Základní praktikum z analytické chemie

MC230C01N Praktikum z analytické chemie
MC230C02N Praktikum z analytické chemie
MC230C07N Praktikum z analytické chemie
MC230C11 Praktikum z analytické chemie

Rozvrh úloh a návody: praktikum.pdf
Bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře: predpisy.pdf
Vzor písemného testu: vzortestu.pdf
Analytické třídy kationtů a jejich skupinové, selektivní a specifické reakce: kationty.pdf
Analytické třídy aniontů a jejich skupinové, selektivní a specifické reakce: anionty.pdf

Zahájení základního praktika z analytické chemie a první praktické cvičení z analytické chemie se koná v laboratoři č. 116 na katedře analytické chemie v čase dle rozvrhu a dle rozřazení posluchačů do skupin.

Každý posluchač je povinen si s sebou přinést do laboratoře již v den zahájení základního praktika a každý další den, kdy navštěvuje základní praktika z analytické chemie kvůli dalšímu praktickému cvičení, ochranné pracovní oblečení (pracovní plášť), přezůvky a vhodný vázaný sešit jako laboratorní deník.

Seznamy s posluchači rozřazenými do jednotlivých skupin jsou vyvěšeny před laboratoří č. 116 na katedře analytické chemie. Rozřazením posluchačů do skupin získal každý posluchač své identifikační číslo neboli kód studenta, pod nímž bude v praktiku z analytické chemie pracovat po celý příslušný semestr. V rozvrhu úloh si každý posluchač vyhledá na základě získaného identifikačního čísla praktickou úlohu, kterou bude provádět již v den zahájení praktika, tedy v den prvního praktického cvičení z analytické chemie. Je to úloha odpovídající příslušnému identifikačnímu číslu studenta a prvnímu týdnu v rozvrhu úloh. Každý posluchač je povinen si velmi pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře a návod praktické úlohy pro první praktické cvičení již před dnem zahájení základního praktika z analytické chemie, aby byl schopen tuto úlohu prakticky provést s dodržením všech bezpečnostních předpisů v laboratoři již v den zahájení praktika.

Striktní dodržování bezpečnostních předpisů pro chemické laboratoře při jakékoliv práci v laboratoři základního praktika z analytické chemie, systematická domácí teoretická příprava a pečlivé domácí prostudování si návodů k jednotlivým praktickým úlohám, úspěšné absolvování praktických úloh z analytické chemie, úspěšné absolvování písemného testu a úspěšné absolvování praktické zkoušky je nezbytnou podmínkou k obdržení zápočtu ze základního praktika z analytické chemie.

Protokol
Přehledný protokol z provedené praktické úlohy shrnuje všechny potřebné údaje vedoucí k závěru plynoucímu z vypracované úlohy. Předkládá se v čitelné a přehledné formě podle záznamů v laboratorním deníku. Protokol se píše na volné čisté listy formátu A4. Začíná hlavičkou, která je jako razítko dostupná v laboratoři základního praktika z analytické chemie. Hlavička obsahuje jméno a příjmení studenta, kód studenta (identifikační číslo), kód úlohy, název úlohy, datum, obor, ročník a hodnocení. Pod hlavičkou přehledného protokolu praktické úlohy se nacházejí následující další oddíly protokolu: teoretický princip, popis vzorku, postup práce, naměřené hodnoty a výpočty, statistické vyhodnocení získaných výsledků a závěr.

[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

9.7.2004 © Pavel Coufal