Domů

Facebook

Aktuality

Webový portál Suburbanizace.cz zůstává i nadále publikačně aktivní. Na webovém portálu Suburbanizace.cz naleznete během roku vybrané konkrétní výstupy projektu Suburbanizace. Dále můžete na webový portál zasílat i své publikační příspěvky. 

 

V roce 2013 byla vydána kniha se suburbanizační tématikou:  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013):  Sub Urbs: krajina, sídla a lidé.  Academia, Praha, 200 s.   Obsah ke stažení  zde .


Projekt Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí (MŽP - SP/4i5/212/07) byl ukončen k 31.12.2011. 

 

V roce 2011 byla ukončena práce na těchto dílčích cílech:

 

Dílčí cíl 06: Vytvořit seznam a metodiku sběru indikátorů pro monitorování velikosti, intenzity a dopadů suburbánního rozvoje na životní prostředí

 • Možnosti sledování suburbanizace v České republice: nejdůležitější oblasti monitoringu a klíčové datové zdroje

RNDr. Jakub Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, prosinec 2011 .

Text obsahuje diskusi možností monitoringu procesu suburbanizace a  návrhy vhodných datových výstupů použitelných jako zdroje vstupních informací pro průběžný a efektivní monitoring suburbanizace.

 

 • Seznam vhodných indikátorů pro měření suburbanizace v kontextu České republiky.

RNDr. Jakub Novák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, prosinec 2011.

Text obsahuje sadu ukazatelů rozdělených do několika tematických bloků, které mohou sloužit k monitoringu různých aspektů suburbanizace. Součástí seznamu ukazatelů je jejich definice a uvedení zdrojů dat, které jsou pro jejich výpočet v České republice dostupné. K řadě ukazatelů jsou dále přidány odkazy na využití v jiných státech či ukázky výsledků jejich aplikace v České republice. Cílem předkládaného seznamu není představit ideální systém indikátorů, jež by bylo možné využít pro dokonalý monitoring suburbanizace a jejích důsledků bez ohledu na existující datové zdroje a možnosti pořizování nových datových sad. Naopak velký důraz je kladen na periodickou proveditelnost výpočtu jednotlivých ukazatelů v kontextu dostupné datové základy s omezenou možností dílčích změn ve formě zpracování zdrojových dat, nebo v systému jejich distribuce mezi různými organizacemi veřejné správy.
 
 •   Urban sprawl v České republice: definice a operacionalizace měření

Martin Ouředníček, Univerzita Karlova v Praze, říjen 2010.

Text konfrontuje obsahovou náplň a definici pojmu urban sprawl, která je uplatňována v severoamerickém kontextu se situací v České republice. Definuje klíčové znaky urban sprawl pro český kontext (rozptýlenost zástavby a nízká propojenost s intravilánem sídla) a navrhuje možnosti její operacionalizace. Text představuje významný krok pro hodnocení morfologických atributů rezidenční suburbanizace a identifikace oblastí, kde dochází k urban sprawl v České republice. Text byl využit při diskusi v rámci meziresortní skupiny zaměřené právě na problematiku urban sprawl (MŽP 2009‐2011).

 

 •   Rešerše způsobu monitoringu suburbanizace a jejich důsledků v zahraničí

Mareš, J., Novák, J. (2012 v tisku): Měření rozsahu a formy suburbanizace. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub Urbs. Academia Praha.

Uvedený text se nezaměřuje na rešerši vědeckých studií, které se problematikou měření hodnocení funkční systémů plošného monitoringu napojených na veřejné instituce s důrazem na periodicky aktualizované ukazatele. Vedle přehledu využívaných ukazatelů jsou diskutovány datové zdroje a instituce, které výsledné ukazatele publikují (s ohledem na jejich pozici ve veřejné správě - univerzity, statistické úřady, ministerstva, regionální samosprávy apod.). Konfrontace praxe v zahraničí se situací v České republice umožnila také formulovat zásadní doporučení směřující ke zpuštění efektivního systému monitoringu suburbanizace a jejích důsledků v České republice.

 

 • Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice

Martin Ouředníček, Jakub Novák, Petra Špačková, Univerzita Karlova v Praze, prosinec 2011.

Metodika umožnila velmi precizně vymezit území (obce), ve kterých k suburbanizaci dochází. Za tímto účelem byla kombinována migrační data ve formě proudů stěhování mezi jednotlivými obcemi a informace o intenzitě nové bytové výstavby. Suburbanizované obce byly dále rozděleny do několika kategorií (zón) na základě intenzity suburbanizačních procesů, které se na jejich území odehrávají.

 

 • Metodika sledování rozsahu komerční suburbanizace v České republice

Tomáš Chuman, Dušan Romportl, Univerzita Karlova v Praze, prosinec 2011.

Metodika, která s ohledem na rozdílnou povahu procesu byla zpracována s využitím odlišné datové základny, než je tomu v případě rezidenční suburbanizace. Za účelem hodnocení rozsahu a intenzity komerční suburbanizace byla využita změnová databáze CORINE Land Cover v kombinaci s prostorovým modelem časové dostupnosti velkých měst automobilovou dopravou. Obdobně jako v případě rezidenční suburbanizace byly oblasti komerční suburbanizace rozděleny do tří kategorií podle významu procesu.

 

 • Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat dálkového průzkumu Země

Kupková, L.,  Ouředníček, M. (2012 v tisku): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat dálkového průzkumu Země. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub Urbs. Academia Praha.

Text prezentuje obsáhlou studii možností využití dat dálkového průzkumu země při monitoringu suburbanizace. Potenciál dat dálkového průzkumu země a metodika jejich zpracování je prověřena v empirické studii na vzorku 7 obcí ve východním zázemí Prahy. Byla přitom využita upravená legenda využívaná v projektu CORINE.

 

Dílčí cíl 07: Navrhnout opatření pro prevenci a zmírnění negativních důsledků suburbánního rozvoje

Výsledkem dílčího cíle DC07 je navržení konkrétních opatření (nástrojů) pro prevenci a zmírnění negativních důsledků suburbánního rozvoje. Návrh nástrojů byl vytvořen na základě dlouhodobé práce na předcházejících dílčích cílech projektu a je ovlivněn zkušenostmi z průběhu řešení projektu, studia literatury, empirických terénních šetření i rozhovory a diskuzemi s aktéry suburbánního rozvoje.

 

Hlavní snahou autorů bylo navrhnout opatření, která by splňovala především kritéria reálné proveditelnosti v podmínkách současné České republiky a která by měla prokazatelné dopady na prevenci nebo zmírnění negativních dopadů suburbánního rozvoje. Doporučení jsou proto cílena na konkrétní aktéry/instituce, které mohou k navrženým opatřením zaujmout určité stanovisko, opatření odmítnout, vylepšit nebo doplnit a v ideálním případě v kooperaci s výzkumným týmem i realizovat.

 

Doporučení jsou strukturována do následujících pěti tematických okruhů:

1.    Vzdělávání, osvěta, výměna zkušeností, metodická podpora

2.    Monitoring na národní úrovni

3.    Výklad legislativy a kontrola v procesu plánování a realizace výstavby

4.    Rozhodování a plánovaní na nadlokální úrovni

5.    Rozhodování na lokální úrovni a život po výstavbě

 

Jednotlivá doporučení vždy obsahují stručný popis, specifikaci instituce, která může dané doporučení realizovat (resp. měla by být za jeho realizaci zodpovědná), možné bariéry a rizika, která by bránila uskutečnění doporučení, stanovení obtížnosti jejich provedení a potenciálu pro zmírnění negativních důsledků suburbanizace.

 

Dílčí cíl 08: Prezentovat a zpřístupnit výsledky výzkumu k využití v praxi

 

 • Ústředním tématem časopisu Geografické rozhledy 20/3 (únoru 2011) je proces suburbanizace. Této problematice se v tomto čísle věnují níže uvedené příspěvky:  

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2011): Suburbanizace a její vliv na přírodní prostředí. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 22-23.

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ P.: Suburbanizace z ptačí perspektivy. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 32-33.

NOVÁK, J., (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 8-9.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 24-25.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 2-5.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 6-7.

 

 • Byly publikovány 2 články v impaktovaném časopise :

Novák, J., Netrdová, P. (2011) : Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (4): 717-744. ISSN 0038-0288.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M.: Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites . Cities, doi: 10.1016/j.cities.2011.09.002. 

 

 • V nakladatelství Karolinum vyšel Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky.

Celkem je problematice suburbanizace věnováno v atlasu více než 20 map. Atlas byl vydán v česko/anglické verzi. Mapy atlasu jsou vybaveny analytickým textem, grafy a tabulkami. Atlas byl recenzován dvěma českými a dvěma zahraničními nezávislými oponenty.

Citace atlasu: OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky /Atlas of Socio-spatial Differentation of the Czech Republic. Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN 9788024618890.

 

BENÁČKOVÁ, K. (2011): Proces suburbanizace, demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy: případová studie Mukařovska. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
HAVEL, P., CHUMAN, T. (2011): Zábor půd komerční výstavbou podél dálnice D1. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
KOLOUŠEK, P. (2011): Nové koncentrace pracovních příležitostí v zázemí Prahy. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
KUPKOVÁ, L. (2011): Analýza vývoje suburbanizace na základě dat DPZ v obci Květnice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
NOVOTNÝ, L. (2011): Regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
POTŮČKOVÁ, M. (2011): Analýza vývoje suburbanizace na základě dat DPZ v obci Průhonice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
TÓTH, V. (2011): Vývoj suburbanizácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava v rokoch 1995 až 2009. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
ŠVEDA, M. (2011): Bytová výstavba v zázemí Bratislavy. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803‐8239
 • Mediální výstupy :
 • Školení a semináře :

OUŘEDNÍČEK, M., FEŘTROVÁ, M. (2011): Konzultace územního rozvoje obce Karlík. Karlík.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: pohled sociálního geografa. ČGS České Budějovice, listopad 2011.