Domů

Facebook

Výstupy

 

Hlavní výstupy:

 

Kniha: 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 200 sObsah ke stažení zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 96 s

 

Webový portál:

Suburbanizace.cz

 

Výstava: 
Suburbanizace.cz,...bydlím v satelitním městečku (k zapůjčení v Geografické knihovně)

 

Články:

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2011): Suburbanizace a její vliv na přírodní prostředí. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 22-23.

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ P.: Suburbanizace z ptačí perspektivy. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 32-33.

NOVÁK, J., (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 8-9.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 24-25.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 2-5.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 6-7.

NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011) : Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (4): 717-744. ISSN 0038-0288.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, 29, č. 5, s. 341-349. 

 


Rok 2010


V roce 2010 byla ukončena práce na dílčích cílech DC04 a DC05:
Hlavním výstupem DC04 je 12 případových studií rezidenční a komerční suburbanizace. V současné době je dokončeno 7 případových studií obcí ( Mikulovice - Pardubice , Bradlec - Mladá Boleslav, Letkov - Plzeň, Hlušovice - Olomouc, Dolany - Olomouc, Čeladná - Ostrava, Srubec - České Budějovice). Do konce roku (prosinec 2010) budou dokončeny další 3 případové studie tykající se rezidenční suburbanizace ( Jesenice , Dolní Břežany a Litvínovice ) a 2 případové studie věnující se problematice komerční suburbanizaci ( Čestlice a Modletice-Jažlovice ).


V rámci DC05 byla realizována institucionální analýza suburbánního rozvoje, které spočívala ve zmapování průběhu a mechanismů nové suburbánní výstavby a v identifikaci klíčových rolí aktérů, kteří do něj zasahují. Celkem bylo provedeno 45 rozhovorů s klíčovými aktéry suburbánního rozvoje (viz tabulka). Při zpracování tohoto dílčího cíle byl kladen důraz na analýzu reálně probíhajících postupů , tj. na analýzu de facto nikoli de jure . Rozpory mezi realitou procesu nové výstavby a existujícím institucionálně-regulačním rámcem pomohly nalézt slabá místa regulačních mechanismů.

 

Tabulka: Provedené rozhovory v rámci institucionální analýzy suburbánního rozvoje

  Typ aktéra                                                                            Počet provedených rozhovorů
 Odbor životního prostředí krajského úřadu  5
 Odbor územního plánování krajského úřadu  6
 Pořizovatel územního plánu  3
 Úřad ORP, vyjímání ze ZPF  4
 Stavební úřad  5
 Územní plánovač  5
 Starosta   6
 Developer  6
 Občanské sdružení  2
 Ostatní   3
 Celkem                                                                                         45

 

 

 
Publikace:

 • PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M.: Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanities (v recenzním řízení v časopisu Cities)

 

Odborné výstupy prezentované na konferencích:

 • OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P.: Human capital and local development: rural and suburban examples from the Czech republic. RGS-IBG Annual International Conference, (Londýn, 1.-3.9. 2010)
 • PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M.: Suburban migration flows and their demographic consequences in the Czech Republic. Mezinárodní konference: Repositioning Europe in an era of global transformation (Vídeň, 15-17.2010)
 • KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I.: Suburbanization impacts on landscape in Czechia: land use/cover change as an indicator. Regionální konference IGU (Tel Aviv, 12.-16.7.2010).
 • KUPKOVÁ, L., BROMOVÁ, P.: Land cover changes in Prague hinterland caused by suburbanization. Mezinárodní konference: Land use and land cover changes in a globalised World (Praha, 28.6.-1.7.2010)

 

Semináře:

 • OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Suburbanizace a vývoj osídlení v Česku. Přednáška pro Centrum zdravé zvědavosti, KC Vltavská, Praha, 5.5. 2010.
 • OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Suburbanizace - problém Prahy nebo Středočeského kraje. Přednáška v rámci projektu 5P (Program pro pedagogy přírodovědných předmětů), Praha, 19.11. 2010.

 

Publikace na webu Suburbanizace.cz:

 • HRUŠKOVÁ, T. (2010): Pohled tří generací na život v městské části Praha - Kunratice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • KARÁSEK, M. (2010): Vývoj obyvatelstva vybraných metropolitních areálů v transformačním období. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • PISKÁČKOVÁ, Z. (2010): Budoucí kapacity základního školství na úrovni obce v suburbánním pásmu Prahy: případová studie obce Šestajovice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • PERGL, O., NOVÁK, J. (2010): Dopravní chování obyvatel suburbií - případová studie Jesenice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2010): Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239.
 • VOSLAŘOVÁ, K., PULDOVÁ, P. (2010): Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239
 • HÜNDL, V. (2010): Výzkum spokojenosti s bydlením v MČ Praha 22. www. suburbanizace.cz , ISSN 1803-8239

Výsledky výzkumu v rámci projektu byly rozsáhle využity v habilitační práci řešitele předložené na Univerzitě Karlově. V habilitační práci je zvýrazněno poděkování projektu. Habilitační práce byla úspěšně obhájena na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 11.11. 2010

 • OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu. Habilitační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 

Webový portál "Suburbanizace.cz"

Webový portál Suburbanizace.cz byl vytvořen v roce 2008. Slouží pro prezentaci a zpřístupnění výsledků výzkumu. Webovému portál bylo uděleno ISSN 1803-8239. Portál je pravidelně archivován Národní knihovnou ČR v projektu Webarchiv.cz

 V současné době webové stránky Suburbanizace.cz překonaly hranici 15 000 přístupů. Nově byla v roce 2010 na webovém portálu vytvořena sekce tzv. working papers (sekce analýzy). Příspěvky v této sekci mají jednotný design a rozšířený obsah na 5-12 normostran. V druhé polovině roku byla na webu Suburbanizace.cz zveřejněna a pomocí e-mailové pošty rozeslána publikační výzva . Na publikační výzvu odpovědělo již několik zájemců, kteří hodlají přispět na webový portál novými náměty z různých vědních oborů. 

 


Rok 2009

 

V roce 2009 byla ukončena práce na dílčích cílech DC02 a DC03:

 

Hlavním výstupem DC02 je soubor map zařazených do Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky mapující rozsah a intenzitu rezidenční a komerční suburbanizace v České republice v transformačním období s využitím datové základny o migraci, dokončených bytech, databáze CORINE LandCover a databáze land use (LUCC).

 

Hlavním výstupem DC03 jsou vymezené zóny suburbanizace kolem velkých českých měst (s populační velikostí 10 tis. obyvatel a více a získána data, s pomocí nichž bude sledován dopad suburbanizace na demografickou strukturu obyvatelstva, požadavky na technickou a sociální infrastrukturu obcí, nárůst dopravy, změny ve financování obcí, land use a změny prostorové struktury krajiny.

 

Odborné výstupy byly prezentovány v příspěvcích publikovaných v editované knize a ve sbornících z konferencí

 • Chuman, T., Romportl, D. (2009): Změny krajinného pokryvu - suburbanizace (1990-2000, resp. Změny krajinného pokryvu - suburbanizace (2000 - 2006), publikované v Atlase krajiny (Hrnčiarová, Mackovčin ed., 2009)
 • Kupková, L., Potůčková, M., Kopalová, I., Kolář, J. (2010): Object Based Image Analysis for Urbanized Areas . In: Manakos, I., Kalaitzidis, Ch. eds.: Imagin[e,g] Europe - Proceedings of the 29th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratoriem, Chania, Greece, s. 231 - 240.

Získané poznatky byly též prezentovány v rámci odborné komise „Urban sprawl" na Ministerstvu životního prostředí a předloženy pro vládní usnesení založené na Zprávě o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolních území (urban sprawl), která byla z velké části založená na výsledcích výzkumného projektu.

 


Rok 2008

 

Výstava "Suburbanizace.cz,...bydlím v satelitním městečku"

K medializaci projektu a problematiky suburbanizace přispěla výstava Suburbanizace.cz,...bydlím v satelitním městečku , která byla připravena nad rámec celého projektu. Výstava byla výstava prezentována při různých příležitostech a konferencích. Jednalo se o  tyto příležitosti:

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6.6 -30.9.2008
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, 3.3. - 4.5. 2009
 • Konference Rozrůstání měst - řešení nebo problém?, Agora Central Europe, 21.5.2009
 • Evropské konference na téma: Místní realizace Evropské úmluvy o krajině, 27.-30.5.2009, Nové Hrady
Pokud byste měli zájem o zapůjčení výstavy, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: suburbanizace@centrum.cz . Výstavu si můžete také prohlédnout přímo na našem webu .
 
Pozvánka na výstavu :

Ouředníček, M., Temelová, J., Puldová, P. , Kupková, L., Macešková, M., Novák, J., Chuman, T. , Romportl, D., Potůčková, M., Fialová, D., Kuncová, I., Novotná, E., Zahálková, Š. (2008) : Suburbanizace.cz...bydlím v satelitním městečku. Výstava konaná od 6.6.-30.9.2008 v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.

 

 
Publikace "Suburbanizace.cz"

V roce 2008 byla zpracována a vydána publikace "Suburbanizace.cz" , která je určena především těm, kteří mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel a krajiny v zázemí českých měst. Zodpovědných aktérů je v současnosti velké množství - od těch, kteří rozhodují o umístění nových staveb, přes pracovníky všech úrovní státní správy a samosprávy, až po výzkumné a pedagogické instituce, které vštěpují zásady správného nakládání s prostředím budoucím odborníkům. Pokud byste měli o publikaci zájem, napište si o ni na adresu: suburbanizace@centrum.cz

Publikaci si můžete prohlédnout a případně stáhnout zde

 

Ouředníček, M., Temelová, J., Macešková, M., Novák, J., Puldová, P., Romportl, D., Chuman, T., Zelendová, S., Kuncová, I. (2008) : Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 96 s.

publikaci si můžete prohlédnout a případně stáhnout zde 

 

Publikační výstupy:

Ve sborníku přednášek z pilotního vzdělávacího programu Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji vyšel článek: Ouředníček, M., Novák, J., Puldová, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice.

 • Ve slovenském recenzovaném časopise Životné prostredie vyšel článek: Ouředníček, M., Bičík, I., Vágner J. (2008): Suburbanizace v zázemí Prahy .
 • Ve sborníku z mezinárodní mezioborové konference byl publikován příspěvek: Chuman, T., Romportl, D. (2008) : Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic . In: Dreslerova J. (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25. května v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, p. 33 - 37.

 

Rok 2007

 

V roce 2007 byl spuštěn webový portál www.suburbanizace.cz

Novák, J., Ouředníček, M., Temelová, J., Macešková, M., Chuman, T., Puldová, P., Romportl, D., Kuncová, I. et al (2007): Suburbanizace [WWW stránka]. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 

DSC_2250.jpg

 

 

Poster: Chuman, T., Romportl, D.: Sledování změn krajiny vlivem suburbanizace.

Spolupráce na přípravě populárně odborné publikace: VOLAUFOVÁ, L. a kolektiv (2007) : Životní prostředí - prostředí pro život . Česká republika 2007. Cenia. Spolupráce na kapitole Suburbanizace - Kde končí město?