Capillary Electrochromatography, CEC


ELEKTROCHROMATOGRAFIE (EC, CEC)

Separační kapilára je naplněna stacionární fází.
Mobilní fáze je hnána pomocí elektroosmózy.
EOF je generován větší měrou na povrchu stacionární fáze než na vnitřním povrchu kapiláry.
Separace nenabitých analytů je způsobena jejich rozdílnou distribucí mezi sorbentem a eluentem.
Separace nabitých analytů je navíc ještě podporována jejich rozdíly v elektroforetických mobilitách.


VÝHODY A NEVÝHODY CEC

Výhody
1. rovný rychlostní profil EOF: 1–3×105 pater / 1 m (tj. 3 až 4 krát větší účinnost než v HPLC)
2. žádné velké tlaky
3. možnost velmi malých částic
4. neutrální, lipofilní a ve vodě nerozpustné analyty
5. malá spotřeba vzorku a mobilní fáze
6. isokratická a gradientová eluce
7. možnost použití MS detekce
8. jednotný přístroj pro CZE, CEC a CLC

Nevýhody
1. příprava naplněných kapilár, frity
2. křehkost naplněných kapilár
3. bubliny (rozdíly v EOF, Jouleovo teplo)
4. elektrokinetické dávkování (interní standard)
6. menší citlivost


SEPARAČNÍ KOLONA pro CECI.D. : 50 μm, 75 μm a 100 μm


LEPENÁ SEPARAČNÍ KOLONA pro CEC
STACIONÁRNÍ FÁZE v CEC

částice náplně 3 μm a 5 μm

ODS, C18 navázány na silikagelu (reversní)
β-CD navázán na silikagelu (chirální)
SCX kationtový iontoměnič (-CH2CH2CH2SO3H)


APLIKACE CEC

léčiva :
     - nečistoty
     - chirální separace
     - hlavní komponenta
     - zásaditá farmaka (na SCX)

polyaromatické uhlovodíky (PAH)

benzeny a chlorbenzeny

textilní barviva


CEC-LIF : polyaromatické uhlovodíky

75 μm ID × 365 μm OD, 33 cm naplněná kapilára
3 μm ODS (90 %) a 1 μm silikagel (10 %)
80 % acetonitril a 4 mM tetraboritan sodný
separační napětí : 15 kV
dávkování : 5 kV / 5 s

píky :
1 naftalen, 2 acenaftylen, 3 acenaften a fluoren,4 fenanthren, 5 anthracen, 6 fluoranthen, 7 pyren,
8 benz[a]anthracen, 9 chrysen, 10 benzo[b]fluoranthen, 11 benzo[k]fluoranthen, 12 benzo[a]pyren,
13 dibenz[a,h]anthracen, 14 benzo[ghi]perylen,15 indeno[1,2,3-cd]pyren
CEC : kyselá léčiva

50 μm i.d. × 210 mm naplněná kapilára
3 μm Hypersil C18 a 3 μm Hypersil C18/SCX
CH3CN / NaH2PO4 (50 mM) / H2O 60:20:20 v/v/v
separační napětí : 30 kV
tlak : 8 bar
dávkování : 5 kV / 15 s
detekce : DAD 210 nm

píky : 1 p-hydroxybenzoová kyselina, 2 bumetanid, 3 flurbiprofensoubor pdf: cec.pdf

[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

28.8.1996 © Pavel Coufal