headerphoto


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010

O projektu: vstupní data

Údaje o klíšťatech a nemocnosti
K získání hodnoty rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou na stanoveném území by bylo zapotřebí provést na něm pozemní sběr klíšťat, určit hustotu jejich výskytu a kolik z nich je nositeli viru encefalitidy. To lze provést na několika vybraných lokalitách, ale nikoliv na území celé republiky.

Za údaj vyjadřující nepřímo míru rizika byla použity statistické počty onemocnění klíšťovou encefalitidou. Státním zdravotním ústavem byla poskytnuta data o průměrné roční relativní nemocnosti rezidentů na území každé obce s rozšířenou působností za posledních 10 let. Těchto území je v ČR celkem 206 s průměrnou velikostí 380 čtverečních km.

Zkoumané nevegetační parametry
Možná souvislost s výskytem onemocnění byla zkoumána i u vybraných nevegetačních veličin, kterými byly:

 1. roční průměrné hodnoty srážek za 10 let na ploše ČR s rozlišením 500 m (zdroj ČHMÚ)
 2. počet dní v roce s teplotou nad 10°C za 10 let s rozlišením 500 m (zdroj ČHMÚ)
 3. roční průměrné hodnoty teploty za 10 let na ploše ČR s rozlišením 500 m (zdroj ČHMÚ)
 4. počty odstřelu zvěře na území obce s rozšířenou působností (zdroj Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti):
  a) srnčí
  b) černá zvěř
  c) jelení
  d) kachna
  e) mufloní zvěř
  f) zajíc.


Družicová data

Metoda určení typů lesního porostu s vazbou na hodnoty nemocnosti bylo založeno na analýze dat vyjadřující intenzitu slunečního záření odraženého od lesního porostu naměřených v šesti různých spektrálních oblastech družicí Landsat. Každá hodnota je pořízena z plochy o velikosti 30 x 30 m a dohromady souvisle pokrývají celé území České republiky. Data byla pořízena odděleně v různých termínech po scénách, každá o velikosti 185 km x 170 km. Pro pokrytí území celého státu bylo zapotřebí získat údaje z devíti scén nebo jejich částí.