Domů

Facebook

Dílčí cíle

Řešení projektu je rozděleno do následujících osmi dílčích cílů, které povedou od obecného ke konkrétnímu a od teoretického k aplikovanému:

        DC01 Vymezit a definovat klíčové procesy, jevy a aktéry suburbánního rozvoje

        DC02 Zmapovat rozsah a rozmístění suburbánního rozvoje v České republice

        DC03 Posoudit dopady suburbanizace na životní prostředí na národní a regionální úrovni

        DC04 Posoudit dopady suburbanizace na životní prostředí na lokální úrovni

        DC05 Analyzovat současnou praxi a přístupy rozhodujících aktérů k suburbánnímu rozvoji

        DC06 Vytvořit seznam a metodiku sběru indikátorů pro monitorování velikosti, intenzity a dopadů suburbánního rozvoje na životní prostředí

        DC07 Navrhnout opatření pro prevenci a zmírnění negativních důsledků suburbánního rozvoje

        DC08 Prezentovat a zpřístupnit výsledky výzkumu k využití v praxi