Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA

Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF)

 

autor:Mgr. PhDr. Eva Novotná 

 

Certifikovaná metodika je uložena v Národním uložišti šedé literatury.

 

metodice

Instrukci RDA (Resource Description and Access) vytvořil výbor Joint Steering Committee (JSC) for Anglo-American Cataloguing Rules jako novou, unifikovanou katalogizační normu a náhradu dosavadních katalogizačních pravidel AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules). Na práci mezinárodního výboru JSC se podílí American Library Association (ALA), Australian Committee on Cataloguing (ACOC), British Library (BL), Canadian Committee on Cataloguing (CCC), Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) a Library of Congress (LC). 

V České republice je přechod na RDA plánován na 1. duben 2015, což zaručuje dostatečné období na přípravu.

Metodika je rozdělena do pěti hlavních oblastí, kterými jsou: 

  • organizace a struktura RDA
  • řešerše a rozbor zdrojů
  • FRBR
  • zásadní změny oproti AACR2
  • kartografické dokumenty v RDA 

Těchto pět hlavních oblastí je dále děleno na části, které obsahují popis řešené problematiky s příklady, doporučeními a odkazy na relevantní zdroje dalších informací.

 

Cíle

Tato metodika předkládá nové návody a postupy pro katalogizaci kartografických dokumentů podle nových katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA), která mají být novým standardem pro ČR od roku 2015. Na základě katalogizace speciálních dokumentů v Mapové sbírce byly v průběhu let 2011-2014 zkoumány možnosti jmenného a věcného popisu a postupně vytvářeny dílčí metodiky zaměřené na problematiku katalogizace jednotlivých typů kartografických dokumentů jako jsou mapy, mapová díla, atlasy a glóby. Zároveň byla studována nová pravidla RDA. Tato metodika popisuje změny přístupů v katalogizaci kartografických dokumentů, přináší praktické příklady a sumarizuje dosavadní výsledky katalogizačních prací a výzkumy prováděné v rámci programu DF11P01OVV003: TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, který je financován Ministerstvem kultury ČR.

 

Určení metodiky

Metodika pro určena pro využití v paměťových institucích ČR: Národní knihovně, Moravské zemské knihovně, oborových informačních institucích, specializovaných knihovnách, vysokoškolských knihovnách, vědeckých knihovnách, archivech, muzeích, galeriích, mapových sbírkách. Může sloužit i teoretickému a didaktickému využití v knihovnických a informačních školách, producentům knihovnických a publikačních programů a správcům souborných katalogů. Metodika by mohla být základním materiálem pro diskuzi o budoucí české interpretaci katalogizačních pravidel RDA v oblasti kartografických zdrojů, neboť jiné dokumenty zatím nejsou k dispozici.