Následující dva příklady demonstrují využití programu detectproj pro odhad kartografického zobrazení, měřítka a stočení mapy na základě množiny identických bodů.  Použité mapy jsou dostupné z on-line mapové sbírky D. Rumseye (David Rumsey Map Collection):

Britské ostrovy - „British Islands",World Atlas, A. Arrowsmith, 1817

Politická mapa Evropy - „Europe Politique", Atlas St. Cyr. Furne, Jou-vet et Cie, Paris, 1885

Archiv detectproj.zip je dostupný z webové stránky softwaru detectproj a obsahuje dva soubory:

  • projections.txt – textový soubor s definicí 55 použitých projekcí, možno editovat, rozšiřovat
  • detectproj.exe – vlastní program, v prostředí Windows se spouští z příkazové řádky (cmd.exe) s uvedením všech vstupních parametrů. Pro pohodlnější editaci je vhodné v textovém editoru vytvořit ascii soubor s příponou .bat (viz příklady níže) a v něm parametry upravovat. Při opakovaném spuštění je třeba smazat nebo přejmenovat výstupní soubor .log!

Vstupní soubory tvoří

  • seznam souřadnic identických bodů v analyzované mapě v mm s první osou (x) orientovanou na východ a druhou osou (y) orientovanou k severu,
  • seznam souřadnic identických bodů v referenční mapě ve stupních zeměpisná šířky a zeměpisné délky.

Souřadnice lze odměřit a následně exportovat např. v programu MapAnalyst.

Výstupní soubor .log obsahuje seznam testovaných kartografických zobrazení setříděných podle hodnotících kritérií od nejvhodnějšího. Geografická síť několika prvních zobrazení (podle hodnoty parametru gr) je vyexportována do souboru dxf (spustitelný v CAD programech jako AutoCAD, MicroStation, PowerDraft).

Průběh výpočtu lze upravovat pomocí několika přepínačů a parametrů. Mezi základní přepínače patří:

-n            analýza zobrazení v normální poloze,

-t             analýza zobrazení v transverzální poloze,

-o            analýza zobrazení v obecné poloze ,

-r             detekce a vyloučení chybných bodů.

Z parametrů jsou nejčastěji používány:

met       metody analýzy ovlivňující rychlost výpočtu. Předdefinovaná met=m2 provádí rozsáhlejší numerickou analýzu a výrazně prodlužuje dobu výpočtu, m3 je výrazně rychlejší

dlat        krok pro generování rovnoběžek geografické sítě

dlon       krok pro generování poledníků geografické sítě

Příklad I – mapa Britských ostrovů (World Atlas, A. Arrowsmith, 1817)

Pro výpočet bylo použito 29 identických bodů: 

Výpočet proběhl s následujícími parametry:

detectproj +an=all +met=m3 great_brittain_test.txt great_brittain_reference.txt -n -t -o -r +dlat=2 +dlon=1 

Dle výstupního souboru je patrné, že se jedná o ekvidistantní kuželové zobrazení s kartografickým pólem φk= 90° s.š, λk = 0°, nezkreslenou rovnoběžkou φ0  = 55,4° s.š. a středním poledníkem λ0 = 2,9° z.d.

Results containg values of the criteria:

# Proj Categ latP lonP lat0 lon0 
1 eqdc2 Coni 90.0 0.0 55.4 -2.9 
2 ortho Azim 45.8 -2.9 0.0 0.0 
3 leac Coni 90.0 0.0 55.4 -2.9 

Měřítko mapy a stočení vůči referenčnímu souřadnému systému pro ekvidistantní kuželové zobrazení byly určeny jako 1: 883 755 a 0,00°.

Scale, rotation and matched points for each projection:

1 eqdc2 90.0 0.0 55.4 -2.9:
-----------------------------

Scale HOMT: 883755.4
Scale HELT: 883755.4
Rotation HELT: 0.00 deg

Grafický soubor dxf geografické sítě ekvidistantního kuželového zobrazení lze společně s identickými body a analyzovanou mapou zobrazit např. v programu PowerDraft.  

Příklad II – Politická mapa Evropy (Atlas St. Cyr. Furne, Jou-vet et Cie, Paris, 1885)

Pro výpočet bylo použito 13 identických bodů: 

 

Výpočet proběhl s následujícími parametry:

detectproj +an=all +met=m3 europe_old.txt europe_new.txt -n -t -o -r +dlat=5 +dlon=5

Dle výstupního souboru je patrné, že se jedná o Bonneovo (nepravé kuželové ekvivalentní) zobrazení s kartografickým pólem φk= 90° s.š, λk = 0°, nezkreslenou rovnoběžkou φ0  = 56,7° s.š. a středním poledníkem λ0 = 20,2° v.d.

Results containg values of the criteria:

# Proj Categ latP lonP lat0 lon0 
1 bonne PsConi 90.0 0.0 56.7 20.2 
2 laea Azim 55.6 20.2 0.0 0.0 
3 aeqd Azim 56.2 20.3 0.0 0.0

Měřítko mapy a stočení vůči referenčnímu souřadnému systému pro ekvidistantní kuželové zobrazení byly určeny jako 1: 2 452 849 a 0,14°.

Scale, rotation and matched points for each projection:

1 bonne 90.0 0.0 56.7 20.2:
-----------------------------

Scale HOMT: 2452840.9
Scale HELT: 2452848.6
Rotation HELT: 0.14 deg

Grafický soubor dxf geografické sítě Bonneova zobrazení společně s identickými body a analyzovanou mapou v programu PowerDraft:

 

Posun vygenerovaných poledníků vůči původní geografické síti je dán tím, že identické body byly sbírány v referenční mapě se základním poledníkem λ=0° procházejícím observatoří Greenwich, zatímco u analyzované mapy byl použit poledník procházející Pařížskou observatoří.