geologie na PřFUK, verze pro tisk


  .