Povodně v krajině

Garant přednášky: 
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 
 

Aktuality

Struktura přednášky
Studijní podklady
Zkouška
Základní informace
Doporučená literatura
 

Zpět


AktualityVýuka začíná 3.10. 2012, přednášky běží v posluchárně Z1 od 14:50
 


Program přednášky

 
Týden Program
1. Povodňové riziko, typologie povodní, extrémní povodně v Evropě a ČR (Langhammer)
2. Regionalizace povodňového zatížení v ČR (Hladný, Čekal) 
3. Hydrologická prognóza povodní (Daňhelka)
4. Hodnocení povodňových událostí (Jeníček)
5. Využití údajů o historických povodních pro účely hydroprognózy (Vlasák)
6. Změny srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech (Kliment, Matoušková)
7. Retence vody v pramenných oblastech (Janský)
8. Vliv úprav koryt toků a údolní nivy na průběh a následky povodní (Langhammer)
9. Vliv údolní nivy na retenci a transformaci odtoku při povodni (Janský)
10. Vliv povodní na sukcesní a invazní procesy v nivě (Matějček)
11. Geomorfologické změny v korytech toků a nivě v důsledku povodní (Hartvich, Křížek)
12. Integrovaná protipovodňová ochrana (Janský) 
13. Analýza povodňových následků a škod (Langhammer)Studijní podklady

Prezentace z přednášek
Prezentace z přednášek v podobě pdf souborů budou postupně zveřeňovány na této webové stránce..

Doporučená literatura
Pro základní i doplňující informace z oboru doporučujeme následující tituly:
 Zkouška

Termíny zkoušky a zápis na zkoušku
Termíny zkoušky jsou zveřejněny výhradně ve studijním informačním systému PřF UK (SIS) na stránkách https://is.cuni.cz/studium/login.php
Zde je také možný zápis na jednotlivé termíny zkoušky.


Základní informace


Garant přednášky
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (langhamr@natur.cuni.cz)

Kód
MZ330P33

Anotace přednášky

Přednáška, určená pro studenty magisterského a doktorského studia fyzické geografie a geoekologie má za cíl seznámit posluchače se základními principy analýzy povodňového rizika a současnými přístupy k ochraně před povodněmi, zejména s ohledem na možnosti využití přirozeného retenčního potenciálu krajiny.
V rámci přednášky jsou představeny základní metody pro analýzu a modelování povodňového rizika v jednotlivých fázích a zónách vývoje povodní. Posluchači jsou seznámeni s možnostmi a technikami pro kvantitativní hydrologické předpovědi povodňových situací, geostatistické techniky analýzy povodní a využití historických dat pro hydrologické předpovědi.
Hlavní část přednášky je zaměřena na hlavní funkční zóny vývoje povodně. Představeny jsou současné poznatky a výzkumné metody využívané pro analýzu a kvantifikaci retenčního a transformačního potenciálu krajiny i vlivu změn koryt toků a údolní nivy na průběh a následky povodní. Hodnoceny jsou aspekty hydrologické, krajinně ekologické, pedologické i geomorfologické.
Závěrečný blok přednášek je věnován problematice integrované protipovodňové ochrany, současným přístupům k protipovodňové ochraně v ČR a zahraničí i problematice analýzy a modelování povodňových škod.
 
 

Přednášející
doc. RNDr. Langhammer, Ph.D., garant přednášky
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Ing. Josef Hladný, CSc. (ČHMÚ Praha)
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ Praha)
RNDr. Tomáš Vlasák, Ph.D. (ČHMÚ České Budějovice)
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 

Rozsah
2/0, Zk, Z; 3 kredity
 

Místo konání v ZS 2012/13
Albertov 6, posluchárna Z1
středa 14:50-16:20


Doporučená literatura


 

Aktualizace 6.1.2013Zpět


(C) Jakub Langhammer, 2013