Projekty

Percepce bezpečnosti v městském cestovním ruchu střední Evropy (č. 1072119)
Dvouletý projekt (2019–2020) podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož řešitelem je Tomáš Krajňák pod gescí svého školitele Jiřího Vágnera.
Pětiletý projekt NAKI DG18P02OVV037 Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky.
Projekt je řešen v konsorciu  ČVUT a  UK . Hlavním řešitelem je  Jiří Cajthaml z ČVUT, který má k dispozici 14 spolupracovníků. PřF je zastoupena 7 osobami pod vedením  Dana Fialové. Kromě ní se z našeho centra budou na řešení projektu podílet Tereza Kůsová a Jiří Vágner.

 

Turistifikace a efekt turistické pasti: případová studie turistického gheta v historickém centru Prahy

Dvouletý projekt (2016 –2017) podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož  řešitelkou je Veronika Dumbrovská pod gescí své školitelky Dany Fialové.

o DUMBROVSKÁ, V. (2016): Urban Tourism development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto. In Bellini, N., Pascquinelli, C.”Tourism in the City. Towards and Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer, s.275–283. ISBN 978-3-319-26876-7

o DUMBROVSKÁ, V. , FIALOVÁ, D. (2016): Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty.Studia Turistica, roč. 7, č. 1, s. 6–17. ISSN 1804-252X (ERIH)

Český historický atlas – projekt NAKI DG16P02H010

Nositelem projektu je historický ústav AV ČR v.v.i. společně se Stavební fakultou ČVUT. Cílem je rozšířit a do digitální podoby uvést tištěnou verzi v roce 2014 vydaného Českého historického atlasu. Problematikou rekreace a cestovního ruchu se bude dílčí měrou zabývat  Dana Fialová.

o Turismus a rekreace jako krajinotvorný prvek –  byl příspěvek prezentovaný D. Fialovou 2. slovensko-české konferenci historické geografie  3. 11. 2016 v Trnavě na Filosofickejfakultě Univerzity Cyrila a Metoděje

Výzkumné centrum historické geografie

Grantový projekt exelence v základním výzkumu GAČR P410/12/G113. detailní informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech jsou na webových stránkách http://www.historickageografie.cz/

Z našeho centra je členkou výzkumného týmu Dana Fialová a mezi další spolupracovníky patří Iveta Čtveráková a Tereza Kůsová, Veronika Dumbrovská

Factors of the sucess of thermal basins in Visegrad Group countries: exchange of good practices

(International Visegrad Fund (Standard Grant), 5/2012 – 5/2013)

Chief-applicant: Institute of Urban Development Krakow (Department of Urban Policy and Regeneration), Poland,

Projekt analyzuje rozvoj termálních parků ve středoevropských zemích , hodnotí proces jejich budování a lokalizace. V obecnější rovině se zaměřuje na trendy v rozvoji lázeňského cestovního ruchu, aktivních forem a welllnes sturismu.

o Rozvoj termálních parků a wellness turismu v Česku – byl příspěvek prezentovaný J. Vágnerem na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti 25.-28. 8. 2014 v Praze na Albertově v rámci D. Fialvou zorganizovaného panelu Dopady tradičních i nově se rozvíjejících forem cestovního ruchu

o Výstupy z projektu představil Jiří Vágner na 9. Polsko-česko-slovenském semináriu 2.-4. 10. 2013 v Sulejowe. Jeho příspěvek nesl název “Development of Thermal Basins in Visegrád Four Countries”

o V září vyšla monografická publikace Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries s kapitolou Jiřího Vágnera “General information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth”. jedná se o hlavní výstup projektu podpořeného International Visegrád Fund, kdy hlavním řešitelem by Institut rozwoja miast v Krakově.  Kniha je k dispozici v Geografické knihovně.

o Finální worshop se uskutečnil 26.4.  v Krakově, výsledky budou publikovány v chystané monografii

Geografie alternativních potravinových sítí a udržitelné spotřeby

(Grantová agentura ČR, 2012-2015)

Cílem projektu je představit základní formy alternativních potravinových sítí a popsat jejich šíření v ČR. Dále se projekt zaměřuje na identifikaci potenciálu pro produkci „lokálních“ potravin a analyzuje povědomí a zájem o tyto potraviny a sociální i prostorový kontext jejich spotřeby.

o SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, s. 232–239. ISSN 0264-8377 (IF 2,631)

o SYROVÁTKOVÁ, M., HRABÁK, J., SPILKOVÁ, J. (2014): Farmers´ markets´ locavore challenge: The potential of local food production for newly emerged farmers´ markets in Czechia. Renewable Agriculture and Food Systems. DOI: 10.1017/S1742170514000064. IF=1,53.

o SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2013): Farmers´ markets in Czechia: risks and possibilities. Journal of Rural Studies 32(10), 220-229. IF=2,036

o SPILKOVÁ, J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191. DOI 10.1007/s10460-012-9395-5. IF = 1,540

o Výsledky prvních průzkumů zazněly na konferenci “Farmářské trhy ” 11. 12. 2012 http://www.konferenceft.cz/

Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století (Grantová agentura ČR, 2012-2014)

Cílem projektu je komplexní srovnávací analýza procesu transformace a strategie rozvoje pěti rurálních společenství v Česku, v nichž se v posledním desetiletí rozvíjí specifická forma mezinárodního venkovského turismu, běžně označovaná jako holandské vesničky zahrnují druhé domovy a rekreační komplexy. Projekt zkoumá vliv soudobých forem dobrovolné mobility a mezinárodního turismu na místní sociální realitu. Zaměřuje se na probíhající socio-ekonomickou, politickou, kulturní a demografickou transformaci v dotčených rurálních komunitách.  Výzkum je plánován mezioborově. Problematika transformace a rozvoje je analyzována z pohledu antropologie turismu (spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha, doc. Hana Horáková) a sociální geografie.

o Rozhlasové vystoupení doc. Horákové http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-kulturni-antropolozka-doc-hana-horakova–1352995

o FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6.

o Nejen závěry výzkumu, ale i jeho rozsáhlé teoretické zázemí z hlediska sociální antropologie a sociální geografie je publikováno v knize: HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1

o V časopise Acta Universitatis Carolinea Geographica vyšla tématicky uzavřená část čítající editorial a 4 články související s naším projektem viz

http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:issue-22014&Itemid=100

o Dualizace společnosti ve venkovských obcích v závislosti na existenci “holandských vesniček” – byl příspěvek prezentovaný na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti 25.-28. 8. 2014 v Praze na Albertově v rámci D. Fialovou zorganizovaného panelu Dopady tradičních i nově se rozvíjejících forem cestovního ruchu

o Výstup z projektu byl prezentovám pod názvem  “Contested rural development through tourism: spatial and social relations in a post-socialist czech village” 8. 5. 2014 na 22nd Biennial  International Congress Tourism and Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Industry  v Chorvatské Opatii.

o Podobný příspěvek, který byl představen v loňském říjnu v Polsku mezinárodní geografické veřejnosti zazněl v české a upravené verzi před odborníky na cestovní ruch na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu  “Dopady cestovního ruchu na společnost” 26. 2. 2014 v Jihlavě

o Účast na konferenci pořádané Regional Studie Association v Katalánsku ve Vila-seca 10. – 13. 2. 2014 na téma Evolution and transformation in tourism destinations: Revitalisation through innovation?, kde byl diskutován i náš příspěvek vycházející z průzkumů v Lipně nad Vlatavou a přednesený pod názvem Transformation of a traditional tourist destination through the boom of tourist forms and new actors.

o Seminář představující nové dílčí výstupy tohoto projektu se pod názvem Český venkov a turismus II uskuteční 5.12.2013. Podrobný program je zde . Akce se účastnilo 35 posluchačů, fotodokumentace je na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Seminar_Cesky_venkov_a_turismus_II_5._12._2013/ . Přednesené prazentace budou k dispozici na samostatných webových stránkách projektu zde

o Dílčí výstupy z projektu představila Dana Fialová 9. Polsko-česko-slovenském semináriu 2.-4. 10. 2013 v Sulejowe. Její příspěvek nesl název “The dualism of the society in a developing tourist destination. Case study: Lipno nad Vltavou”

o V srpnu proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli “holandských vesniček ” na Lipně

o Na konferenci ICOT 2013 v Kyperském Limassolu zazněl příspěvek “Large Scale Tourism Development in Czech Rural Area: Towars Social Unsustainability”

o 30.5. 2013 byl uspořádán workshop  “Individuální a masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. – 21. století”

o zda splňují destinace s “holandskými vesničkami” zásady udržitelného cestovního ruchu, o tom polemizovala Dana Fialová na konferenci Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie  25. 4. 2013 v Brně a Vysoké škole obchodní a hotelové. Příspěvek vyšel a jeho citace je : FIALOVÁ, D. (2013): Udržitelný cestovní ruch a české destinace. In Jeřábek, T., Trunečková, P. (eds.): Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s.62-71 ISBN 978-80-87300-42-8 (tištěná verze), ISBN 978-80-87300-43-5 (elektronická verze)

o zimní terénní šetření v Lipně nad Vltavou bylo provedeno Danou Fialovou a 4 studenty geografie 28.2.-3.3.2013 – fotodokumentace je k dispozici na http://danafi.rajce.idnes.cz/Lipno_-_zima_-_terenni_setreni_28._2._-_3._3._2013/

o metodické možnosti pozorování a užití fotodokumentace při výzkumu v Lipně nad Vlatvou bylo představeno na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu 27.2 2013 v Jihlavě https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu

o v časopise European Countryside vyšel článek Hany Horákové ” Whose countryside? Contested development in the new rural recreation localities in Czechia from the perspective of the countryside capital ”

http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-1/euco-2013-0002/euco-2013-0002.xml?format=INT

o zahraniční posluchače zaujala naše prezentace dosavadních i právě probíhajících výzkumů na konferenci  Active Countryside Tourism v lednu 2013 v Leedsu http://icreth.wix.com/countrysidetourism

o detailní informace o projektu jsou k dispozici na http://dutch-villages.mup.cz/index.html

o 8. 11. 2012 proběhl pod názvem “Český venkov a turismus na přelomu tisíciletí” seminář seznamující s východisky, metodami a prvními výsledky z terénu. Více jak 60 hostů semináře mělo možnost vyslechnout 3 příspěvky teoretického rázu (Fialová, Horáková, Hyanková) a 6 příspěvků studentů seznamujících s poznatky z terénu (Lipno, Stárkov, Čistá u Černého Dolu) fotodokumentace ze semináře:

http://danafi.rajce.idnes.cz/Cesky_venkov_a_turismus_-_seminar_k_projektu_holandske_vesnicky_8._11._2012/

o Východiska projektu a první dílčí výsledky byly prezentovány na Výroční konferenci České geografické společnosti 3.-6. 9 2012 v Brně

http://geokonference.ped.muni.cz/sites/default/files/files/%20Sbornik%20abstraktu%202012_08_22_FINAL.pdf

o Fotodokumentace z modelových lokalit – Lipno nad Vltavou

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Lipno_cervenec_2012/

o V květnu 2012 vyšel článek, ovšem s vročením 2011:

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských rekreačních vesnic“ ? Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14, s.55-67.

o První fotodokumentace z modelových lokalit:

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Arcadia_Park_Stupna_-_Vidochov_1._5._2012/

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Happy_Hill_Cista_u_Cerneho_Dolu_1._5._2012/

o Příspěvek z mezinárodní konference konané na přelomu února  a března 2012 vyšel ve sborníku

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V. (2012): Koncept timesharingu – nová šance pro apartmánové domy? Aktuální problémy cestovního ruchu “Nové trendy a technologie v cestovním ruchu” , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 45-53.

 

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR (Grantová agentura ČR, 2009-2011)

Cíle řešeného projektu byly stanoveny ve třech rovinách. V teoretické rovině došlo formou intenzivního výzkumu k ověření vztahů rekreantů, rezidentů a dalších aktérů (samospráva, ubytovatelé, výrobci regionálních produktů) k formování regionální identity a identity regionu ve vybraných periferních územích s významnou rekreační funkcí. K výzkumu nových trendů v druhém bydlení (transformace, přechod v amenitní migraci, existence nových forem). V aplikační rovině je možné odpovědět na vyslovené hypotézy: Regionální identita rezidentů i rekreantů byla prakticky v shodě na vysoké úrovni. Výjimkou byl oblast s vyšším podílem neautochtonního obyvatelstva, kde byla identifikace s regionem silnější u rekreantů. Identita regionů, resp. Jejich dominantní symboly, se kterými se shodně ztotožňují rezidenti i rekreanti, jsou minimálně používány v rámci destinačního managementu při vnější prezentaci regionu. Významně si toho jsou vědomi především výrobci regionálních produktů, kteří vyslovují zájem o spolupráci s dalšími aktéry v území. Rekreanti se zároveň s rezidenty podílejí na společenském životě v obcích a vystupují až na výjimky prakticky jako jedna komunita, polarizace ve smyslu dichotomie rezidenti x rekreanti je výjimečná. Za zásadní zvrat je možné považovat kladný postoj rezidentů k návrhu, aby rekreanti participovali na správě území obce. Z hlediska intenzity identifikace aktérů je možné potvrdit, že obecně platí: čím nižší jednotka hierarchické úrovně, tím silnější identifikace, především u rezidentů. Za dominantní prvky jsou považovány přírodní krajinné dominanty. Závěry výzkumů byly diskutovány na seminářích a konferencích, publikovány a případně jsou připraveny k publikování ve výstupech různého typu dle klasifikace odpovídající Metodice hodnocení výsledků VaV.

 

Geografie a maloobchod: fenomén nakupování v postkomunistické společnosti a prostoru (Grantová agentura ČR, 2008-2010)

Předkládaný postdoktorský projekt byl zaměřen na problematiku veřejného konsenzu a plánování velkoplošných maloobchodních jednotek. Kladl si za cíl také analyzovat spotřební chování a názory společnosti (či její postoje) na rozsáhlou a dynamickou výstavbu těchto velkoplošných jednotek v posledních letech. Dotýkal se tak několika oblastí spojených s tématem nakupování a otevřel výzkumné otázky, které by měly vést k etablování nové výzkumné agendy v oblasti nejen sociální geografie, ale také v dalších (sociálních) vědách.

o Jedním z výstupů projektu je kniha Jany Spilkové z nakladatelství Karolinum z roku 2012 viz záložka Publikace