Úvod

Granty udělované v rámci Česko-norského výzkumného programu ve správě Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy České republiky finančně podporují rozvoj v různých programových oblastech na základě vědecké spolupráce mezi Českou republikou a kooperujícím partnery z Norského království. Tento konkrétní grantový projekt s názvem „Fosfinové ligandy pro reakce vzniku C-C vazeb šetrné k životnímu prostředí“ (akronym ENVIPHOS, kód projektu 7F14392) je zaměřen na vývoj nových efektivních katalyzátorů pro prakticky významné reakce a jako takový spadá do programové oblasti Ochrana a management životního prostředí.

Základní motivace tohoto projektu reflektuje velkou pozornost, která je v současné době věnována vývoji efektivních kovy katalyzovaných organických reakcí, na kterých je založena syntéza významných chemických sloučenin v výzkumných laboratořích i v průmyslu. Jako hlavní cíle v této oblasti lze spatřovat design nových reakcí, zvyšování efektivity známých a prakticky využívaných procesů a zejména snižování jejich možného negativního dopadu na životní prostředí. Cílem tohoto projektu je proto design, syntéza a testování nových polárních fosfinových ligands, které by bylo možné využívat v palladiem-katalyzovaných organických reakcích vedoucích ke vzniku nových vazeb C–C. Tento přístup by měl pomoci ke snížení množství produkovaného odpadu a snížení spotřeby energie díky zvýšené efektivnosti katalyzotavného procesu a především omezení množství používaných nebezpečných organických rozpouštědel.

Projekt staví na synergii mezi teoretickými přístupy ke studiu chemických reakcí a predikci vlastností reakčních intermediátů a produktů a konvenčního syntetického přístupu, které představují dlouhodobé výzkumné aktivity participujících laboratoří na Univerzitě v Bergenu a na Univerzitě Karlově v Praze. Projekt je koncipován jako úvodní studie zakotvená v úspěšném předcházejícím výzkumu obou spolupracujících týmů. Jako takový může otevřít nové výzkumné směry a položit základ budoucí spolupráce týmů, které se na řešení projektu podílejí.