O projektu

Základní motivace tohoto projektu reflektuje velkou pozornost, která je v současné době věnována vývoji efektivních kovy katalyzovaných organických reakcí, na kterých je založena syntéza významných chemických sloučenin v výzkumných laboratořích i v průmyslu. Jako hlavní cíle v této oblasti lze spatřovat design nových reakcí, zvyšování efektivity známých a prakticky využívaných procesů a zejména snižování jejich možného negativního dopadu na životní prostředí. Cílem tohoto projektu je proto design, syntéza a testování nových polárních fosfinových ligands, které by bylo možné využívat v palladiem-katalyzovaných organických reakcích vedoucích ke vzniku nových vazeb C–C. Tento přístup by měl pomoci ke snížení množství produkovaného odpadu a snížení spotřeby energie díky zvýšené efektivnosti katalyzotavného procesu a především omezení množství používaných nebezpečných organických rozpouštědel. Projekt staví na synergii mezi teoretickými přístupy ke studiu chemických reakcí a predikci vlastností reakčních intermediátů a produktů a konvenčního syntetického přístupu, které představují dlouhodobé výzkumné aktivity participujících laboratoří na Univerzitě v Bergenu a na Univerzitě Karlově v Praze.

Hlavním cílem tohoto bilaterálního projektu je vývoj aktivních katalyzátorů pro prakticky významné C–C spojovací reakce pomocí kombinace teoretických výpočtů (predikce) a standardního designu ligandů. Navrhované a připravované ligands by měly zvýšit efektivitu katalytických systémů z nich odvozených a umožnit jejich aplikace ve vodě a vodných směsích, které méně zatěžují životní prostředí.


Schema 1

I přes pozdější zahájení oba spolupracující týmy postupují v řešení projektu. Díky náskoku danému dlouholetou zkušeností a aktivním působením v dané oblasti se členům českého týmu podařilo připravit sérii látek, které mohou sloužit jako modelové sloučeniny i cílové ligands (viz obrázek 1). Norští partneři se zatím intenzívně věnovali implementaci těchto specifických cílových sloučenin do jejich původního heuristického výpočetního modelu pro optimalizaci struktur ligands.


Obrázek 1