Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregace

Projekt „Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregace“ (č. 23-08311S) je podpořen Grantovou agenturou České republiky.

Řešení

1.1.2023 – 31.12.2025


Abstrakt

Projekt zkoumá časoprostorovou dynamiku sociálně-prostorového vyloučení a mechanismy prostorové segregace se zaměřením na efekt sousedství, vliv prostorových a regionálních disparit, roli etnicity a symbolického vyloučení ve vztahu k socioekonomickému postavení a důsledky politik a postupů pro vznik, přetrvávání a desegregaci sociálně vyloučených lokalit. Výzkum se zaměřuje na dynamiku segregace od roku 2011 a specificky od roku 2015, v letech ovlivněných hospodářským růstem a následně ohrožením společenského blahobytu v souvislosti s pandemií Covid-19 a dalšími riziky a konflikty. Využívá unikátní soubor dat o obyvatelstvu pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi, který umožňuje prostorově detailní analýzu vývoje v šestiměsíčních intervalech, vztahuje jej k demografickým údajům ze sčítání lidu a doplňuje o šetření etnicity (Romů) v sociálně vyloučených lokalitách a o rozhovory s klíčovými místními a národními aktéry.

Cíl projektu

Analyzovat časoprostorovou dynamiku sociálně-prostorového vyloučení a segregace, efekt sousedství a dopad regionálních rozdílů, vliv etnicity a sociálního statusu, politik a praktik na vznik a vývoj, přetrvávání a desegregaci sociálně vyloučených lokalit.

Dílčí cíle:

Cíl 1: Analyzovat časoprostorovou dynamiku vývoje sociálně-prostorového vyloučení a segregace v různých geografických měřítcích.   

Cíl 2: Zkoumat vliv sousedství na přetrvávání situace sociálního vyloučení obyvatel v již existujících lokalitách sociálního vyloučení.

Cíl 3: Posoudit vliv prostorových a regionálních disparit (tj. socioekonomických podmínek v lokalitách, okresech a krajích) a jejich vývoj v čase na přetrvávání a vývoj sociálně-prostorového vyloučení a jeho geografických vzorců na různých geografických měřítcích. 

Cíl 4: Zhodnotit vliv etnicity a symbolického vyloučení, v českém případě etnicity romské populace, na koncentraci v lokalitách sociálního vyloučení a prostorovou a časovou dynamiku. 

Cíl 5: Zhodnotit důsledky politik a postupů v oblasti veřejné správy i občanské angažovanosti nevládních organizací, na celostátní, regionální a místní úrovni na přetrvávání, zmírňování nebo zmírňování lokalit sociálního vyloučení a segregace. 

Řešitelský tým

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – hlavní řešitel

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

Mgr. Marek Hojsík

Mgr. Adam Martínek

Technická, administrativní a organizační podpora

Jarmila Tesková