Tříletý projekt TAČR v programu Prostředí pro život SS0610402 RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP
Projekt (4/2023 –3/2026) je řešen v konsorciu Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  (VUKOZ), Botanického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, přičemž tu zastupují členové našeho centra Anna Čtvrníková, Dana Fialová, Tereza Kůsová a Jiří Vágner.
Pětiletý projekt NAKI DH23P03OVV075 Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén
Projekt (2023–2027) je řešen v konsorciu Muzea východních Čech, Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd ČR pod vedením doc. Petra Grulicha. Z našeho centra je součástí týmu z HU  Dana Fialová .
Pětiletý projekt NAKI DH23P03OVV055 Vltava II – proměny historické krajiny, řeka jako spojnice i bariéra 
Projekt (2023–2027) je řešen v konsorciu  ČVUT a  UK . Hlavním řešitelem je  prof. Jiří Cajthaml z ČVUT, který má k dispozici 12 spolupracovníků. PřF je zastoupena 5 osobami pod vedením  Dany Fialové. Kromě ní se z našeho centra budou na řešení projektu podílet Tereza Kůsová a Jiří Vágner.
  • Jedním z  prvních výstupů byla prezetace na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu  „historie jako součást produktu cestovního ruchu“  15.- 16. 3. 2023 v Jihlavě, která reflektovala aktuální zápis „Vorařství“ na seznam movitých památek UNESCO .: „potenciál kulturního nehmotného dědictví pro rozvoj turismu v periferních oblastech: plavení dřeva a vorařství v Povltaví.“
  • Projekt byl představen na jednání ředitelů kulturních institucích zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje 6.2.2023
Percepce bezpečnosti v městském cestovním ruchu střední Evropy (č. 1072119)
Dvouletý projekt (2019–2020) podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož řešitelem je Tomáš Krajňák pod gescí svého školitele Jiřího Vágnera.
  • KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2019): Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby? Geografické rozhledy, 29(3), 26–29.
  • KRAJŇÁK, T.(2021). The effects of terrorism on tourism demand: A systematic review. Tourism Economics27(8), 1736–1758. https://doi.org/10.1177/1354816620938900
Pětiletý projekt NAKI DG18P02OVV037 Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky.
Projekt ( 2018 –2022)je řešen v konsorciu  ČVUT a  UK . Hlavním řešitelem je  Jiří Cajthaml z ČVUT, který má k dispozici 14 spolupracovníků. PřF je zastoupena 7 osobami pod vedením  Dana Fialové. Kromě ní se z našeho centra budou na řešení projektu podílet Tereza Kůsová a Jiří Vágner.   Blíže o projektu a jeho výstupech na https://vltava.fsv.cvut.cz/
  • FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5) 20-21 + příloha.

Turistifikace a efekt turistické pasti: případová studie turistického gheta v historickém centru Prahy

Dvouletý projekt (2016 –2017) podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož  řešitelkou je Veronika Dumbrovská pod gescí své školitelky Dany Fialové.

o DUMBROVSKÁ, V. (2016): Urban Tourism development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto. In Bellini, N., Pascquinelli, C.“Tourism in the City. Towards and Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer, s.275–283. ISBN 978-3-319-26876-7

o DUMBROVSKÁ, V. , FIALOVÁ, D. (2016): Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty.Studia Turistica, roč. 7, č. 1, s. 6–17. ISSN 1804-252X (ERIH)

Český historický atlas – projekt NAKI DG16P02H010

Nositelem projektu je historický ústav AV ČR v.v.i. společně se Stavební fakultou ČVUT. Cílem je rozšířit a do digitální podoby uvést tištěnou verzi v roce 2014 vydaného Českého historického atlasu. Problematikou rekreace a cestovního ruchu se bude dílčí měrou zabývat  Dana Fialová.  Elektronická verze Českého historického atlasu je dostupní na adrese https://cha.fsv.cvut.cz/

o Turismus a rekreace jako krajinotvorný prvek –  byl příspěvek prezentovaný D. Fialovou 2. slovensko-české konferenci historické geografie  3. 11. 2016 v Trnavě na Filosofickejfakultě Univerzity Cyrila a Metoděje

Výzkumné centrum historické geografie

Grantový projekt exelence v základním výzkumu GAČR P410/12/G113. detailní informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech jsou na webových stránkách http://www.historickageografie.cz/

Z našeho centra je členkou výzkumného týmu Dana Fialová a mezi další spolupracovníky patří Iveta Čtveráková a Tereza Kůsová, Veronika Dumbrovská

Factors of the sucess of thermal basins in Visegrad Group countries: exchange of good practices

(International Visegrad Fund (Standard Grant), 5/2012 – 5/2013)

Chief-applicant: Institute of Urban Development Krakow (Department of Urban Policy and Regeneration), Poland,

Projekt analyzuje rozvoj termálních parků ve středoevropských zemích , hodnotí proces jejich budování a lokalizace. V obecnější rovině se zaměřuje na trendy v rozvoji lázeňského cestovního ruchu, aktivních forem a welllnes sturismu.

o Rozvoj termálních parků a wellness turismu v Česku – byl příspěvek prezentovaný J. Vágnerem na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti 25.-28. 8. 2014 v Praze na Albertově v rámci D. Fialvou zorganizovaného panelu Dopady tradičních i nově se rozvíjejících forem cestovního ruchu

o Výstupy z projektu představil Jiří Vágner na 9. Polsko-česko-slovenském semináriu 2.-4. 10. 2013 v Sulejowe. Jeho příspěvek nesl název „Development of Thermal Basins in Visegrád Four Countries“

o V září vyšla monografická publikace Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries s kapitolou Jiřího Vágnera „General information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth“. jedná se o hlavní výstup projektu podpořeného International Visegrád Fund, kdy hlavním řešitelem by Institut rozwoja miast v Krakově.  Kniha je k dispozici v Geografické knihovně.

o Finální worshop se uskutečnil 26.4.  v Krakově, výsledky budou publikovány v chystané monografii

Geografie alternativních potravinových sítí a udržitelné spotřeby

(Grantová agentura ČR, 2012-2015)

Cílem projektu je představit základní formy alternativních potravinových sítí a popsat jejich šíření v ČR. Dále se projekt zaměřuje na identifikaci potenciálu pro produkci „lokálních“ potravin a analyzuje povědomí a zájem o tyto potraviny a sociální i prostorový kontext jejich spotřeby.

o SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, s. 232–239. ISSN 0264-8377 (IF 2,631)

o SYROVÁTKOVÁ, M., HRABÁK, J., SPILKOVÁ, J. (2014): Farmers´ markets´ locavore challenge: The potential of local food production for newly emerged farmers´ markets in Czechia. Renewable Agriculture and Food Systems. DOI: 10.1017/S1742170514000064. IF=1,53.

o SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2013): Farmers´ markets in Czechia: risks and possibilities. Journal of Rural Studies 32(10), 220-229. IF=2,036

o SPILKOVÁ, J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191. DOI 10.1007/s10460-012-9395-5. IF = 1,540

o Výsledky prvních průzkumů zazněly na konferenci „Farmářské trhy “ 11. 12. 2012 http://www.konferenceft.cz/

Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století (Grantová agentura ČR, 2012-2014)

Cílem projektu je komplexní srovnávací analýza procesu transformace a strategie rozvoje pěti rurálních společenství v Česku, v nichž se v posledním desetiletí rozvíjí specifická forma mezinárodního venkovského turismu, běžně označovaná jako holandské vesničky zahrnují druhé domovy a rekreační komplexy. Projekt zkoumá vliv soudobých forem dobrovolné mobility a mezinárodního turismu na místní sociální realitu. Zaměřuje se na probíhající socio-ekonomickou, politickou, kulturní a demografickou transformaci v dotčených rurálních komunitách.  Výzkum je plánován mezioborově. Problematika transformace a rozvoje je analyzována z pohledu antropologie turismu (spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha, doc. Hana Horáková) a sociální geografie.

o Rozhlasové vystoupení doc. Horákové http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-kulturni-antropolozka-doc-hana-horakova–1352995

o FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6.

o Nejen závěry výzkumu, ale i jeho rozsáhlé teoretické zázemí z hlediska sociální antropologie a sociální geografie je publikováno v knize: HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1

o V časopise Acta Universitatis Carolinea Geographica vyšla tématicky uzavřená část čítající editorial a 4 články související s naším projektem viz

http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:issue-22014&Itemid=100

o Dualizace společnosti ve venkovských obcích v závislosti na existenci „holandských vesniček“ – byl příspěvek prezentovaný na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti 25.-28. 8. 2014 v Praze na Albertově v rámci D. Fialovou zorganizovaného panelu Dopady tradičních i nově se rozvíjejících forem cestovního ruchu

o Výstup z projektu byl prezentovám pod názvem  „Contested rural development through tourism: spatial and social relations in a post-socialist czech village“ 8. 5. 2014 na 22nd Biennial  International Congress Tourism and Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Industry  v Chorvatské Opatii.

o Podobný příspěvek, který byl představen v loňském říjnu v Polsku mezinárodní geografické veřejnosti zazněl v české a upravené verzi před odborníky na cestovní ruch na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu  „Dopady cestovního ruchu na společnost“ 26. 2. 2014 v Jihlavě

o Účast na konferenci pořádané Regional Studie Association v Katalánsku ve Vila-seca 10. – 13. 2. 2014 na téma Evolution and transformation in tourism destinations: Revitalisation through innovation?, kde byl diskutován i náš příspěvek vycházející z průzkumů v Lipně nad Vlatavou a přednesený pod názvem Transformation of a traditional tourist destination through the boom of tourist forms and new actors.

o Seminář představující nové dílčí výstupy tohoto projektu se pod názvem Český venkov a turismus II uskuteční 5.12.2013. Podrobný program je zde . Akce se účastnilo 35 posluchačů, fotodokumentace je na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Seminar_Cesky_venkov_a_turismus_II_5._12._2013/ . Přednesené prazentace budou k dispozici na samostatných webových stránkách projektu zde

o Dílčí výstupy z projektu představila Dana Fialová 9. Polsko-česko-slovenském semináriu 2.-4. 10. 2013 v Sulejowe. Její příspěvek nesl název „The dualism of the society in a developing tourist destination. Case study: Lipno nad Vltavou“

o V srpnu proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli „holandských vesniček “ na Lipně

o Na konferenci ICOT 2013 v Kyperském Limassolu zazněl příspěvek „Large Scale Tourism Development in Czech Rural Area: Towars Social Unsustainability“

o 30.5. 2013 byl uspořádán workshop  „Individuální a masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. – 21. století“

o zda splňují destinace s „holandskými vesničkami“ zásady udržitelného cestovního ruchu, o tom polemizovala Dana Fialová na konferenci Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie  25. 4. 2013 v Brně a Vysoké škole obchodní a hotelové. Příspěvek vyšel a jeho citace je : FIALOVÁ, D. (2013): Udržitelný cestovní ruch a české destinace. In Jeřábek, T., Trunečková, P. (eds.): Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s.62-71 ISBN 978-80-87300-42-8 (tištěná verze), ISBN 978-80-87300-43-5 (elektronická verze)

o zimní terénní šetření v Lipně nad Vltavou bylo provedeno Danou Fialovou a 4 studenty geografie 28.2.-3.3.2013 – fotodokumentace je k dispozici na http://danafi.rajce.idnes.cz/Lipno_-_zima_-_terenni_setreni_28._2._-_3._3._2013/

o metodické možnosti pozorování a užití fotodokumentace při výzkumu v Lipně nad Vlatvou bylo představeno na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu 27.2 2013 v Jihlavě https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu

o v časopise European Countryside vyšel článek Hany Horákové “ Whose countryside? Contested development in the new rural recreation localities in Czechia from the perspective of the countryside capital “

http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-1/euco-2013-0002/euco-2013-0002.xml?format=INT

o zahraniční posluchače zaujala naše prezentace dosavadních i právě probíhajících výzkumů na konferenci  Active Countryside Tourism v lednu 2013 v Leedsu http://icreth.wix.com/countrysidetourism

o detailní informace o projektu jsou k dispozici na http://dutch-villages.mup.cz/index.html

o 8. 11. 2012 proběhl pod názvem „Český venkov a turismus na přelomu tisíciletí“ seminář seznamující s východisky, metodami a prvními výsledky z terénu. Více jak 60 hostů semináře mělo možnost vyslechnout 3 příspěvky teoretického rázu (Fialová, Horáková, Hyanková) a 6 příspěvků studentů seznamujících s poznatky z terénu (Lipno, Stárkov, Čistá u Černého Dolu) fotodokumentace ze semináře:

http://danafi.rajce.idnes.cz/Cesky_venkov_a_turismus_-_seminar_k_projektu_holandske_vesnicky_8._11._2012/

o Východiska projektu a první dílčí výsledky byly prezentovány na Výroční konferenci České geografické společnosti 3.-6. 9 2012 v Brně

http://geokonference.ped.muni.cz/sites/default/files/files/%20Sbornik%20abstraktu%202012_08_22_FINAL.pdf

o Fotodokumentace z modelových lokalit – Lipno nad Vltavou

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Lipno_cervenec_2012/

o V květnu 2012 vyšel článek, ovšem s vročením 2011:

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských rekreačních vesnic“ ? Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14, s.55-67.

o První fotodokumentace z modelových lokalit:

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Arcadia_Park_Stupna_-_Vidochov_1._5._2012/

http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Happy_Hill_Cista_u_Cerneho_Dolu_1._5._2012/

o Příspěvek z mezinárodní konference konané na přelomu února  a března 2012 vyšel ve sborníku

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V. (2012): Koncept timesharingu – nová šance pro apartmánové domy? Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“ , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 45-53.

 

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR (Grantová agentura ČR, 2009-2011)

Cíle řešeného projektu byly stanoveny ve třech rovinách. V teoretické rovině došlo formou intenzivního výzkumu k ověření vztahů rekreantů, rezidentů a dalších aktérů (samospráva, ubytovatelé, výrobci regionálních produktů) k formování regionální identity a identity regionu ve vybraných periferních územích s významnou rekreační funkcí. K výzkumu nových trendů v druhém bydlení (transformace, přechod v amenitní migraci, existence nových forem). V aplikační rovině je možné odpovědět na vyslovené hypotézy: Regionální identita rezidentů i rekreantů byla prakticky v shodě na vysoké úrovni. Výjimkou byl oblast s vyšším podílem neautochtonního obyvatelstva, kde byla identifikace s regionem silnější u rekreantů. Identita regionů, resp. Jejich dominantní symboly, se kterými se shodně ztotožňují rezidenti i rekreanti, jsou minimálně používány v rámci destinačního managementu při vnější prezentaci regionu. Významně si toho jsou vědomi především výrobci regionálních produktů, kteří vyslovují zájem o spolupráci s dalšími aktéry v území. Rekreanti se zároveň s rezidenty podílejí na společenském životě v obcích a vystupují až na výjimky prakticky jako jedna komunita, polarizace ve smyslu dichotomie rezidenti x rekreanti je výjimečná. Za zásadní zvrat je možné považovat kladný postoj rezidentů k návrhu, aby rekreanti participovali na správě území obce. Z hlediska intenzity identifikace aktérů je možné potvrdit, že obecně platí: čím nižší jednotka hierarchické úrovně, tím silnější identifikace, především u rezidentů. Za dominantní prvky jsou považovány přírodní krajinné dominanty. Závěry výzkumů byly diskutovány na seminářích a konferencích, publikovány a případně jsou připraveny k publikování ve výstupech různého typu dle klasifikace odpovídající Metodice hodnocení výsledků VaV.

 

Geografie a maloobchod: fenomén nakupování v postkomunistické společnosti a prostoru (Grantová agentura ČR, 2008-2010)

Předkládaný postdoktorský projekt byl zaměřen na problematiku veřejného konsenzu a plánování velkoplošných maloobchodních jednotek. Kladl si za cíl také analyzovat spotřební chování a názory společnosti (či její postoje) na rozsáhlou a dynamickou výstavbu těchto velkoplošných jednotek v posledních letech. Dotýkal se tak několika oblastí spojených s tématem nakupování a otevřel výzkumné otázky, které by měly vést k etablování nové výzkumné agendy v oblasti nejen sociální geografie, ale také v dalších (sociálních) vědách.

o Jedním z výstupů projektu je kniha Jany Spilkové z nakladatelství Karolinum z roku 2012 viz záložka Publikace